Top of the page

Peter Reynolds 1958 - 2016

PETER REYNOLDS 1958 – 2016Peter Reynolds

Mae byd cerddoriaeth glasurol yng Nghymru wedi ymateb gyda thristwch i’r newyddion am farwolaeth sydyn Peter Reynolds, cyfansoddwr oedd yn meddu ar gyfuniad prin o sgiliau ac un a wnaeth gyfraniad sylweddol i sawl agwedd ar fywyd cerddorol Cymru.

Mae gwybodaeth ddofn o gerddoriaeth a diwylliant cyfoes yn llywio ei gyfansoddiadau. Roedd yn gweithio gan mwyaf mewn ffurfiau ar raddfa lai, ac roedd hynny’n gweddu i arddull unigryw ac arbennig ei waith. Roedd ei wybodaeth hollgynhwysfawr yn cynorthwyo yn hytrach na llesteirio datblygiad llais unigol ac mae’n gadael cymynrodd o waith sy’n arddangos dawn a chyfanrwydd rhyfeddol. Mae diddordeb yn yr hynod a’r unigolyddol hefyd yn amlwg yn y gwaith hwnnw, ynghyd â’r ewyllys a’r gallu i ddal dychymyg cynulleidfa ehangach. Mae ei opera pedair munud ‘The Sand of Time’ (1993), wedi ei rhestru yn The Guinness Book of Records fel yr opera fyrraf yn y byd ac adeg ei farw roedd yn gweithio ar ffanffer i gyrn ceir ar gyfer Gŵyl Bro Morgannwg i’w pherfformio gan hen geir yng Nglannau’r Barri.

Roedd ei waith fel cyfansoddwr yn ymdreiddio i gyfraniadau fyrdd mewn perthynas â bywyd cerddorol Cymru. Sefydlodd y PM Ensemble, a fu am nifer o flynyddoedd yn bywiogi byd cerddoriaeth gyfoes. Am ddegawd a mwy hefyd bu’n Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Machen Isaf. Bu’n rhoi cyngor ar ac yn curadu rhaglennu ar gyfer nifer o gyfresi cyngerdd, ac yn eu plith y Gyfres o Gyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant, cyngherddau cyntedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a chyngherddau cerddoriaeth siambr yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith yng Nghaerdydd. Yn 2009 cyhoeddodd y BBC ei lyfr ar hanes Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Cyfrannodd erthyglau, adolygiadau a nodiadau rhaglen i nifer helaeth o gyhoeddiadau a sefydliadau cyngerdd hefyd.

Fel athro, roedd yn aelod hirdymor o staff academaidd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a rhwng 2010 a 2013 ef oedd Cyfansoddwr Preswyl cynllun Cyfansoddwr Ifanc Dyfed, rôl roedd wedi ailafael ynddi yn ddiweddar. Bu’n chwarae rhan werthfawr yn y dasg o lywodraethu nifer o sefydliadau cerddorol, ac yn eu plith Gŵyl Bro Morgannwg a Tŷ Cerdd – Music Centre Wales. Gofynnwyd yn aml am ei gyngor a’i gefnogaeth - a roddai o’i wirfodd - a gwerthfawrogid hynny’n fawr.

Yn hyn i gyd roedd yn gyfaill a mentor sensitif, gwybodus a thra hoffus i’w gydweithwyr ac yn un y gellid ymddiried yn fawr ynddo. Bydd ei garedigrwydd, ei ddeallusrwydd, ei ysbryd haelionus greddfol yn parhau mewn catalog hynod ddiddorol o weithiau cerddorol.

John Metcalf 12fed Hydref 2016