Comisiynau Cerddoriaeth Newydd 

New Music Commissions

hyd at / up to £2,000

Mae Tŷ Cerdd yn chwarae rôl ganolog wrth gomisiynu cerddoriaeth ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi perfformwyr cerddorol i fwynhau heriau cerddoriaeth newydd ac i helpu i greu celfyddyd sy’n ehangu modelau traddodiadol. Mae’r cynllun hwn yn galluogi sefydliadau ar draws Cymru – o gymdeithasau cymunedol i grwpiau perfformio proffesiynol – i fuddsoddi mewn cyfansoddwyr o Gymru drwy gomisiynu gweithiau newydd.

 

 • Bwriedir y cynllun hwn yn benodol i ariannu ffi’r cyfansoddwr am gyfansoddi’r gwaith newydd.

 

 • Gallwn ariannu hyd at 50% o’r costau comisiynu; rhaid i o leiaf 50% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’n gymwys fel hyd at 10% o’r arian cyfatebol.
   

 • Rhaid i’r prosiect sicrhau o leiaf un perfformiad o’r gwaith newydd. Bydd y panel yn rhoi blaenoriaeth i brosiectau sy’n dangos cynhysgaeth i’r cyfansoddiad newydd.

 

 • Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

 

 • Dylech gyflwyno gyda’ch cais enw a CV y cyfansoddwr o’ch dewis ynghyd ag enghreifftiau o’i gerddoriaeth (sgorau neu ddeunydd sain).
   

 • Dylech gynnwys manylion  y cyfansoddiad newydd yn eich cais. Dylai’r rhain gynnwys:

  • gweledigaeth

  • hyd

  • offeryniaeth

  • pwy fydd yn perfformio’r gwaith newydd; dyddiad a lleoliad y perfformiad cyntaf
    

 • Rydym yn chwilio’n arbennig am brosiectau sy’n ymateb i rai o’r blaenoriaethau hyn:

  • ymestyn allan i gynulleidfa eang

  • gweithio gyda phobl ifainc

  • ymestyn allan i’r gymuned lle cynhelir y prosiect

  • perfformiadau ychwanegol o’r gerddoriaeth newydd

  • dangos bod cynhysgaeth i’r cyfansoddiad newydd

 

 • Mae gan y panel ffocws ar gerddoriaeth. Er ein bod yn croesawu ceisiadau sy’n cysylltu cerddoriaeth â ffurfiau eraill ar gelfyddyd, cerddoriaeth yw’r brif ystyriaeth yn y cynllun hwn.

 

DYDDIADAU CAU

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

Tŷ Cerdd plays a central role in the commissioning of music, and we are committed to supporting musical performers to enjoy the challenges of new music and to help create art that expands traditional models. This scheme enables organisations across Wales – from community societies to professional performing groups – to invest in Welsh composers through the commissioning of new works.

 

 • This scheme is explicitly to fund the composer’s fee for the composition of the new work.

 

 • We can fund up to 50% of the commissioning costs; at least 50% of your income must be from other sources (NB: not from other Lottery funds). In-kind support is eligible as up to 10% of the match-funding.
   

 • The project must achieve at least one performance of the new work. The panel will give priority to projects that demonstrate legacy for the new composition.

 

 • Activity must not start until two months after application deadline.

 

 • Please submit with your application the name and CV of your selected composer, together with examples of their music (scores or audio material).
   

 • Include details of the new composition in your application. These should include:

  • vision

  • duration

  • instrumentation

  • who will perform the new work; date and venue of the first performance
    

 • We are particularly looking for projects that respond to some of these priorities:

  • reaching out to a wide audience

  • working with young people

  • reaching out to the community where the project is taking place

  • additional performances of the new music

  • demonstrating a legacy for the new composition

 

 • The panel has a music focus. While we welcome applications that engage music with other artforms, music is the primary consideration in this scheme.

 

 • There are two application rounds per year for this scheme, with deadlines in April and October. Actual dates and times are published on our website.

DEADLINES

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853