Datganiad cyfansoddwyr Covid-19 statement to composers

Mae Tŷ Cerdd yn awyddus i gefnogi cyfansoddwyr ac artistiaid sain Cymreig ac sydd â’u cartref yng Nghymru yn ystod yr amser anodd ac ansicr yma. Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o’ch gwaith wedi’i ganslo a’ch incwm wedi’i leihau os nad wedi’i ddileu’n llwyr felly rydym yn cysylltu i’ch atgoffa ein bod ni yma i roi cefnogaeth a chyngor. E-bostiwch enquiries@tycerdd.org gydag unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael sgwrs gydag aelod o’r tîm - a byddwn ni’n gwneud ein gorau i’ch cynorthwyo neu roi unrhyw gysylltiadau i chi a all fod o gymorth.

 

Hoffem hefyd roi gwybod i chi am http://www.coronamusicians.info/ Mae’r adnodd defnyddiol hwn a gynigir gan ein cyfeillion o Help Musicians, ISM, Academi Ivors,  Fforwm Rheolwyr Cerdd, Urdd y Cynhyrchwyr Cerddoriaeth, Undeb y Cerddorion a Cherddoriaeth y DU yn dwyn at ei gilydd mewn un lle yr holl gyngor ac arweiniad sy’n ymwneud â cherddorion a bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

 

Rydym hefyd yn gobeithio trefnu cyfarfodydd Zoom gyda chyfansoddwyr – felly rhowch wybod i ni os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn un o’r rhain a byddwn yn trefnu dyddiad. A nodwch yr holl berfformiadau cyntaf sydd wedi’u canslo – byddai’n ddefnyddiol cael cofnod o’r rhain; byddwn yn gofyn i chi anfon eich rhestrau atom gyda hyn.

 

Rydym hefyd am dynnu’ch sylw at ein cydweithwyr ledled y DU yn Sound and Music (www.soundandmusic.org  @SoundandMusic ) sy’n creu adnodd canolog i unrhyw un sy’n gwerthu cerddoriaeth neu wasanaethau ar-lein ymhlith gweithgareddau eraill.

 

Cofion cynnes. Arhoswch yn ddiogel ac yn iach a da chi, cadwch mewn cysylltiad.

Tŷ Cerdd is keen to support Welsh and Wales-based composers and sound artists during this difficult and uncertain time. We know that most of your work has been cancelled, and your income reduced if not wiped out, so we’re in touch to remind you that we’re here for support and advice. Please email enquiries@tycerdd.org with any queries, or if you’d like a conversation with a member of the team – and we’ll do our best to assist you as best we can, or help provide you with contacts who may be able to help.

 

We would also like to make you aware of http://www.coronamusicians.info/ This useful resource, offered by our friends from, Help Musicians, ISM, Ivors Academy, Music Managers Forum, Music Producers Guild, MU and UK Music, brings together all musician-related advice and guidance into one place and will be updated regularly.

 

We also hope to be organising Zoom meetings with composers – so let us know if you’re interested in taking part in one of those and we’ll set up a date. And do keep a note of all of the cancelled premieres – it would be useful to have a record of these; we’ll ask you to send in your lists in due course.

 

We also want to point you to our UK-wide colleagues at Sound and Music (www.soundandmusic.org  @SoundandMusic ) who are creating a centralised resource for anyone selling music or services online, among other activities.

 

Sending warm wishes. Stay safe and well, and do stay in touch.