Update on rehearsing in Wales under current Coronavirus restrictions, April 2021 

Meeting outdoors for organised activities
Organised outdoor activities for groups of up to 30 people from 26 April is permitted, providing it can be done safely and a risk assessment has been completed. It is the organisation's responsibility to adhere to all relevant guidance and legislation. We would urge you to read all the guidance in their entirety before planning any activity, this includes the Welsh Government's Current Restrictions and the Rehearsal, Performing and Taking Part guidance. (Last updated 28.04.21)

 

If after reading all the information and guidance you feel it is appropriate for your group to meet to rehearse outdoors, please complete your own risk assessment to ensure all reasonable measures are taken to prevent the spread of coronavirus.  A sample risk assessment can be found HERE. (We recommend that you pay particular attention to sections 3.19 & 3.20.)

Meeting indoors
From 3 May organised indoor activity can resume for up to 15 people. I
f after reading all the information and guidance you feel it is appropriate for your group to meet to rehearse indoors, please complete your own risk assessment to ensure all reasonable measures are taken to prevent the spread of Coronavirus.  A sample risk assessment can be found HERE
(
We recommend that you pay particular attention to sections 3.19 & 3.20.)

This is our interpretation of the current guidance - please refer to the Welsh Government website for more information 
HERE.


Further information

For those who are members of a brass band, Brass Bands Wales has more information on carrying out risk assessments, including rehearsals. For further information, please visit https://www.facebook.com/groups/bpcbbw

The Wales Association of Male Choirs can provide information and advice on risk assessment and preparing for re-start to members .  Contact Chris Evans (General Secretary) @ welshassocmalechoirs@btinternet.com 

If your group or society is a member of Making Music, you can access their guidance on risk assessments here. Making Music is a UK organisation and the situation in each of the four nations differs, so please make sure you are accessing the appropriate information. 

We appreciate this is a difficult time for music groups across Wales. It is hard to provide guidance which will address every context, but we will update our website as and when we receive any additional information.

If you would like to discuss your particular situation please feel free to get in touch either by phone 029 2120 2640 or email network@tycerdd.org

Shakira Mahabir
Relationships & Communication Manager

10.05.2021

 

Diweddariad ar ymarferion cerddorol
yn yng Nghymru o dan gyfyngiadau coronafeirws,

Ebrill 2021

Cwrdd â phobl yn yr awyr agored am weithgareddau a drefnir

O 26 Ebrill, caniateir i grwpiau o hyd at 30 o bobl gwrdd yn yr awyr agored at ddibenion gweithgareddau wedi’u trefnu, ar yr amod y gellir ei wneud yn ddiogel a bod asesiad risg wedi'i gwblhau. Cyfrifoldeb y sefydliad yw cadw at yr holl ganllawiau a deddfwriaeth berthnasol. Byddem yn eich annog i ddarllen yr holl ganllawiau perthnasol yn eu cyfanrwydd cyn cynllunio unrhyw weithgaredd. Mae hyn yn cynnwys Cyfyngiadau Presennol Llywodraeth Cymru ynghyd â’i chanllawiau ar Ymarfer, Perfformio a Chymryd Rhan yn y Celfyddydau Perfformio(Diweddarwyd ddiwethaf 28.04.2021)

Ar ôl darllen yr holl wybodaeth a'r cyfarwyddiadau, os ydych yn teimlo ei bod hi'n briodol i'ch grŵp gwrdd ac ymarfer yn yr awyr agored, cwblhewch eich asesiad risg eich hun i sicrhau bod pob mesur rhesymol yn cael ei gymryd i atal lledaeniad y coronafeirws. Gellir gweld enghraifft o asesiad risg YMA(Rydym yn argymell eich bod yn talu sylw arbennig i adrannau 3.19 a 3.20.)

Cwrdd dan do

O 3 Mai, gall gweithgareddau dan do sydd wedi’u trefnu ailddechrau ar gyfer hyd at 15 o bobl. Ar ôl darllen yr holl wybodaeth a'r cyfarwyddiadau, os ydych yn teimlo ei bod hi'n briodol i'ch grŵp ddychwelyd i ymarferion dan do, cwblhewch eich asesiad risg eich hun i sicrhau bod pob mesur rhesymol yn cael ei gymryd i atal lledaeniad y coronafeirws. Gellir gweld enghraifft o asesiad risg YMA(Rydym yn argymell eich bod yn talu sylw arbennig i adrannau 3.19 a 3.20.)

Dyma ein dehongliad o’r canllawiau presennol - dylech gyfeirio at wefan Llywodraeth Cymru am yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfyngiadau Coronafeirws YMA

Gwybodaeth bellach

I’r rheini sy’n aelodau o fand pres, mae Bandiau Pres Cymru wedi creu canllawiau cynhwysfawr ar gynnal asesiadau risg, gan gynnwys ymarferion. Am ragor o wybodaeth, ewch https://www.facebook.com/groups/bpcbbw

Mae Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn gallu darparu gwybodaeth a chyngor ar asesiadau risg, paratoi am ailddechrau ac yn y blaen i aelodau. Cysylltwch â Chris Evans (Ysgrifennydd Cyffredinol) ar welshassocmalechoirs@btinternet.com

Os yw’ch grŵp neu gymdeithas yn aelod o Making Music, gallwch fynd at eu canllawiau ar asesiadau risg yma. Sefydliad ar draws y DU yw Making Music ac mae'r sefyllfa yn wahanol ym mhob un o wledydd Prydain felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r wybodaeth berthnasol.

Rydym yn gwerthfawrogi mai cyfnod anodd yw hwn i grwpiau cerdd ledled Cymru. Mae’n anodd llunio canllawiau a fydd yn rhoi sylw i bob cyd-destun, ond byddwn yn diweddaru ein gwefan pan fyddwn yn derbyn unrhyw wybodaeth ychwanegol.

​Os hoffech drafod eich sefyllfa benodol chi, mae croeso i chi gysylltu drwy ffonio 029 2120 2640 neu e-bostio network@tycerdd.org  

 

Shakira Mahabir

Rheolwr Cysylltiadau a Chyfathrebu

10.05.21

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853