Galwad isolated_edited.png
  • Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw cefnogi artistiaid, cymunedau a chynulleidfaoedd i greu, perfformio a chymryd rhan yng ngherddoriaeth Cymru.

  • A’n gweledigaeth: rydyn ni’n dychmygu Cymru lle y galluogir crewyr cerddoriaeth o bob genre a chefndir i gerddora a datblygu gyrfaoedd; lle y gall amrywiaeth o bobl a chymunedau ymgysylltu â cherddoriaeth Gymreig a’i mwynhau.

  • Os ydych yn cerddora yng Nghymru, cerddoriaeth Gymreig yw hi!

  • Rydyn ni’n gweithio gyda grwpiau cymunedol ar draws Cymru, gan gynnig arbenigedd artistig a chymorth hyrwyddol gan eu helpu i gysylltu â chyfansoddwyr a chynulleidfaoedd; mae Tapestri (archif fyw o bobl, ieithoedd a chymunedau Cymru) yn cynrychioli rhywfaint o’r gweithgarwch yma.

  • Rydyn ni’n darparu cefnogaeth uniongyrchol i greadigwyr cerddoriaeth o dan y fenter datblygu artistiaid, CoDI.

  • Cefnogir y gwaith hwn gan ein stiwdio recordio fewnol, label recordiau (Recordiau Tŷ Cerdd) ac argraffnod cyhoeddi (Cyhoeddiadau Tŷ Cerdd).

  • Rydyn ni’n ariannu amrywiaeth o gerddora ar draws Cymru gyda Chyllid y Loteri y byddwn yn ei ddosbarthu dros Gyngor Celfyddydau Cymru.

MAE TŶ CERDD YN CHWILIO AM YMDDIRIEDOLWYR NEWYDD

YMDDIRIEDOLWYR_edited.png

Rydyn ni am recriwtio hyd at 3 ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n Bwrdd medrus ac angerddol.

Mae ystod y gweithgarwch yn Nhŷ Cerdd yn anhygoel o eang ac rydyn ni am i’n Bwrdd adlewyrchu’r ehangder hwnnw – ac, yn bwysig, adlewyrchu’r Gymru fodern, amrywiol, a’r holl brofiad, cefndiroedd diwylliannol a genres cerddorol a ddaw yn ei sgil.

Rydyn ni’n arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl ifainc (o dan 30 oed), gan bobl Dduon, Asiaidd ac ethnig-amrywiol, pobl anabl, pobl sy’n LHDTC+ a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is. Fodd bynnag, croesawn geisiadau gan bobl o bob cefndir ac fe wnawn ni ystyried ceisiadau’n unol â’u rhinweddau.

Darganfyddwch fwy amdanom ni trwy bori'r gwahanol rannau o'n gwefan a darllen ein Conglefeini.

felly_edited.png

E-bostiwch Abby Charles gan ateb y cwestiynau canlynol erbyn 17:00 ddydd Mawrth 3 Mai
(DS: derbynnir ceisiadau fideo hefyd – anfonwch eich fideo heb fod yn hirach na 5 munud  gan ymdrin â’r pwyntiau bwled isod):

  • Enw llawn, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol (ac, os yn berthnasol, eich gwefan, enwau cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen)

  • Beth gallwch ei ddwyn gyda chi i’n sefydliad yn eich barn chi? Dywedwch wrthon ni ychydig amdanoch chi a sut yn eich tyb chi y gall eich profiad gyfrannu i Dŷ Cerdd. (dim mwy na 250 o eiriau)

  • Beth yw hi am Tŷ Cerdd sydd o ddiddordeb arbennig i chi? (dim mwy na 250 o eiriau)

DYDDIAD CAU

E-bostiwch eich cais at Abby Charles erbyn 17:00 ddydd Mawrth 3 Mai

Hoffen ni gynnal cyfweliadau-trafodaethau tryw Zoom gydag ymgeiswyr ddydd Llun 6 a dydd Mawrth 7 Mehefin

(Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad ar gyfer galwad Zoom, rhowch wybod i ni)

 

NEU HOFFECH GAEL SGWRS I GAEL GWYBOD MWY CYN I CHI WNEUD CAIS?

E-bostiwch Abby Charles, a fydd yn falch o ateb unrhyw ymholiadau drwy e-bost, neu drefnu galwad ffôn neu fideo gyda Deborah Keyser (Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd)  neu Steph Power (Cadeirydd Tŷ Cerdd)