Cyfansoddwr Preswyl  

Composer in Residence

hyd at / up to £2,000

Yn y cynllun hwn, ein nod yw cefnogi creu a chyfranogi o gerddoriaeth newydd, drwy alluogi preswyliadau cyfansoddwyr gyda grwpiau perfformio (cerddoriaeth, theatr, dawns) ar draws Cymru.

 

 • Rhaid i’r prosiect arwain at berfformio gwaith newydd yn gyhoeddus.

 

 • Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

 

 • Bydd sefydliadau llwyddiannus yn cydweithio’n agos â’u cyfansoddwr mewn gweithdai, ymarferion a pherfformiadau dros y cyfnod i gynhyrchu cerddoriaeth newydd.
   

 • Bwriad y gronfa hon yn bennaf yw talu ffi’r cyfansoddwr am gyfansoddi’r gwaith newydd, ond caniateir hefyd gostau gweithdai/costau cysylltiedig eraill.

 

 • Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

 

 • Dylech gyflwyno gyda’ch cais enw a CV y cyfansoddwr o’ch dewis ynghyd ag enghreifftiau o’i gerddoriaeth (sgorau neu ddeunydd sain).
   

 • Dylid amlinellu natur y prosiect yn glir ac yn eich cais gynnwys manylion y cyfansoddiad newydd. Dylai’r rhain gynnwys:

  • gweledigaeth

  • hyd

  • offeryniaeth

  • pwy fydd yn perfformio’r gwaith newydd; dyddiad a lleoliad y perfformiad cyntaf
    

 • Rydym yn chwilio’n arbennig am brosiectau sy’n ymateb i rai o’r blaenoriaethau hyn:

  • ymestyn allan i gynulleidfa eang

  • gweithio gyda phobl ifainc

  • ymestyn allan i’r gymuned lle cynhelir y prosiect

  • perfformiadau ychwanegol o’r gerddoriaeth newydd

  • dangos bod cynhysgaeth i’r cyfansoddiad newydd

 

 • Mae gan y panel ffocws ar gerddoriaeth. Er ein bod yn croesawu ceisiadau sy’n cysylltu cerddoriaeth â ffurfiau eraill ar gelfyddyd, cerddoriaeth yw’r brif ystyriaeth yn y cynllun hwn.

 

 • Ceir dwy rownd gwneud cais y flwyddyn ar gyfer y cynllun hwn, gyda dyddiadau cau ym mis Ebrill a mis Hydref. Cyhoeddir yr union ddyddiadau ac amserau ar ein gwefan.

DYDDIADAU CAU

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

In this scheme, we aim to support creation of and engagement in new music, through enabling composer residences with performing groups (music, theatre, dance) across Wales.

 

 • The project must achieve a public performance of a new work.

 

 • Activity cannot start until two months after application deadline.

 

 • Successful organisations will work closely with their composer in workshops, rehearsals and performances over the period to produce new music.
   

 • This fund is intended primarily to cover the composer’s fee for the composition of the new work, but workshopping/other associated costs are also allowable.

 

 • At least 10% of your income must be from other sources (NB: not other Lottery funds). In-kind support is eligible as part or all of the match-funding.

 

 • You should submit with your application the name and CV of your selected composer, together with examples of their music (scores or audio material).
   

 • The nature of the project should be outlined clearly. Include in your application details of the new composition. These should include:

  • vision

  • duration

  • instrumentation

  • who will perform the new work; date and venue of the first performance
    

 • We are particularly looking for projects that respond to some of these priorities:

  • reaching out to a wide audience

  • working with young people

  • reaching out to the community where the project is taking place

  • additional performances of the new music

  • demonstrating a legacy for the new composition

 

 • The panel has a music focus. While we welcome applications that engage music with other artforms, music is the primary consideration in this scheme.

 

 • There are two application rounds per year for this scheme, with deadlines in April and October. Actual dates and times are published on our website.

DEADLINES

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853