Top of the page

Corau Meibion a Merched

Ar ddiwedd pob blwyddyn galendr, mae Tŷ Cerdd yn gwahodd corau meibion a chorau merched i gyflwyno manylion am y milltiroedd a deithiwyd i ac o ymarferion gan eu harweinydd/cyfeilydd yn ystod y deuddeg mis blaenorol (Ffurflen R3-wrthi'n cael ei adolygu). Wedyn o bosibl, dyfernir grant yn seiliedig ar swm a gytunwyd am bob milltir uwchlaw nifer penodol (uchel fel arfer) o filltiroedd a deithiwyd. Nod y dull hwn o gynorthwyo yw galluogi’r côr i gynyddu’r honorariwm y mae’n gallu ei gynnig i arweinydd/gyfeilydd er mwyn denu’r rhai sydd â mwy o allu cerddorol a’r gallu fel hyfforddwyr.

Ar ddiwedd pob blwyddyn galendr, bydd Tŷ Cerdd yn gwahodd corau meibion a merched i gyflwyno manylion am y pryniadau cerdd a wnaethpwyd yn ystod y deuddeg mis blaenorol (R2). Gellir dyfarnu grant wedi hynny yn seiliedig ar ganran gytûn o gost y gerddoriaeth a brynwyd. Nod cymorth o’r fath yw annog perfformio repertoire newydd. Ni roddir ystyriaeth fel arfer i gost copïau unigol, gan y gall hyn awgrymu fod llungopïo yn digwydd.