Top of the page

ISCM CYMRU - GALWAD AM WEITHIAU

ISCM

ISCM Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd Vancouver 2017

Mae Tŷ Cerdd yn gyfrifol am weinyddu Adran Cymru o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (The International Society for Contemporary Music: ISCM), ac mae’n bleser ganddo gyhoeddi fod yr alwad ar i gyfansoddwyr gyflwyno eu sgoriau, prosiectau neu eu gosodiadau ar gyfer Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd (WMD) Canada 2017 bellach wedi ei chyhoeddi. Byddwn yn cyflwyno gweithiau gafodd eu gosod ar restr fer i’r panel yng Nghanada er mwyn cwrdd â’r dyddiad cau a bennwyd gan y panel hwnnw.

Cynhelir Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd ISCM 2017 yn Vancouver o’r 2il – 8fed Tachwedd. Bydd yn cael ei threfnu gan Adran Canada o The International Society for Contemporary Music, Canadian League of Composers a Music on Main. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.ISCM.ca

Sioe arddangos flynyddol o gerddoriaeth newydd yw gŵyl ISCM: Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd, ac eleni ceir 14 o gategorïau y gallwch gofrestru gweithiau i’w cyflwyno yn yr ŵyl yng Nghanada. Gweler isod, os gwelwch yn dda, am fanylion pellach am y categorïau a canllawiau hyn.

Sut i anfon cyflwyniad swyddogol drwy gyfrwng ISCM Adran Cymru:

Os ydych yn dymuno cyflwyno cais, byddwch mor garedig ag anfon y dogfennau a’r wybodaeth ganlynol drwy gyfrwng e-bost i gwynlwilliams@tycerdd.org, a hynny erbyn 10:00y.b. ar 17eg Hydref.

1. Prawf o’ch cenedligrwydd (copi o’ch trwydded deithio)

2. Bywgraffiad byr (fformat Word neu PDF) a gwefan, os oes un ar gael

3. Detholiad o ba rai o’r 14 categori sy’n berthnasol i’ch cyflwyniad (sicrhewch, os gwelwch yn dda eich bod wedi darllen y canllawiau a enwyd uchod yn llawn ac wedi rhoi amlinelliad manwl o’ch gofynion technegol)

4. Manylion eich cyfansoddiad i gynnwys Teitl, Hyd, Blwyddyn Cyfansoddi

5. PDF o’r sgôr neu, yn achos gosodiad/syniad/cysyniad, dogfen Word sy’n cynnwys eich disgrifiad

6. Manylion unrhyw berfformiadau blaenorol o’r gwaith, yn rhywle arall, os cafwyd rhai o gwbl

7. Nodiadau rhaglen (fformat Word neu PDF)

8. Taflen yn nodi eich gofynion technegol, os oes angen, i gynnwys ychwanegiadau electro-acwsteg at yr offeryniaeth yn eich sgôr neu amlinelliad o’r cyfarpar angenrheidiol

9. Dolen gyswllt i recordiad sain neu fideo lle gellir ei ffrydio eich gwaith ar-lein, yn ogystal ag unrhyw gyfrineiriau os oes angen. (Nid yw hyn yn angenrheidiol – gweler isod yr ISCM Rhestr Wirio)

John Metcalf, Steph Power a Guto Puw fydd aelodau Panel ISCM Cymru am eleni.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch, os gwelwch yn dda â Gwyn L Williams yn Tŷ Cerdd gwynlwilliams@tycerdd.org (02920 635640)

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn Ceisiadau 10:00y.b. ar Hydref 17eg.

Ni ellir rhoi ystyriaeth i geisiadau hwyr.

Byddwch yn cael clywed, heb fod yn hwyrach na 15fed Tachwedd, a yw eich cyfansoddiad wedi ei gynnwys ar restr fer gan Banel Cymru i’w gyflwyno fel gwaith posib.


------------------------------------------------------

Adran ISCM Cymru

Mae ISCM Prydain yn bodoli er mwyn hyrwyddo amcanion yr ISCM yng Nghymru, mewn cydweithrediad â Chyfansoddwyr yn ogystal ag Adrannau Cenedlaethol eraill.

Bwriad y Gymdeithas yw hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes a chodi ei phroffil cyhoeddus, drwy rwydweithio byd-eang effeithiol, cyfathrebu a hwyluso gweithgareddau amlochrog rhwng yr aelodau.

Ei chenhadaeth yw:

· Codi proffil cerddoriaeth gyfoes drwy nerth cyfunol rhwydwaith byd-eang y Gymdeithas a chyfansoddiad yr aelodaeth.

· Mynd ar drywydd sylw, ymchwil a pherfformio cerddoriaeth gyfoes drwy fentrau gan ei haelodau, yn ogystal â chydweithio gyda chyrff cyswllt.

· Rhoi llwyfan i’r amrywiaeth a geir ym maes cerddoriaeth gyfoes ar draws y byd drwy gyfrwng Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd.

Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd

Mae Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd yn gyfarfod blynyddol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM), ac fe’i trefnir a chaiff ei hariannu’n llwyr gan wahanol adrannau bob blwyddyn, fel llwyfan ar gyfer cyfnewid cerddorol a sioe arddangos i gerddoriaeth gyfoes y byd, heb ragfarn neu duedd mewn perthynas â gwahaniaethau mewn mynegiant, arddulliau, genres neu gyfryngau cerddorol. Ei nod yw bod yn fan cyfarfod i sefydliadau, perfformwyr a chyfansoddwyr ym mhob cwr o’r byd. Cynhelir Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd ar ddiwrnodau olynol yn y wlad sy’n croesawu a gellir eu trefnu mewn unrhyw fformat sy’n gweddu i flaenoriaethau artistig ac ymarferol y trefnwyr, yn unol â Statudau ISCM, gan adlewyrchu’r amrywiaeth ym maes cerddoriaeth gyfoes. Mae’r ŵyl yn ceisio cynrychioli holl aelodau cyfreithlon yr ISCM mewn un ffordd neu’r llall drwy weithgareddau ei rhaglenni, e.e. perfformiadau, seminarau, arddangosfeydd, etc.

Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw hyrwyddo a dathlu creu a pherfformio cerddoriaeth glasurol gyfoes Cymru, ymgysylltu â chymunedau a chynulleidfaoedd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ein gwaith yn cynnwys partneriaethau gydag amrywiaeth o sefydliadau, gwybodaeth a chyngor, meithrin rhwydweithio, ac addysg. Rydym yn pleidio achos cerddoriaeth newydd a gwaith cyfansoddwyr a pherfformwyr o Gymru, ac yn ceisio sicrhau eu bod wrth galon bywyd diwylliannol ac yn rhoi boddhad i lawer. www.tycerdd.org