Update on rehearsing in Wales under current Coronavirus restrictions,
January 2022

From 26 December 2021, Wales has returned to Coronavirus Alert level 2.

 

This means that the maximum number of people who can legally take part in organised activity is currently 30 indoors and 50 outdoors.


The Welsh Government guidelines continue to include an FAQ relating to choirs and band rehearsals which states:

“The maximum number of people who can take part in choir or band practice and rehearsals is 30 indoors and 50 outdoors. Businesses, employers and other organisations, including activity and event organisers, must undertake a bespoke coronavirus risk assessment of their premises and activities and take reasonable measures to minimise exposure to, and the spread of, coronavirus based on that bespoke risk assessment.
Singing or chanting increases the amount of aerosol expelled into the air from people’s mouths. Reducing the amount of singing or stopping singing can help to reduce the risk of transmission.

If singing or chanting takes place, including as part of a choir, other mitigations should be put in place as part of the covid-specific risk assessment. Practical mitigations could include improving ventilation, moving the activity outdoors, increasing the space between people, or having fewer people present.
The requirement to wear face-coverings could be one for the reasonable measures identified as part of your COVID specific risk assessment. However this will come down to your assessment of all the risks and the suite of mitigations you can practically put in place.”

You can read the full guidance on Wales’ current alert levels here.

If you intend to continue rehearsal activity, you should carry out a risk assessment and be aware of the measures you need to put in place to rehearse and perform safely. If you haven’t already done so, you must undertake a coronavirus risk assessment of your activities and take reasonable measures to minimise exposure to, and the spread of, coronavirus based on that risk assessment.

A sample risk assessment can be found HERE.

If your group or society is a member of Making Music, you can access their guidance on risk assessments here. Making Music is a UK organisation and the situation in each of the four nations differs, so please make sure you are accessing the appropriate information.

If you would like to discuss your particular situation, please feel free to get in touch either by phone 029 2120 2640 or email network@tycerdd.org


Shakira Mahabir
Relationships & Communication Manager

06.01.2021

Y wybodaeth ddiweddaraf ar ymarfer yng Nghymru o dan gyfyngiadau cyfredol coronafeirws, Ionawr 2022

 

O 26 Rhagfyr 2021, mae Cymru wedi dychwelyd i Rybudd Lefel 2 Coronafeirws.

 

Mae hyn yn golygu mai uchafswm nifer y bobl ar hyn o bryd a gaiff gymryd rhan yn gyfreithiol mewn gweithgarwch sydd wedi’i drefnu yw 30 o dan do a 50 yn yr awyr agored.


Mae canllawiau Llywodraeth Cymru’n parhau i gynnwys Cwestiynau cyffredin sy’n gysylltiedig â sesiynau ymarfer corau a bandiau sy’n nodi:

 

“Y nifer mwyaf o bobl a gaiff gymryd rhan mewn ymarfer côr neu fand yw 30 o dan do a 50 yn yr awyr agored. Mae’n rhaid i fusnesau, cyflogwyr a sefydliadau eraill, gan gynnwys trefnwyr gweithgareddau a digwyddiadau, gynnal asesiad risg coronafeirws pwrpasol o’u safle a’u digwyddiadau a chymryd mesurau rhesymol i leihau’r tebygolrwydd o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws a’i ledaenu, yn seiliedig ar yr asesiad risg pwrpasol hwnnw.

Mae canu neu lafarganu yn cynyddu’r aerosolau sy’n cael eu gollwng i’r awyr o gegau pobl. Drwy ganu llai neu roi’r gorau i ganu, gellir helpu i leihau’r perygl o drosglwyddo’r haint.

Os bydd canu neu lafarganu yn digwydd, gan gynnwys fel rhan o gôr, dylid rhoi mesurau lliniaru eraill ar waith fel rhan o’r asesiad risg penodol ar gyfer COVID-19. Gall mesurau ymarferol gynnwys gwella’r awyru, symud y gweithgarwch allan i’r awyr agored, cynyddu'r gofod rhwng pobl, neu ganiatáu i lai o bobl fod yn bresennol.
Fe allai’r angen i wisgo gorchudd wyneb fod yn un o’r mesurau rhesymol a nodir fel rhan o’ch asesiad risg penodol ar gyfer COVID-19. Fodd bynnag fe fydd hyn yn ddibynnol ar eich asesiad chi o’r holl risgiau a’r camau lliniaru y gallwch eu rhoi ar waith yn ymarferol.”

 

Gallwch weld yr holl ganllawiau ar lefelau rhybudd presennol Cymru yma.

Er hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cadw nifer hollbwysig o ofynion cyfreithiol i helpu i leihau’r risg y bydd y feirws yn lledaenu, ac i helpu i ddiogelu’r rhai mwyaf agored i niwed. Mae gan sefydliadau, gan gynnwys y rhai sy’n trefnu gweithgareddau a digwyddiadau, eraill ddyletswydd i ddiogelu’r rhai sy'n cymryd rhan.

Os ydych chi wedi ail-gychwyn gweithgaredd o'r blaen, dylech chi eisoes fod wedi cynnal asesiad risg a bod yn ymwybodol o'r mesurau y mae angen i chi eu rhoi ar waith i ymarfer a pherfformio'n ddiogel. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, rhaid i chi gynnal asesiad risg coronafirws o'ch gweithgareddau a chymryd mesurau rhesymol i leihau amlygiad i, a lledaeniad, coronafirws yn seiliedig ar yr asesiad risg hwnnw. 

Os ydych yn bwriadu parhau â gweithgarwch ymarfer, dylech gynnal asesiad risg a bod yn ymwybodol o’r mesurau y mae’n rhaid i chi eu rhoi yn eu lle i ymarfer a pherfformio’n ddiogel. Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, rhaid i chi ymgymryd ag asesiad risg coronafeirws o’ch gweithgareddau a chymryd camau rhesymol i leihau’r tebygolrwydd o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws a’i ledaenu, yn seiliedig ar yr asesiad risg hwnnw.

Mae asesiad risg enghreifftiol i’w gael YMA

Os yw eich grŵp neu eich cymdeithas yn aelod o Making Music, gallwch weld eu canllawiau ar asesiadau risg yma. Mae Making Music yn fudiad ledled y Deyrnas Unedig ac mae’r sefyllfa yn y pedair wlad yn wahanol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr wybodaeth briodol. 

Os hoffech drafod eich sefyllfa benodol chi, yna mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio 029 2120 2640 neu anfon e-bost at network@tycerdd.org

Shakira Mahabir
Rheolwr Cysylltiadau a Chyfathrebu

06.01.2022