top of page

CALL to NYCW alumnisgroliwch i lawr am y Gymraeg


Are you a former member of the National Youth Choir of Wales? If so, you are invited to join an Alumni Choir to help celebrate the Choir’s 40th Anniversary.


Across the August Bank Holiday National Youth Arts Wales is looking to bring back members of the NYCW from throughout its long history to rehearse to perform alongside the class of ’24 in a Gala Concert to be held at The Brangwyn Hall, Swansea.


Led by Tim Rhys-Evans, current NYCW conductor and himself an alumnus of the Choir, the joint choirs will perform the concerts “Finale”, consisting of four celebratory works including Hubert Parry’s I Was Glad, and the Choir’s unofficial anthem, Tydi a Roddaist.


NYCW would love as many former members as possible to come and join them and so are keeping things simple. The commitment would be one rehearsal day on the Sunday of the Bank Holiday weekend followed by an afternoon rehearsal and late afternoon concert in The Brangwyn Hall, Swansea on the Bank Holiday Monday.


The Choir intends to host an informal social “reunion” on the evening of Sunday 25th August and there will be a post-concert reception.


NYCW is keen to keep the cost of taking part to a minimum, knowing that some of you might incur travel and accommodation costs for the weekend. Instead of charging a fee for the weekend, we are asking Alumni to contribute a “pay-what-you-can” donation towards our charitable work (suggested minimum donation: £50). In 2024, at least 50% of the Choir will be in receipt of a bursary, totalling £22,000. Any donation you give could help us to support even more singers in future years.


For more information and to sign up to sing in the Alumni Choir, visit our new webpage dedicated to the 40th Anniversary HERE


If you are unable to sing in the Choir but would like to attend the informal “reunion”, visit the same webpage to find out how you can keep in touch with the Choir and National Youth Arts Wales in general.


Finally – tickets are now on sale for all concerts in the Choir’s tour and links to buy tickets for these can be found on our What’s on page, HERE


NYCW really hope you’ll join them for what promises to be a fantastic celebration of this wonderful Choir and please do spread the word to any former members you’re still in touch with – the more the merrier!!


---


Ydych chi’n gyn-aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru? Os felly, hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni i ffurfio Côr Cyn-aelodau i’n helpu i ddathlu 40fed pen-blwydd y côr.


Dros Ŵyl y Banc Mis Awst (2024), mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru am ddod ag aelodau o GCIC o bob blwyddyn ei hanes maith i ymarfer a pherfformio ochr yn ochr ag aelodau ’24 mewn Cyngerdd Gala a gynhelir yn Neuadd Brangwyn, Abertawe.


Dan arweiniad Tim Rhys-Evans, yr arweinydd presennol sydd hefyd yn gyn-aelod o’r Côr, bydd y ddau gôr yn perfformio “Finale” y cyngerdd, fydd yn cynnwys 4 gwaith dathliadol yn cynnwys I Was Glad Hubert Parry, ac anthem answyddogol y Côr, Tydi a Roddaist.


Byddem yn falch dros ben os gallai cymaint o gyn-aelodau â phosibl ymuno â ni ac felly rydym am gadw pethau’n syml. Yr ymrwymiad fyddai un diwrnod ymarfer ar Ddydd Sul Gŵyl y Banc wedi ei ddilyn gan ymarfer prynhawn a chyngerdd diwedd y prynhawn yn Neuadd Brangwyn, Abertawe ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc.


Rydym yn bwriadu cynnal “aduniad” cymdeithasol anffurfiol ar nos Sul 25ain Awst a chynhelir derbyniad ar ôl y cyngerdd.


Rydym yn awyddus i gadw cost cymryd rhan mor isel â phosibl, gan wybod y bydd rhai ohonoch yn gorfod talu costau teithio a llety ar gyfer y penwythnos. Yn hytrach na chodi ffi am y penwythnos, rydym yn gofyn i Gyn-aelodau gyfrannu rhodd “talu’r-hyn-allwch-chi” tuag at ein gwaith elusennol (isafswm cyfraniad awgrymedig: £50). Yn 2024, bydd o leiaf 50% o’r Côr yn derbyn bwrsariaeth gennym, sef cyfanswm o £22,000. Gallai unrhyw gyfraniad a roddwch ein helpu i gefnogi hyd yn oed mwy o gantorion yn y blynyddoedd i ddod.


Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru i ganu yng Nghôr y Cyn-aelodau, ewch i'n tudalen we newydd sy'n ymroddedig i'r Pen-blwydd 40 YMA.


Os nad ydych yn gallu canu yn y Côr ond yr hoffech ddod i'r "aduniad" anffurfiol, ewch i'r un dudalen we i ddarganfod sut y gallwch gadw mewn cysylltiad â'r Côr a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gyffredinol.

I gloi – mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer holl gyngherddau taith y Côr a cheir dolenni i brynu tocynnau i’r rhain ar ein Digwyddiadur, YMA.


Rwy’n gobeithio’n fawr y gallwch ymuno gyda ni ar gyfer yr hyn fydd yn ddathliad gwych o’r Côr anhygoel hwn a chofiwch rannu’r newydd gydag unrhyw gyn-aelodau yr ydych yn dal mewn cysylltiad â nhw – gorau po fwyaf!!


Cofion cynnes

Matthew Jones

Kommentare


bottom of page