Top of the page

Polisiau

Crynodeb:

Tŷ Cerdd yn cefnogi hawl mynediad pob un yn y gymuned leol ac ehangach i fwynhau cerddora, a phrif gymhelliad ei waith yw gwireddu potensial cerddorol yr unigolyn oddi mewn i gerddora, ac ar y cyd drwy gerddora. Mae’n cefnogi hawl pob plentyn a pherson ifanc i gael at y profiad hwn mewn amgylchfyd diogel a gofalgar. Mae Tŷ Cerdd yn ceisio bod yn gydnaws â’r amgylchedd drwy fesurau sy’n cynnwys rhannu car, monitro a gwneud defnydd effeithlon o adnoddau swyddfa, defnyddio technoleg gwybodaeth ac ailgylchu.

Yn unol â pholisi iaith Gymraeg Tŷ Cerdd, caiff yr holl ddeunyddiau cyhoeddus eu cynhyrchu’n ddwyieithog. Hwylusir cyfathrebu rhithwir, llafar ac ysgrifenedig yn yr iaith Gymraeg o swyddfa Tŷ Cerdd ac i’r swyddfa honno pan wneir cais am hynny drwy aelodau staff sy’n siarad Cymraeg.

Mae Tŷ Cerdd yn parhau i fod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’r ddeddf gwarchod data, hawlfraint, trwyddedu, ayyb, ac i faterion amddiffyn plant yn arbennig, ac mae’n sicrhau bod pob aelod o’r staff sy’n delio â phobl ifanc yn ddeiliad ffurflen ddatgelu’r Swyddfa Cofnodion Troseddol a’r ffurflen ddatgelu lefel uwch (phan gaiff ei chyflwyno).

Mae polisïau Tŷ Cerdd mewn cyswllt â’r uchod ar gael i’w llwytho i lawr yma, neu gellir gwneud cais am gopïau caled o swyddfa Tŷ Cerdd.

Diweddarwyd y polisiau yn mis Mai 2013.