Post-firebreak information
for performing groups

In the light of amended Welsh Government Coronavirus regulations that came into play on Monday 9 November (followed by additional updates during the following week), we are attempting here to clarify the position for community music groups.

Meeting indoors
In relation to organised activity, the health protection regulations state that up to 15 people can take part in indoor activity (providing all social-distancing, hand-hygiene and other Covid-19 safety measures are followed – see Rehearsing, performing and taking part arts guidance for list of reasonable measures here).

 

Although singing, playing brass and wood instruments are no longer prohibited, the Welsh Government have updated their FAQS to include the following: “Singing, chanting, shouting or the use of wind instruments are considered to be high risk activities and should generally be avoided, especially indoors, even where physical distancing and face coverings are used. If these do take place, the organisers of the activity must take extensive mitigating actions, otherwise they may be failing to meet their statutory duty to take all reasonable measures to prevent the spread of coronavirus.” 


In addition, the Welsh Government Rehearsing, performing and taking part arts guidance (rehearsal guidance) advice states that “Singing and playing wind and brass instruments, especially in groups, is considered a higher risk activity. This is because of the potential for aerosol production and the absence at the moment of authoritative scientific analysis to assess this specific risk.”

The rehearsal guidance sets out a list of actions to mitigate risk if your group is considering reconvening. It is important to note these actions if you wish to return to singing and playing wind and brass instruments.

We would urge you to read all the relevant guidance in their entirety before planning any activity:


Rehearsal, Performing and Taking Part guidance
https://gov.wales/rehearsing-performing-and-taking-part-performing-arts-guidance-phased-return-html#section-55188  (relevant section 3.19/3.20)

Organised activity and seeing people: 
https://gov.wales/guidance-leaving-your-home-and-seeing-other-people-coronavirus#section-55526 (Seeing people outdoors; Organised Activity)

FAQS: https://gov.wales/coronavirus-regulations-guidance#section-54764 (Libraries and community centres)

You can also find amended Welsh Government coronavirus regulations HERE

If after reading all the information and guidance you feel it is appropriate for your group to return to rehearsal, please complete your own risk assessment to ensure all reasonable measures are taken to prevent the spread of coronavirus.  A sample risk assessment can be found HERE.

Meeting outdoors
The gathering of larger groups of up to 30 people outdoors for purposes of organised activity is not prohibited, providing it can be done safely and a risk assessment has been completed. Please refer to Guidance on leaving your home and seeing other people.


Further information

For those who are members of a brass band, Brass Bands Wales has created comprehensive guidance on carrying out risk assessments, including rehearsals. For further information, please visit https://www.facebook.com/groups/bpcbbw

The Wales Association of Male Choirs is contacting its members directly to offer advice on the current situation.

If your group or society is a member of Making Music, you can access their guidance on risk assessments here. Making Music is a UK organisation and the situation in each of the four nations differs, so please make sure you are accessing the appropriate information. 

We appreciate this is a difficult time for music groups across Wales. It is hard to provide guidance which will address every context, but we will update our website as and when we receive any additional information.

If you would like to discuss your particular situation please feel free to get in touch either by phone 029 2063 5640 or email network@tycerdd.org 

Shakira Mahabir
Relationships & Communication Manager                                                                                                                                                           18.11.20

 

Gwybodaeth ar ôl y cyfnod atal byr
ar gyfer grwpiau perfformio

Yn sgil rheoliadau diwygiedig coronafeirws Llywodraeth Cymru a ddaeth i rym ddydd Llun 9 Tachwedd (ac yna diweddariadau ychwanegol yn ystod yr wythnos ganlynol), rydym yma am geisio egluro’r sefyllfa ar gyfer grwpiau cerddoriaeth gymunedol.

Cwrdd dan do

O ran gweithgaredd wedi’i drefnu ymlaen llaw, mae’r rheoliadau diogelu iechyd yn nodi y gall hyd at 15 o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd dan do (ar yr amod bod yr holl fesurau diogelwch cymdeithasol, hylendid dwylo a mesurau Covid-19 eraill yn cael eu dilyn - yma gweler canllawiau ‘Ymarfer, perfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau perfformio’ i gael rhestr o fesurau rhesymol.

Yn ôl cyngor Llywodraeth Cymru Ymarfer, perfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau perfformio (canllawiau ymarfer): “Ystyrir bod canu a chwarae offerynnau chwyth a phres, yn enwedig mewn grwpiau, yn weithgaredd risg uchel. Mae hyn oherwydd y posibilrwydd o gynhyrchu aerosol a'r ffaith nad oes dadansoddiad gwyddonol awdurdodol ar hyn o bryd i asesu'r risg benodol hon.”
 

Mae’r canllawiau ymarfer yn nodi rhestr o gamau i liniaru risg os yw’ch grŵp yn ystyried ailymgynnull. Mae’n bwysig nodi’r camau gweithredu hyn os ydych am ddychwelyd i ganu a chwarae offerynnau chwyth a phres.

Mae'n bwysig nodi bod Llywodraeth Cymru wedi diweddaru eu Cwestiynau Cyffredin i gynnwys y canlynol:

“Ystyrir bod canu, siantio, gweiddi neu chwarae offerynnau chwyth yn weithgareddau risg uchel, a dylid eu hosgoi yn gyffredinol, yn enwedig dan do, hyd yn oed pan cedwir pellter corfforol a defnyddir gorchuddion wyneb. Os bydd y gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal, rhaid i’r trefnwyr gymryd camau lliniaru helaeth, neu fel arall, mae’n bosibl y byddant yn methu â chyflawni eu dyletswydd statudol i gymryd pob mesur rhesymol i atal y coronafeirws rhag lledaenu.”

Byddem yn eich annog i ddarllen yr holl ganllawiau perthnasol yn eu cyfanrwydd cyn cynllunio unrhyw weithgaredd:

Ymarfer, perfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau perfformio

https://llyw.cymru/ymarfer-perfformio-chymryd-rhan-yn-y-celfyddydau-perfformio-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol

(3.19/3.20 yw’r mwyaf perthnasol)


Cwrdd â phobl yn yr awyr agored/Gweithgareddau a drefnir

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-adael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-coronafeirws#section-55526

(Cwrdd â phobl yn yr awyr agored; Gweithgareddau a drefnir)

FAQ https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau#section-54764 (Llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol)

 

Mae rheoliadau hefyd i’w cael YMA

Ar ôl ddarllen yr holl wybodaeth a'r cyfarwyddiadau, os yr ydych yn teimlo bod hi'n briodol i'ch grŵp ddychwelyd i ymarferion, cwblhewch asesiad risg eich hun i sicrhau bod pob mesur rhesymol yn cael ei gymryd i atal lledaeniad y coronafeirws. Gellir gweld enghraifft o asesiad risg YMA.

Cwrdd yn yr awyr agored
Nid oes gwaharddiad ar grwpiau o hyd at 30 o bobl yn cwrdd yn yr awyr agored at ddibenion gweithgaredd wedi’i drefnu, ar yr amod y gellir ei wneud yn ddiogel a bod asesiad risg wedi'i gwblhau. Gweler Canllawiau ar adael eich cartref a gweld pobl eraill: coronafeirws.

Gwybodaeth bellach

I’r rheini sy’n aelodau o fand pres, mae Bandiau Pres Cymru wedi creu canllawiau cynhwysfawr ar gynnal asesiadau risg, gan gynnwys ymarferion. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.facebook.com/groups/bpcbbw

 

Mae Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn cysylltu’n uniongyrchol â’i haelodau i gynnig cyngor ar y sefyllfa sydd ohoni.

Os yw’ch grŵp neu gymdeithas yn aelod o Making Music, gallwch fynd at eu canllawiau ar asesiadau risg yma. Sefydliad ar draws y DU yw Making Music ac mae'r sefyllfa yn wahanol ym mhob un o wledydd Prydain felly sicrhewch eich bod chi'n defnyddio'r wybodaeth berthnasol.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod anodd i grwpiau cerdd ledled Cymru. Mae’n anodd llunio canllawiau a fydd yn rhoi sylw i bob cyd-destun, ond byddwn yn diweddaru ein gwefan pan fyddwn yn derbyn unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Os hoffech drafod eich sefyllfa benodol chi, mae croeso i chi gysylltu drwy ffonio 029 2063 5640 neu ebostio network@tycerdd.org  

 

Shakira Mahabir

Rheolwr Cysylltiadau a Chyfathrebu

18.11.20

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853