top of page

JOB: Artist Development Manager 29.07.24sgroliwch i lawr am y Gymraeg


We’re recruiting a part-time, permanent Artist Development Manager to join our small-but-dynamic staff team.

Taking up the post of Artist Development Manager at Tŷ Cerdd will provide the opportunity to connect directly with artists and to shape the work of our regularly-funded organisation – as well as to play an active role in the broader Welsh music sector.


Working within an expert team, you’ll have direct connection with artists and organisations from around Wales and further afield – including opportunities to represent the organisation, not least among the PRS Foundation’s UK-wide Talent Development Network.


We are committed to supporting the development of our staff members, and keen to provide training and opportunities to develop new skills, broaden horizons and share learning with and from others.


Contract & hours        Permanent contract, 3 days per week (22 hours)

Open to flexible hours (this will include Tuesday as regular working day)

Location                      Cardiff (but postholder can work remotely from anywhere in Wales)

Salary band                £29,000-£33,000 pro rata

Pension                       ACRP (Arts Council Retirement Plan) administered by Hymans Robertson 

Reporting to               Director

Team                           Working closely alongside rest of Tŷ Cerdd team, in particular:

Director, Head of Recording & Production & Publishing & Research Manager

Deadline                     1200 midday, Monday 29 July

Interviews                  Tuesday 13 or Tuesday 20 August; Cardiff


to read more information and apply, please click on the job pack below


Artist Development Manager - job pack
.pdf
Download PDF • 8.28MB


 
Rydym yn recriwtio Rheolwr Datblygu Artistiaid rhan amser, parhaol i ymuno â’n tîm staff bach ond deinamig.


Bydd derbyn swydd Rheolwr Datblygu Artistiaid yn Nhŷ Cerdd yn rhoi’r cyfle i chi gysylltu’n uniongyrchol ag artistiaid ac i ffurfio gwaith ein sefydliad, sef sefydliad sy’n cael cyllid yn rheolaidd – yn ogystal â chwarae rhan weithredol yn y sector cerddoriaeth Gymreig yn ehangach.


Gan weithio yn rhan o dîm arbenigol, bydd gennych gysylltiad uniongyrchol ag artistiaid a sefydliadau o bob rhan o Gymru a thu hwnt – gan gynnwys cyfleoedd i gynrychioli’r sefydliad, yn enwedig ymhlith Rhwydwaith Datblygu Talent Sefydliad y PRS ledled y DU.


Rydym wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad aelodau ein staff, ac yn awyddus i ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd, ehangu gorwelion a rhannu dysgu gydag eraill ac oddi wrth eraill.


Contract ac oriau       Contract parhaol, 3 diwrnod yr wythnos (22 awr) Agored i oriau hyblyg (bydd hyn yn cynnwys dydd Mawrth fel diwrnod gwaith arferol)

Lleoliad                       Caerdydd (ond gall deiliad y swydd weithio o bell o unrhyw le yng Nghymru)

Band cyflog                 £29,000-£33,000 pro rata

Pensiwn                      ACRP (Cynllun Ymddeol Cyngor y Celfyddydau) trefnir gan Hymans Robertson 

Adrodd i’r                   Cyfarwyddwr

Tîm                              Gweithio’n agos ochr yn ochr â gweddill tîm Tŷ Cerdd yn enwedig:

y Cyfarwyddwr, y Pennaeth Recordio a Chynhyrchu ac y Rheolwr Cyhoeddi ac Ymchwil

Dyddiad cau               1200 canol dydd, Dydd Llun 29 Gorffennaf

Cyfweliadau               Dydd Mawrth 13 neu ddydd Mawrth 20 Awst; Caerdydd


i ddarllen mwy o wybodaeth a gwneud cais, cliciwch ar y pecyn swydd isod                          


Rheolwr Datblygu Artistiaid – pecyn swydd
.pdf
Download PDF • 8.28MB

      

Comments


bottom of page