Top of the page

ISCM Beijing 2018

ISCM

Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd ISCM Beijing 2018

Mae Tŷ Cerdd yn gyfrifol am weinyddu Adran Cymru’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM), ac mae’n bleser gennym gyhoeddi fod yr alwad i gyfansoddwyr gyflwyno eu sgoriau ar gyfer Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd Beijing 2018 bellach wedi ei chyhoeddi. Byddwn yn cyflwyno gweithiau sydd ar y rhestr fer ar ddiwedd mis Rhagfyr.

Bydd yr ŵyl yn cael ei threfnu gan Adran Tsieina’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes, ei chyflwyno ar y cyd â Gŵyl Cerddoriaeth Fodern Beijing 2018 a’i chynnal yn Beijing rhwng 21 a 27 Mai 2018. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan ar http://bmmf.ccom.edu.cn

Sioe arddangos ryngwladol flynyddol ar gyfer cerddoriaeth newydd yw Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd ISCM ac eleni ceir 11 o gategorïau y gallwch gyflwyno gweithiau ar eu cyfer i’w perfformio yn yr Ŵyl yn Beijing. Gweler isod am wybodaeth bellach am y canllawiau a’r categorïau.

Sut i wneud cyflwyniad swyddogol drwy Adran Cymru’r ISCM:

Os ydych am wneud cais, anfonwch y dogfennau a gwybodaeth ganlynol erbyn hanner dydd 4 Rhagfyr 2017 drwy e-bost at shakira.mahabir@tycerdd.org.

1. Prawf o’ch cenedligrwydd (copi o’ch pasport)

2. Bywgraffiad byr (uchafswm o 150 o eiriau naill ai yn fformat Word neu PDF)

3. Eich gwefan fel cyfansoddwr (os yn berthnasol)

4. Detholiad o ba un o’r 11 o gategorïau sy’n berthnasol i’ch cyflwyniad (sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau’n llawn ac wedi rhoi amlinelliad manwl o’ch gofynion technegol)

5. Manylion eich cyfansoddiad gan gynnwys Teitl, Hyd, Blwyddyn Cyfansoddi

6. PDF o’r sgôr

7. Nodiadau rhaglen (uchafswm o 150 o eiriau naill ai yn fformat Word neu PDF). Rhowch fanylion unrhyw berfformiadau blaenorol o’r gwaith mewn mannau eraill, os bu rhai o gwbl.

8. Taflen yn nodi eich gofynion technegol, os oes angen, i gynnwys ychwanegiadau electro-acwsteg at yr offeryniaeth yn eich sgôr neu amlinelliad o’r cyfarpar angenrheidiol

9. Dolen gyswllt â recordiad sain neu fideo lle gellir ffrydio eich gwaith ar-lein, yn ogystal ag unrhyw gyfrineiriau os oes angen. (Nid yw hyn yn hanfodol - gweler Rhestr Wirio’r ISCM am wybodaeth bellach.)

10. Ffotograff digidol cydraniad uchel

11. Prawf eich bod wedi talu’r ffi gyflwyno

12. DS. Ceir awgrym gan Tsieina y bydd yn rhaid i chi gwblhau ffurflen ychwanegol os bydd eich gwaith yn cael ei ddethol i’w gyflwyno.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Shakira Mahabir yn Nhŷ Cerdd shakira.mahabir@tycerdd.org (029 2063 5649)

Bydd unrhyw ddiweddariadau i’r canllawiau gan Adran Tsiena’r ISCM yn cael eu postio ar ein gwefan cyn gynted ag i ni eu derbyn.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 12.00 hanner dydd 6 Rhagfyr 2017.

Ni ellir rhoi ystyriaeth i geisiadau hwyr.

Byddwch yn cael clywed erbyn 22 Rhagfyr a yw’ch gwaith wedi’i gynnwys ar y rhestr fer gan Banel Cymru i’w gyflwyno.


------------------------------------------------------

Adran Cymru’r ISCM

Mae ISCM Cymru yn bodoli er mwyn hyrwyddo nodau’r ISCM yng Nghymru, mewn cydweithrediad â Chyfansoddwyr Cymru, yn ogystal ag Adrannau Cenedlaethol eraill. Bwriad y Gymdeithas yw hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes a chodi ei phroffil cyhoeddus, drwy rwydweithio byd-eang effeithiol, cyfathrebu a hwyluso gweithgareddau amlochrog rhwng yr aelodau.

Ei chenhadaeth yw:

· Codi proffil cerddoriaeth gyfoes drwy nerth cyfunol rhwydwaith byd-eang y Gymdeithas a chyfansoddiad ei haelodaeth.

· Mynd ar drywydd perfformio a sylw ac ymchwil i gerddoriaeth gyfoes drwy fentrau gan ei haelodau, yn ogystal â chydweithio â chyrff cyswllt.

· Rhoi llwyfan i amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes ar draws y byd drwy gyfrwng Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd.

Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd

Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd yw cyfarfod blynyddol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM), ac fe’i trefnir a’i hariannu’n llwyr gan wahanol adrannau bob blwyddyn, fel llwyfan ar gyfer cyfnewid cerddorol a sioe arddangos i gerddoriaeth gyfoes y byd, heb ragfarn neu duedd mewn perthynas â gwahaniaethau mewn mynegiant, arddulliau, genres neu gyfryngau cerddorol. Ei nod yw bod yn fan cyfarfod i sefydliadau, perfformwyr a chyfansoddwyr ym mhob cwr o’r byd. Cynhelir Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd ar ddiwrnodau olynol yn y wlad sy’n eu croesawu a gellir eu trefnu mewn unrhyw fformat sy’n gweddu i flaenoriaethau artistig ac ymarferol y trefnwyr, yn unol â Statudau ISCM, gan adlewyrchu’r amrywiaeth mewn cerddoriaeth gyfoes. Mae’r ŵyl yn ceisio cynrychioli holl aelodau cyfreithlon yr ISCM yn y naill ffordd neu’r llall drwy weithgareddau ei rhaglenni, megis perfformiadau, seminarau, arddangosfeydd ac yn y blaen.

Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru. Rydyn ni yma i:

· ddod â cherddoriaeth Cymru i gynulleidfaoedd ar draws y genedl ac i weddill y byd.

· gwarchod cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o’r gorffennol a meithrin cerddoriaeth Cymru yn y presennol a’r dyfodol.

· cefnogi gweithwyr proffesiynol a’r rhai nad ydynt yn broffesiynol, perfformwyr a chynulleidfaoedd, i berfformio, cyfansoddi a phrofi cerddoriaeth Cymru.

www.tycerdd.org