Top of the page

Cyfansoddiad: Cymru

BBCNOWCyfansoddi: Cymru 2018 gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC,
Ar y cyd â Chyfansoddwyr Cymru, Tŷ Cerdd a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru

Dydd Iau 1 Chwefror, Dydd Iau 22 a dydd Gwener 23 Chwefror 2018

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cynnig cyfle unigryw a chyffrous: gwahoddir cyfansoddwyr i gyflwyno sgôr i'w hystyried ar gyfer Cyfansoddi: Cymru a gynhelir ym mis Chwefror 2018.

Bydd y sgoriau a ddewisir yn ymddangos yn y prosiect yn Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd. Bydd Diwrnod Ymarfer cychwynnol Cyfansoddi: Cymru lle bydd y darnau’n cael eu chwarae trwodd yn cael ei gynnal ddydd Iau 1 Chwefror 2018. Wedyn bydd ail gam dau-ddiwrnod Cyfansoddi: Cymru ddydd Iau 22 a dydd Gwener 23 Chwefror 2018. Yn dibynnu ar y nifer a gyflwynir, bydd 6-8 sgôr yn cael eu dewis i ddechrau ar gyfer y prosiect.

Mae'r prosiect yn rhan o weithgarwch dysgu Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Y nod yw dangos gwaith gan gyfansoddwyr yng Nghymru sy'n deilwng o sylw ehangach, a chaiff ei drefnu ar y cyd â Chyfansoddwyr Cymru, Tŷ Cerdd a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru.

Dyma’r cyfansoddwyr sy’n gymwys i gyflwyno sgoriau:

  • Cyfansoddwyr a aned yng Nghymru ac sydd wedi cwblhau gradd mewn cerddoriaeth ar lefel israddedig neu gymhwyster cyfwerth.
  • Cyfansoddwyr sy'n byw yng Nghymru ac sydd wedi cwblhau gradd mewn cerddoriaeth ar lefel israddedig neu gymhwyster cyfwerth.
  • Cyfansoddwyr sy'n astudio cyfansoddi ar lefel Ôl-radd yng Nghymru.
  • Cyfansoddwyr a aned yng Nghymru sy'n astudio cyfansoddi ar lefel Ôl-radd y tu allan i Gymru

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC hefyd yn ystyried sgoriau gan gyfansoddwyr a aned yng Nghymru neu sy'n byw yng Nghymru ar hyn o bryd ac sy'n gallu dangos hanes sicr o gyfansoddi, heblaw cwblhau gradd mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth. Sylwch fod rhaid i gyfansoddwyr fod yn gallu dangos eu bod wedi cael addysg gyfwerth a lefel addas o brofiad neu gymhwysedd i'w cymharu â'r categorïau a restrir uchod.

Mae croeso i sgoriau gan gyfansoddwyr sydd wedi’u dewis o’r blaen i ymddangos yn Cyfansoddi: Cymru neu Sioe Arddangos Cyfansoddwyr Cymru gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, ond byddwn yn ystyried hyn wrth ddethol er mwyn sicrhau sylw i'r detholiad ehangaf o gyfansoddwyr.

Yn yr un modd, os yw cyfansoddwyr wedi cael amrywiaeth o brofiadau proffesiynol eisoes, efallai y bydd hyn yn cael ei ystyried yn y broses ddethol.

Ni fydd sgoriau sydd wedi cael eu perfformio eisoes gan gerddorfa broffesiynol yn cael eu hystyried ar gyfer Cyfansoddi: Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno pedwar copi o sgoriau llawn A3 ac un copi o sgôr lawn A4:

Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2017 am 10:00.

Hyd y darn: dim mwy na 8 munud. Sylwch fod croeso i sgorio sy'n fyrrach o ran hyd.

Bydd cyfansoddwyr a ddewisir i'w cynnwys yn Cyfansoddi: Cymru 2018 yn cael gwybod

ddydd Gwener 8 Rhagfyr 2017.

Y dyddiad cau i gyfansoddwyr gyflwyno rhannau (copïau caled ynghyd â PDF a ffeil electronig naill ai yn fformat Sibelius 7.5, Sibelius 6, Sibelius 5, Sibelius 4 neu Finale 2007- 2014): Dydd Mercher 3 Ionawr 2018.

Bydd disgwyl i bob cyfansoddwr llwyddiannus ddod i BOB sesiwn a dyddiad isod.

Gweithdai a chyngerdd penllanw:

Dydd Iau 1 Chwefror 2018 - Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Gweithdai ar agor i'r cyhoedd yn rhad ac am ddim: 10:00-13:00 a 14:00-17:00

Dydd Iau 22 Chwefror 2018 - Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Gweithdai ar agor i'r cyhoedd yn rhad ac am ddim: 14:00-17:00 a 18:00-21:00


Dydd Gwener 23 Chwefror 2018 – Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Ymarfer agored yn rhad ac am ddim: 14:30-17:30

Cyngerdd yn rhad ac am ddim o uchafbwyntiau'r prosiect. 19:00

Canllawiau ar gyfer Cyfansoddwyr

Briff

Gwahoddir y sgoriau canlynol:

Darn perffaith i agor un o gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC neu fel encore, er enghraifft yn y cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi neu ar daith ryngwladol.


Hyd y darn: dim mwy na 8 munud. Sylwch fod croeso i sgorio sy'n fyrrach o ran hyd.

1. Gofynnir i’r cyfansoddwyr sicrhau bod amseroedd manwl-gywir yn cael eu darparu. Ar gyfer gweithiau sy'n cynnwys mwy nag un symudiad, dylai’r cyfansoddwyr ddweud pa symudiad yr hoffent iddo gael ei ystyried ar gyfer y prosiect.

2. Caiff cyfansoddwyr gyflwyno hyd at 2 waith i'w hystyried ar gyfer y prosiect. Rhaid cyflwyno sgoriau erbyn 10:00 ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2017.

3. Ni fydd sgoriau sydd wedi cael eu perfformio eisoes gan gerddorfa broffesiynol yn cael eu hystyried ar gyfer Cyfansoddi: Cymru.

4. Disgwylir i gyfansoddwyr gyflwyno pedwar copi A3 ochrau dwbl wedi'u rhwymo ac un copi ochrau dwbl A4 heb ei rwymo o sgoriau llawn eu gwaith – ynghyd â ffeil PDF o'r sgôr.

5. Sgoriau wedi'u printio fyddai orau ond derbynnir sgoriau mewn llawysgrifen os ydynt yn daclus ac yn ddarllenadwy.

6. Rhaid ysgrifennu'r sgoriau ar gyfer cerddorfa symffoni gyda'r trefniant cerddorfaol mwyaf:

3.3.3.3. 4.3.3.1. Tymp.+3Taro Telyn Piano/Selesta. Llinynnau 14.12.10.8.6.

DS: Ni chaiff sgoriau y tu hwnt i'r trefniant cerddorfaol hwn, neu a ysgrifenwyd ar gyfer offeryn unigol a cherddorfa, eu hystyried ar gyfer y prosiect.

Chwythbrennau:

Sylwch o fewn cyflawniad chwythbrennau o 3.3.3.3 mae dybliadau picolo, ffliwt alto, cor anglais, clarinét Eb, clarinét bas a basŵn dwbl ar gael.

Offerynnau taro:

i). Sicrhewch fod modd i rannau'r offerynnau taro gael eu chwarae gan 3 offerynnwr taro i ganiatau amser i symud rhwng offerynnau.

ii). Rhaid i'r offerynnau taro a ddewisir fod o fewn darpariaeth safonol cerddorfa symffoni. I gael rhagor o eglurder, cysylltwch â now@bbc.co.uk

D.S. Cynghorir cyfansoddwyr yn gryf i ddarllen y ddogfen ychwanegol ‘A Composer’s Guide to Percussion’ gan Chris Stock (Prif Offerynnwr Taro, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC) sydd ar gael ar ffurf PDF os gwneir cais amdano drwy anfon neges e-bost i now@bbc.co.uk

7. Sylwch y dylid cadw at gynllun safonol cerddorfa symffoni gan na fydd amser i ad-drefnu'r gerddorfa yn ystod y diwrnodau.

8. Sylwch na ddylid gofyn i gerddorion Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC leisio neu ganu.

9. Rhaid darparu sgoriau llawn ar ffurf A3 ochrau dwbl (arddull portread).

DS: Dylai erwyddi mewn sgoriau llawn fod yn 5mm o uchder o leiaf.

10. Bydd yn ofynnol i gyfansoddwyr sgoriau a ddewisir gyflwyno copïau caled o rannau ar ffurf A4 neu B4, ac un copi caled dyblyg o'r sgôr lawn heb ei rwymo ar ffurf A3 erbyn dydd Mercher 3 Ionawr 2018.

11. Hefyd, bydd yn ofynnol i gyfansoddwyr sgoriau a ddewisir anfon y rhannau ar e-bost ar ffurf portread A4 mewn PDF ac fel ffeil electronig yn naill ai: Sibelius 7.5, Sibelius 6, Sibelius 5, Sibelius 4 neu Finale 2007- 2014 erbyn dydd Mercher 3 Ionawr 2018. I gael eu derbyn, rhaid i rannau neu sgoriau llawn fod yn daclus a darllenadwy os ydynt mewn llawysgrifen.

DS: Cyflwynwch ddogfennau PDF ar wahân ar gyfer eich Sgôr Llawn yn ogystal â phob Rhan unigol h.y. Ffidil 1, Ffidil 2, Fiola, Soddgrwth, Bas, Ffliwt 1, Ffliwt 2 ac yn y blaen.

Nodiadau ar Gyflwyno Rhannau Cerddorfaol

i) Dylai cyfansoddwyr ystyried pa mor ddarllenadwy yw'r darnau o safbwynt chwaraewr, gan gofio y bydd y gerddoriaeth yn cael ei darllen o bellter rhesymol.

ii) Gofynnir i gyfansoddwyr roi sylw penodol i ganiatau amser i chwaraewyr droi tudalennau a (lle bo angen) i newid offerynnau.

iii) Dylai sgoriau a rhannau fod yn gwbl ddarllenadwy, ac yn benodol dylai rhifau bar fod ar ddechrau pob system a llythrennau ymarferion mewn cyfyngau priodol.

iv) Dylai rhannau unigol i'r llinynnau (e.e. Fiolin I) gael eu hargraffu gyda'i gilydd (h.y. ni ddylai divisis neu rannau unigol fod ar rannau gwahanol) a dylid nodi a yw'r divisis yn ôl chwaraewr ynteu ddesg.

v) Sicrhewch eich bod yn creu rhannau ar wahân i bob cerddor unigol, ac ni ddylent gynnwys unrhyw ddeunyddiau heblaw rhan y cerddor ei hun.

vi) Dylid talu sylw arbennig i nodiant – dylid esbonio unrhyw nodiant anarferol er mwyn arbed amser wrth ymarfer. Hefyd, ceisiwch osgoi hapnodau diangen, ond lle bo angen, dylech gynnwys hapnodau rhybuddiol er mwyn osgoi dryswch.

vii) Ceir enghreifftiau o arferion gorau mewn setiau cerddorfaol gan Barenreiter, Breitkopf, Faber, Novello a Schott.

11. Bydd yn ofynnol i gyfansoddwyr sgoriau a ddewisir ddod i bob gweithdy ar ddydd Iau 1 Chwefror, a dydd Iau 22 a dydd Gwener 23 Chwefror 2018 a’r cyngerdd ddydd Gwener 23 Chwefror 2018.

Recordiadau:

Os oes un ar gael, anfonwch recordiad ar gryno-ddisg o'r sgôr. Sylwch nad yw hyn yn hanfodol.

Dylid anfon y sgoriau i:
Cyfansoddi: Cymru 2018, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5AL.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect anfonwch e-bost at now@bbc.co.uk neu ffonio 0800 052 1812.

bbc.co.uk/now