cefnogir gan Canolfan Mileniwm Cymru

CoDI Hunan logo.png

Yn ystod dau gyfnod o encilio artistig, bydd 6 artist arweiniol o Gymru a thu hwnt – gan ddod ag ystod o genres, cefndiroedd a phrofiad byw gyda nhw – yn cefnogi 8 gwneuthurwr cerddoriaeth i archwilio eu hymarfer artistig eu hunain drwy gydweithio. 

 

Mae tair rhan i’r llwybr: 

 • Enciliad 1  2 ddiwrnod (a nosweithiau) mewn lleoliad gwledig yn y Canolbarth (ger gorsaf drenau – byddwn yn helpu gyda thrafnidiaeth ac yn talu’r costau) lle bydd pob un o’r 14 artist yn archwilio eu hymarfer artistig eu hunain wrth gydweithredu ag eraill – gyda’r artistiaid arweiniol yn cynnig cymorth, cyngor ac ysbrydoliaeth i’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Bydd lle, bwyd, cynhesrwydd, cysur, llety en-suite – ac yn bwysicaf oll artistiaid sydd am archwilio, chwarae a rhoi cynnig ar bethau newydd.

 • Sesiynau dilynol o bell gyda’r arweinwyr artistig yn y mis rhwng y ddau enciliad drwy e-bost / Zoom / WhatsApp etc 

 • Enciliad 2  2 ddiwrnod (1 noson) yng Nghaerdydd (CMC; darperir llety gwesty) – dal ati i archwilio gyda chyd-artistiaid, gyda phosibilrwydd o waith recordio yn ein Stiwdio Tŷ Cerdd

 

DYDDIADAU

 • Enciliad 1  Dydd Gwener 4 Mawrth 2022 (cyrraedd diwedd y prynhawn) hyd at ddydd Sul 6 Mawrth (gadael yn ystod y prynhawn) –  ger Llanidloes 

 • Enciliad 2  Dydd Sadwrn 2 Ebrill (yn dechrau am 1100) a Dydd Sul 3 Ebrill (gadael tua 1700) – Caerdydd  

 DS: Rhaid i’r ymgeiswyr fod ar gael i fynd i bob sesiwn ar bob un o’r dyddiadau 

 

FFI I'R GWNEUTHURWYR SY'N CYMRYD RHAM

Bydd Tŷ Cerdd yn talu bwrsari o £500 i bob artist sy’n cymryd rhan (ynghyd â theithio a llety a bwyd) 

 

ARTISTIAID ARWEINIOL

 • Catrin Finch – telynores a chyfansoddwraig aml-genre  Siarad Cymraeg 

 • Eädyth – crëwr cerddoriaeth soul, jazz a RnB  Siarad Cymraeg 

 • Lady Nade – folk / Americana singer-songwriter

 • Mr Phormula – bît-bocsiwr / rapiwr / artist lwpio byw Siarad Cymraeg 

 • N’famady Kouyate – gwneuthurwr cerddoriaeth / meistr ar y balafon; Cyfarwyddwr Artistig Successors of the Mandingue 

 • Rowland Sutherland – ffliwtydd, cyfansoddwr, trefnydd, arweinydd band ac addysgwr

CYFRANOGWYR

 • Genre  Rydym yn croesawu ymgeiswyr o unrhyw genre cerddorol.  

 • Gwneuthurwyr-cerddoriaeth yng Nghymru   Os ydych chi’n creu cerddoriaeth wreiddiol a’ch bod wedi byw yng Nghymru ers o leiaf blwyddyn, rydych chi’n gymwys.

 • Amrywioldeb  Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol/wedi cael eu hesgeuluso neu eu gwahardd o gymuned y celfyddydau; rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl anabl, pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig amrywiol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

 • Y Gymraeg  mae 3 o’r 8 lle wedi’u neilltuo ar gyfer siaradwyr Cymraeg; bydd defnyddio’r Gymraeg (yn artistig ac yn gymdeithasol) i’w groesawu yn ystod yr Enciliadau – byddwn yn ceisio peidio â chreu rhaniad rhwng y Gymraeg a’r di-Gymraeg, ond yn hytrach yn annog cydweithio a deialog. 

 • Pobl ifanc  mae 4 o’r 8 lle ar lwybr CoDi Hunan wedi’u neilltuo ar gyfer unigolion sydd rhwng 18 a 25 oed. 

CEISIADAU

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10:00 dydd Gwener 10 Rhagfyr 

 • Rhaid ymgeisio drwy ein porth ar-lein, lle mae ffurflen gais syml yn gofyn am fanylion cysylltu, etc, ac yn cynnwys dau gwestiwn y mae angen i chi eu hateb yn y bwlch testun yn eich geiriau eich hun. Sylwer: ni allwch gadw manylion ar y ffurflen hon, felly gwnewch yn siŵr fod eich gwybodaeth a’ch atebion testun wedi’u paratoi o flaen llaw pan fyddwch yn barod i anfon eich cais.  

 • Rhaid i bob cais gynnwys 2 ddolen i’ch cerddoriaeth (sylwer: peidiwch ag anfon ffeiliau sain). Os oes angen cymorth arnoch i greu dolenni, cysylltwch ag Ethan  (ethan.davies@tycerdd.org)

 • Rydym yn gallu derbyn ceisiadau ar fideo: yn eich fideo, atebwch y ddau gwestiwn sydd yn y ffurflen gais ac anfonwch eich fideo gyda’ch ffurflen i’w lanlwytho (sylwer: ni ddylai eich fideo fod yn hirach na 3 munud).  

 • Os oes angen cymorth arnoch i lenwi’r ffurflen i’w lanlwytho, mae pob croeso i chi gysylltu ag Abby  (abby.charles@tycerdd.org) a fydd yn fwy na pharod i’ch helpu â’r broses. 

 • Os oes unrhyw beth yn eich rhwystro rhag ymgeisio neu gymryd rhan yr hoffech ei drafod â ni, mae pob croeso i chi gysylltu â Deborah  (deborah.keyser@tycerdd.org), a bydd hi’n hapus i drafod unrhyw ymholiadau gyda chi.  

> CoDI 2021/22

> CoDI Arwain

PRSF YM, WMC, ACW, Lottery, WG logo strip.png