Rhaglennu Cerddoriaeth Cymru 

Programming Welsh Music

hyd at / up to £1,000

Nod y cynllun hwn yw hyrwyddo perfformio cerddoriaeth Gymreig i gynulleidfaoedd ledled y wlad – o waith sy’n ffurfio ein treftadaeth gerddorol gyfoethog, i gerddoriaeth a ysgrifennwyd gan gyfansoddwyr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd.

 

 • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus i’r gronfa hon yn rhaglennu cryn dipyn o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o Gymru yn eu gweithgarwch.

 

 • Rhoddir blaenoriaeth i ymagwedd greadigol a dychmygus tuag at raglennu yn y broses hon – a bydd prosiectau sy’n cynnwys gwaith sy’n llai adnabyddus yn cael eu ffafrio gan y panel.
   

 • Gall staff Tŷ Cerdd gynnig cyngor ac arbenigedd yn y maes hwn ac mae ein Llyfrgell ar gael i chi bori/ymchwilio i’r repertoire Cymreig.
   

 • Rhaid cwblhau’r prosiect o fewn 12 mis (i ddechrau’r prosiect). Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

 

 • Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

 

DYDDIADAU CAU

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

Dydd Gwener 15 Ionawr 2021, 17:00

This scheme aims to promote the performance of Welsh music to audiences across the nation – from works that form our rich musical heritage, to music written by composers currently living and working in Wales.

 

 • Successful applicants to this fund will programme significant amounts of music by Welsh composers in their activity.

 

 • A creative and imaginative approach to programming will be prioritised in this process – and projects featuring less-well-known work will be favoured by the panel.
   

 • Tŷ Cerdd’s staff can provide advice and expertise in this area, and our Library is available for perusal/research of Welsh repertoire.
   

 • The project must be completed within 12-month period (from project start). Activity must not start until two months after application deadline.

 

 • At least 10% of your income must be from other sources (NB: not other Lottery funds). In-kind support is eligible as part or all of the match-funding.

 

DEADLINES:

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 10 July 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

Friday 15 January 2021, 17:00

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853