Top of the page

Corau SATB a Cherddorfeydd

Cynigir y gwarant yn erbyn colled (E1) tuag at berfformiau a fyddai’n amhosibl o safbwynt artistig heb fewnbwn proffesiynol, un ai drwy gyflogi unawdwyr, grymoedd cyfeilio (naill ai cherddorfa lawn neu ensemble offerynnol arall), neu drwy ddefnyddio unigolion proffesiynol i atgyfnerthu adrannau gwannach y gymdeithas sy’n hyrwyddo.

Unwaith y bydd lefel y warant wedi ei chytuno, anfonir llythyr yn cynnig hyn i’r gymdeithas cyn gynted â phosibl, ac yn rhoi gwybod i’r gymdeithas beth yw uchafswm y cyfraniad ariannol a glustnodwyd gan Tŷ Cerdd ar gyfer y perfformiad dan warant. Dylid anfon ateb ffurfiol yn cadarnhau’r llythyr derbyn cyn pen pedair wythnos. Anfonir ffurflen hawlio (R1) gyda phob cynnig, ynghyd â ffurflen lle y dylid rhoi manylion y cerddorion sy’n cyfeilio (R1(AM)), ac Adroddiad Perfformiad gan y Gymdeithas (APG); rhaid dychwelyd pob un o’r rhain cyn pen pedair wythnos yn dilyn y perfformiad.

Ar ddiwedd pob blwyddyn galendr, bydd Tŷ Cerdd yn gwahodd corau a grwpiau offerynnol i gyflwyno manylion am y pryniadau cerdd a wnaethpwyd yn ystod y deuddeg mis blaenorol (R2). Gellir dyfarnu grant wedi hynny yn seiliedig ar ganran gytûn o gost y gerddoriaeth a brynwyd. Nod cymorth o’r fath yw annog perfformio repertoire newydd. Ni roddir ystyriaeth fel arfer i gost copïau unigol, gan y gall hyn awgrymu fod llungopïo yn digwydd.