Off Grid graphic .png

An opportunity to share your skills and opinions and help shape the future of  experimental music in Wales.

 

CoDi Off-Grid is a Wales-wide network of experimental sound-artists and music creators working in free-improvisation, sound-art, noise, drone, no-input mixing and many other unconventional or avant-garde practices. > More about CoDI Off-Grid

 

The network is delivered in collaboration with a steering group of artists and curators located in Wales and hosts a database of experimental artists, holds regular online talks and webinars and is currently developing a series of podcasts.

 

In preparation for our autumn schedule of events we are looking to recruit new steering group members to join our existing team and help drive forward the Off-Grid vision. As a member you would be invited to attend online meetings and would also assist with the promotion of activities and events.

 

Interested? Please email codi@tycerdd.org by Friday 8 July.

 

Cyfle i rannu eich sgiliau a'ch barn a helpu i lunio dyfodol y celfyddydau arbrofol yng Nghymru.

 

Mae CoDi Dan-Ddaear yn rhwydwaith Cymru gyfan o artistiaid sain arbrofol a chrewyr cerdd sy’n gweithio ym maes byrfyfyr rhydd, celf sain, sŵn, drôn, cymysgu heb fewnbwn a llawer o arferion anghonfensiynol neu avant-garde eraill. > Mwy am CodI Dan-Ddaear

 

Mae’r rhwydwaith yn cael ei ddarparu mewn cydweithrediad â grŵp llywio o artistiaid a churaduron sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac mae’n cynnal cronfa ddata o artistiaid arbrofol, yn cyflwyno sgyrsiau a sesiynau ar-lein rheolaidd a chyfres podlediad rheolaidd.

 

Wrth baratoi ar gyfer ein hamserlen digwyddiadau'r hydref, rydym am recriwtio aelodau grŵp llywio newydd i ymuno â'n tîm presennol a helpu i yrru'r weledigaeth Dan-Ddaear ymlaen. Fel aelod byddech yn cael eich gwahodd i fynychu cyfarfodydd ar-lein a byddech hefyd yn helpu gyda hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau.

 

Oes gennych chi ddiddordeb? Anfonwch e-bost at codi@tycerdd.org erbyn Dydd Gwener 8 Gorffennaf.

CoDI 2020-21 logos.png