Cronfa Ieuenctid 

Youth Fund

hyd at / up to £2,000

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cael pobl ifainc i ymwneud â chreu cerddoriaeth. Rydym yn cefnogi mentrau newydd sy’n hybu cyfranogaeth ac yn ysgogi dealltwriaeth o’r ffurf hon ar gelfyddyd.
 

 • Diffinnir ieuenctid gynnon ni fel pobl ifainc hyd at 25 oed.
   

 • Bydd y panel yn blaenoriaethu prosiectau sy’n rhoi pwyslais ar gerddoriaeth o Gymru ac sy’n cynnwys cynlluniau ar gyfer cynhysgaeth glir.
   

 • Rhaid cwblhau’r prosiect o fewn 12 mis (i ddechrau’r prosiect). Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

 

Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

 

DYDDIADAU CAU
Dydd Gwener 19 Ebrill, 2019, 17:00
Dydd Gwener 12 Gorffennaf, 2019, 17:00
Dydd Gwener 11 Hydref, 2019, 17:00
Dydd Gwener 17 Ionawr, 2020, 17:00

We recognise the importance of young people’s involvement in music-making. We support new ventures that encourage participation and inspire an understanding of the art form.
 

 • We define youth as up to the age of 25.
   

 • The panel will prioritise projects that place an emphasis on Welsh music and include plans for a clear legacy.
   

 • The project must be completed within 12-month period (from project start). Activity must not start until two months after application deadline.

 

 • At least 10% of your income must be from other sources (NB: not other Lottery funds). In-kind support is eligible as part or all of the match-funding.

DEADLINES
Friday 19 April 2019, 17:00 
Friday 12 July 2019, 17:00 
Friday 11 October 2019, 17:00 
Friday 17 January 2020, 17:00

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org / © 2018 Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853