top of page
ISCM logo.png

International Society of Contemporary Music

Yn galw cyfansoddwyr!​

   
Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM:
Johannesburg/Cape Town, De Affrica
24 Tachwedd – 3 Rhagfyr 2023

Mae Tŷ Cerdd – Adran Cymru swyddogol International Society for Contemporary Music (ISCM) – yn gwahodd cyfansoddwyr Cymreig/sy’n byw yng Nghymru i gyflwyno eu sgorau i Ddiwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd (DCNB) Johannesburg/Cape Town 2023.

         
Sioe arddangos ryngwladol flynyddol ar gyfer cerddoriaeth newydd yw
Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM – yn cynrychioli gwaith cyfoes o bedwar ban byd ac eleni fe’i cynhelir ym mis Medi. Ceir 16 categori y gwahoddir cyflwyniadau ar eu cyfer i’w cyflwyno yn yr Ŵyl. Gallwch gyflwyno gweithiau drwy anfon fersiwn PDF o’r sgôr ynghyd â recordiad sain neu fideo o’r gwaith (os yw ar gael), neu ddogfennaeth sain/fideo os nad oes gan y gwaith sgôr ysgrifenedig.

         

Mae'r broses gyflwyno i Adran Gymraeg ISCM yn rhad ac am ddim a bydd panel Adran Cymru’r ISCM yn asesu’r cyflwyniadau gan roi gerbron chwech o weithiau fel y cyflwyniad swyddogol i’r ISCM. Fel Aelod Cyswllt ISCM, rhaid i'n cyflwyniad gwmpasu o leiaf pedwar o'r categorïau penodedig. Bydd un fan leiaf o’r chwech yma’n cael ei ddethol gan DCNB 2023 i’w berfformio.

   

Y panel eleni yw:
           

Lynne Plowman – Cadeirydd Adran Cymru’r ISCM

Robert Fokkens – Cyfansoddwr, Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Deborah Keyser – Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

Ethan Davies – Rheolwr Cyhoeddi ac Ymchwil, Tŷ Cerdd

 

Sut i wneud cyflwyniad swyddogol drwy Adran Cymru ISCM:

Gweler isod am wybodaeth bellach am y gofynion, categorïau a’r canllawiau. Dylech eu darllen yn ofalus gan sicrhau bod eich cyflwyniad yn cyflawni’r gofynion ac yn cydymffurfio â’r wybodaeth am y categorïau a’r canllawiau.

DIWEDDARIAD i'r categorïau 7/2/23: Category 1. Symphony Orchestra wedi ei newid i ddangos 3 trombôn (ble all 1 ohonynt fod yn drombôn bas)

Dylech gyflwyno’ch cais gyda’r holl ddogfennau cysylltiedig erbyn 17:00, Dydd Mawrth 7 Mawrth drwy ein ffurflen ar-lein YMA. (Mae'r adnoddau yma ar gael yn Saesneg yn unig.)

         

Dylid nodi:
         

  • Dim ond un gwaith y caiff pob cyfansoddwr ei gyflwyno drwy naill ai cyflwyniad unigol neu gyflwyniad swyddogol.

  • Rhoddir blaenoriaeth i weithiau sy’n fyrrach na 10 munud o hyd ac eithrio lle y nodir yn benodol yn y disgrifiad o’r categori, ac a gyfansoddwyd ar ôl 2013, a rhoddir y flaenoriaeth uchaf i weithiau a gyfansoddwyd ar ôl 2018.

  • Rhoddir blaenoriaeth hefyd i weithiau o dan hyd penodedig. Dylid edrych yn ofalus i wirio hyn gan fod pob categori’n wahanol.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 17:00, Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Nid ystyrir ceisiadau hwyr. Hysbysir pob ymgeisydd erbyn 22 Mawrth a yw ei waith wedi cyrraedd y rhestr fer. Bydd DCNB 2023 yn cyhoeddi’r gweithiau a ddetholir yn y man.
       

Am ymholiadau, cysylltwch ag Ethan Davies yn Tŷ Cerdd: ethan.davies@tycerdd.org neu 029 2063 5651.

Nodiadau

Mae galwadau artist gan ein cydweithwyr yn adrannau ISCM Prydain, Iwerddon a'r Alban hefyd:
 

Sound and Music 
https://soundandmusic.org/compose/iscm/      

 

CMC Iwerddon

https://www.cmc.ie/iscm/iscm2023-call-for-works 


New Music Scotland 
TBA

Cyflwyniad Unigol

Rhaid i Gyflwyniad Unigol gael ei gyflwyno gan gyfansoddwr annibynnol neu gynrychiolydd awdurdodedig y cyfansoddwr. Dylid cyflwyno cyflwyniadau trwy Ffurflen Cyflwyno Unigol ISCM 2023. Mae ffi mynediad o €53.50 yn berthnasol i Gyflwyniadau Unigol, yn daladwy ar adeg cyflwyno gan Paypal gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir ar wefan ISCM.

Nid yw cyflwyniadau unigol yn sicr o berfformiad. Mae lle yn yr ŵyl ar gyfer Cyflwyniadau Unigol yn gyfyngedig, ond byddwn yn ystyried yr holl gyflwyniadau ac yn perfformio'r rhai y gellir eu cynnwys.

Bydd ddolen ar gyfer cyflwyno'r ffurflen unigol yma pan fydd ISCM yn gwneud y system ymgeisio unigol yn fyw ym mis Chwefror.

Adran Cymru’r ISCM
Mae ISCM Cymru yn bodoli er mwyn hyrwyddo amcanion yr ISCM, yng Nghymru ac mewn cydweithrediad ag adrannau Prydain, Iwerddon, Yr Alban ac adrannau rhyngwladol eraill. Nod y Gymdeithas yw hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes a chodi’i phroffil cyhoeddus drwy rwydweithio effeithiol yn fyd-eang, cyfathrebu a hwyluso gweithgareddau amlochrog rhwng yr aelodau. Ei chenhadaeth yw:

Codi proffil cerddoriaeth gyfoes drwy nerth torfol rhwydwaith byd-eang y Gymdeithas a chyfansoddiad ei haelodaeth.

Hyrwyddo amlygu, perfformio ac ymchwilio i gerddoriaeth gyfoes drwy fentrau gan ei haelodaeth, yn ogystal â chydweithredu â chyrff cysylltiedig.

Arddangos amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes yn fyd-eang drwy Ŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd

     

Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd
Cyfarfod blynyddol i’r ISCM yw Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd a drefnir a’i ariannu yn unig gan wahanol adrannau bob blwyddyn, fel llwyfan ar gyfer cyfnewid cerddorol a sioe arddangos i gerddoriaeth gyfoes y byd, heb na rhagfarn na gogwydd o ran gwahanol fathau o fynegiant, arddulliau, genres neu gyfryngau cerddorol. Ei nod yw bod yn fan cyfarfod i sefydliadau, perfformwyr a chyfansoddwyr o gwmpas y byd. Mae Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd yn digwydd ar ddyddiau olynol yn y wlad lle y’u cynhelir a gellir eu trefnu ar unrhyw fformat sy’n gweddu i ddewisiadau artistig ac ymarferol y trefnydd yn unol â Statudau’r ISCM, gan adlewyrchu amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes. Mae’r Ŵyl yn ymdrechu i gynrychioli holl aelodau dilys yr ISCM rywsut neu’i gilydd drwy weithgareddau ei rhaglenni, gan gynnwys perfformiadau, seminarau, arddangosfeydd a rhwydweithio.

bottom of page