Top of the page

Synau Iachus!

Cardiff Ardwyn Singers 4


Mae Synau Iachus! yn bartneriaeth rhwng Tŷ Cerdd (Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru) a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r cynllun yn annog perfformiadau mewn canolfannau iechyd a ariannwyd yn gyhoeddus – e.e. ysbytai, a chanolfannau eraill ble y darparwyd gofal nyrsio gan GIC – gan gymdeithasau cymunedol cerddoriaeth amatur, yn cynnwys ensemblau ysgol. Cynhalir y perfformiadau fel arfer ym mannau mwyaf, cyhoeddus yr adeilad, ond fe fydd yr ysbyty neu ganolfan gofal yn cynghori yngltŷn a hyn.

Cynigir rhodd o £100 - £200 fesyl perfformiad i’r gymdeithas perfformio. Ni wneir taliad i gerddor unigol. Caiff ensemble o’r gymdeithas, yn cynnwys 5 neu lai o berfformwyr, daliad o £100; 6-10 £150; 11+ £200 a ni fydd taliadau ychwanegol am ail berfformiad yn yr un Canolfan iechyd ar yr un diwrnod. Mae terfyn hyd at 5 perfformiad (ble ceir rhodd) o fewn y cyfnod, Ebrill 2012 – Mawrth 2013; ar ôl hynny adolygir unrhyw gais pellach yng ngoleuni y cyllid sydd ar gael. (Rhoddir hyn y dewis i ni ariannu mwy o berfformiadau os yn bosib.)

Noder, fe fydd cynllun Synau Iachus yn dod i ben mis Mawrth 2013.

Mae’r ensemblau sy’n perfformio yn gyfrifol am drefnu amser a dyddiad perfformiadau gyda’r ysbytai/ canolfannau iechyd lleol. Dylent anfon y ffurflen gais (isod) wedi ei chwblhau at Tŷ Cerdd o leiaf pedair wythnos (yn ddelfrydol, ond mae hwn yn hyblyg gan fod y ffurflen yn gofyn am lofnod oddi wrth aelod staff yr ysbyty/Canolfan iechyd) o flaen dyddiad y perfformiad.

Wedi i ni dderbyn y cais, fe anfonwn ffurflen arall wedyn, i’w chwblhau ar ôl y perfformiad (wedi ei ardystio gan gynrychiolydd yr ysbyty neu ganolfan gofal).

O fewn y meini prawf hyn, cyfyngir rhoddion gan gyfanswm yr arian sydd ar gael, fel y bydd ceisiadau yn parhau i gael eu ystyried ar sail "cyntaf i’r felin gaiff falu" tan defnyddir yr arian i gyd.