CoDI Arwain logo.png

cefnogir gan Canolfan Mileniwm Cymru

a Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae CoDi Arwain yn rhoi artistiaid anabl wrth y llyw, gyda’r llwybr cerddoriaeth siambr hwn dan arweiniad pobl anabl.

 
Bydd y cyfansoddwr Lloyd Coleman (Cyfarwyddwr Cerdd Cysylltiol Paraorchestra) ac ensemble o bedwar cerddor eithriadol sy’n hunanddiffinio yn fyddar neu’n anabl yn gweithio gyda 6 chyfansoddwr/gwneuthurwr cerdd mewn cyfres o weithdai, gan archwilio’r posibiliadau a’r gorwelion artistig newydd y gall gweithio gydag artistiaid anabl esgor arnynt. Caiff y gweithiau newydd eu harddangos mewn perfformiad yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 

DYDDIADAU

 • Dydd Sadwrn 22 Ionawr (11:00-19:00) – gweithdy yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (CMC) 

 • Dydd Sul 27 Chwefror (11:00-19:00) – gweithdy yn CMC

 • Dydd Sadwrn 26 Mawrth (11:00-19:00) – gweithdy yn CMC

 • Dydd Sul 27 Mawrth (11:00 & 14:30) – ymarfer / perfformiad cyhoeddus a recordio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

DS. Rhaid i’r ymgeiswyr fod ar gael i fynd i bob sesiwn ar bob un o’r dyddiadau 

FFIR I'R GWNEUTHURWYR SY'N CYMRYD RHAN

Bydd Tŷ Cerdd yn talu bwrsari o £500 i bob artist sy’n cymryd rhan (yn ogystal â thrafnidiaeth a llety os oes eu hangen) 

ARTISTIAID ARWEINIOL

 • Lloyd Coleman – cyfansoddwr / clarinetydd / Cyfarwyddwr Cerdd Cysylltiol, Paraorchestra

 • Isaac Shieh – chwaraewr corn Ffrengig / ymchwilydd – perfformio gyda  ensembles yn cynnwys Paraorchestra, Chineke!  ac Orchestra of the Age of Enlightenment 

 • Liza Bec – chwaraewr robo recorder – gweithio gyda Spiral Dial – perfformio gyda Paraorchestra

 • Siobhan Clough – feiolonydd – perfformio gyda ensemblesfel Paraorchestra, RNS Moves a BSO Resound

 • Lila Bhattacherjee – ffliwt – myfyriwr CBCDC – perfformio gyda Paraorchestra

CYFRANOGWYR

 • Genre  Rydym yn croesawu ymgeiswyr o unrhyw genre cerddorol, er ein bod yn rhagweld y bydd y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr yn y llinyn hwn yn nodiannu gwaith. Ond os teimlwch eich bod yn iawn ar gyfer y llinyn hwn a dydych chi ddim yn nodiannu, neu os ydych yn defnyddio dulliau eraill fel meddalwedd (gan gynnwys am resymau mynediad), mae pob croeso i chi wneud cais. 

 • Gwneuthurwyr cerdd yng Nghymru Os ydych chi’n creu cerddoriaeth wreiddiol a’ch bod wedi byw yng Nghymru ers o leiaf blwyddyn, rydych chi’n gymwys.

 • Amrywioldeb  Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol/wedi cael eu hesgeuluso neu eu gwahardd o gymuned y celfyddydau; rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl anabl, pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig amrywiol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

 • Pobl ifanc  Mae 2 o’r 6 lle ar CoDi Arwain wedi’u neilltuo’n benodol ar gyfer unigolion 18-25 oed. 

CEISIADAU

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10:00 Dydd Gwener 10 Rhagfyr 

 • Rhaid ymgeisio drwy ein porth ar-lein, lle mae ffurflen gais syml yn gofyn am fanylion cysylltu, etc, ac yn cynnwys dau gwestiwn y mae angen i chi eu hateb yn y blwch testun yn eich geiriau eich hun. Sylwer: ni allwch gadw manylion ar y ffurflen hon, felly gwnewch yn siŵr fod eich gwybodaeth a’ch atebion testun wedi’u paratoi o flaen llaw pan fyddwch yn barod i anfon eich cais.  

 • Rhaid i bob cais gynnwys 2 ddolen i’ch cerddoriaeth (sylwer: peidiwch ag anfon ffeiliau sain). Os oes angen cymorth arnoch i greu dolenni, cysylltwch ag Ethan (ethan.davies@tycerdd.org

 • Rydym yn gallu derbyn ceisiadau ar fideo: yn eich fideo, atebwch y ddau gwestiwn sydd yn y ffurflen gais ac anfonwch eich fideo gyda’ch ffurflen i’w lanlwytho (sylwer: ni ddylai eich fideo fod yn hirach na 3 munud). Os oes angen cymorth arnoch i lenwi’r ffurflen i’w lanlwytho, cysylltwch ag Abby (abby.charles@tycerdd.org) a fydd yn fwy na pharod i’ch helpu â’r broses. 

 • Os oes unrhyw beth yn eich rhwystro rhag ymgeisio neu gymryd rhan yr hoffech ei drafod â ni, mae pob croeso i chi gysylltu â Deborah (deborah.keyser@tycerdd.org), a bydd hi’n hapus i drafod unrhyw ymholiadau gyda chi

> CoDI 2021/22

> CoDI Hunan

Logos for CoDI Lead.png