Cerddoriaeth yn y Gymuned  

Community Music

hyd at / up to £500

Mae Tŷ Cerdd yn ymrwymedig i gefnogi cerddora mewn cymunedau ledled Cymru – o gyngherddau gan gorau a cherddorfeydd cymunedol, i brosiectau cyfranogol a  gweithgarwch gweithdai yn yr ystod ehangaf bosibl o leoliadau. Rydym eisiau hybu cerddora yn y gymuned fel ffordd o hyrwyddo cydlyniant, cynwysoldeb, iechyd a lles, a chreu profiadau cerddorol newydd ar gyfer pob cenhedlaeth.

 

  • Rhaid cwblhau’r prosiect o fewn 12 mis (i ddechrau’r prosiect). Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.  

 

  • Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

DYDDIADAU CAU

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

Dydd Gwener 15 Ionawr 2021, 17:00

Tŷ Cerdd is committed to supporting music-making in communities throughout Wales – from concerts by choirs and community orchestras, to participatory projects and workshop activity in the widest range of settings. We want to encourage music-making in the community as a way of promoting cohesion, inclusivity, health and well-being, and creating new musical experiences for all generations.
 

  • The project must be completed within 12-month period (from project start). Activity must not start until two months after application deadline.

 

  • At least 10% of your income must be from other sources (NB: not other Lottery funds). In-kind support is eligible as part or all of the match-funding.

DEADLINES

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 10 July 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

Friday 15 January 2021, 17:00

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853