Forum Posts

TeiFi
Apr 09, 2020
In BLOGS
While the performance of this work has been postponed, I’m sharing here a bit about the creative process I experienced as a part of CoDI MOVE. I’m looking forward to performing and releasing the music we created as soon as possible. Welsh first and English below. Cymraeg Sut ydy e’n bosib i dal foment? Sut i ddal yr egni fresh? Faint o’r cyfansoddiad fydd yn fixed a faint wedi’u byrfyfyrio? Mae ‘na dau ymennydd - un sy’n gwneud yn y foment, yn ymateb i nawr, ac un sy’n meddwl yn ôl ac yn creu trefn. Faint o’r naill un ydw i’n mynd i ddefnyddio? Faint o’r byd gaos sy’n bwysig i’w gadael yn ei le? Ffeindies i ysbrydoliaeth mewn gwaith Iris van Herpen – artist o disgyblaeth wahanol, a atebodd rhai o fy ngwestiynau yn y rhaglen dogfen fyr yma: https://www.youtube.com/watch?v=iJH0mOcpCrk Dwi’n caru sawl peth am y prosiect yma; un o’r uchelbwyntiau i fi ydy byrfyfyrio ar gyder yr actorion. Mae pob wythnos yn teimlo fel perfformiad, a mae’r cerddoriaeth sy di dod allan yn llawn o’r teimlad unigryw o berfformio. Y teimlad yma: - cerddoriaeth yn dod o rhannau o dy ymennydd sy ddim yn meddwl; cerddoriaeth sy’n dod yn syth allan dy geg heb eu stopio; cerddoriaeth yn dod â llawenydd gan fod pobl yn barod i gwrando ac ymateb. Rydw i wedi bod yn meddwl llawer am gydweithredu. Faint yw digon o gydweithredu mewn prosiect cydweithredol? Pryd ydych chi'n gadael eich meddyliau a'ch prosesau eich hun arwain, a phryd mae'n bwysig gwrando neu greu lle ar gyfer pobl arall? Un math o gydweithrediad ydy teimlo egni a tempo symudiadau pawb yn y stafell. Mae gan y grŵp fath o deimlad anadlu i mewn ac allan wrth ddawnsio, ac roedd y rhythm hwn yn arwain y gerddoriaeth. Ni sylwais ar y cydweithrediad hwn yn digwydd ar y pryd, dim ond yn hwyrach gan edrych yn ôl. Gyda'r coreograffydd Karol Cysewski, gwnaethon ni ymarferion yn cynnwys rhannau'r corff yn ymateb i wead gwahanol synau. Fe ddefnyddion ni offerynnau taro, llais, loop station, sacsoffon a dau felodica. Roedden ni i gyd yn ffodus iawn i gael y sacsoffonydd Mani Layward Wells yn gwirfoddoli gyda'r grŵp. Ar gyfer yr ymarferion hyn, roedd un sain ar y tro, efallai'n adeiladu i ddwy neu dair, yn ddigon i’r ddawnswyr i ymateb i. Daw rhai o ddarnau’r cyfansoddiad yn uniongyrchol o'r gwaith byrfyfyr hwnnw. Gyda phob darn gofynnais - faint mwy sydd angen i wneud i’r gerddoriaeth? Mae rhai darnau wedi popio mewn i bodolaeth bron yn gyflawn, a dim ond angen i mi wrando ar y llinellau sydd just yn cudd o dan wyneb fy nglust sydd angen eu wneud. Gyda darnau eraill mae angen mwy o strwythur a datblygiad ymhellach cyn i'r syniad gwreiddiol deimlo ei fod wedi'i fynegi'n llawn. Mae’r bygythiad o berfformiad, a dyddiad cau gyda chast cyfan o bobl yn aros, wedi golygu fy mod i wedi rhyddhau fy hun i greu gyda beth bynnag sydd o fy mlaen. Mae'r “gwneud yn y foment” hwn yn berl y byddaf yn cymryd ymlaen i'w defnyddio yng ngweddill fy ngwaith. Diolch o galon i Tŷ Cerdd, Hijinx, a phawb sy'n rhan o'r prosiect am y cyfle hwn. English How do you capture a moment that was created spontaneously, that has the fresh energy of improvisation? How much of this composition will be fixed and how much improvised? There are two brains, one that makes in the moment, responding to the here and now, and one that thinks back and creates order. How much of each am I going to use? How much of the world of chaos is it important to leave in place? I found inspiration in the work of Iris van Herpen – an artist in a different discipline, who answered some of these questions in this mini-documentary here: https://www.youtube.com/watch?v=iJH0mOcpCrk I am loving many things about this project and this process, one of the highlights is making live vocals and sounds for the actor/dancers. Each week has been a performance in it’s own right, and the improvised music from each session has had some of the qualities of performing for an audience. These qualities: – music coming from a part of your mind that doesn’t use thought; music that comes directly out through your mouth with no interference; music coming with a joyfulness at having ears ready to listen and respond. I’ve been reflecting a lot on collaboration? What is enough collaboration in a collaborative project? When do you let your own thoughts and processes lead, and when is it important to listen or create space for input? Feeling the energies of everyone in the room and making music that relates to the tempo of everyone’s movements is one kind of collaboration. The group has an inhale-exhale feeling when they dance, and this rhythm led the music. I didn’t notice this collaboration happening at the time, only later. Some exercises we have done, with the wonderful choreographer Karol Cysewski, have included body parts responding to the texture of different sounds. We used percussion instruments, voice, loop station, saxophone and two melodicas (we were all very lucky to have saxophonist Mani Layward Wells volunteering with the group). For these exercises, one sound at a time, maybe building to two or three layers, was enough for dancers to respond to. Some of the sections of the composition come directly from those improvisations. With each section I’m asking myself - how much more does the music need? Some pieces have popped practically fully formed into existence and I just need to listen to the lines that are so far unsung, just waiting at the surface to be added. Other sections need more structure and to be developed further before the original idea feels fully expressed. Having the threat of a deadline with a whole cast of people to make something with has meant I’ve freed myself up to make with whatever is in front of me. This making in the moment is a gem I will take away to use in the rest of my work. Thanks to Ty Cerdd, Hijinx and everyone involved in this project for this opportunity. Photos by Matthew Thistlewood
A Joyful Process/Proses llawen content media
0
0
41
TeiFi
Jan 20, 2020
In BLOGS
Canu gyda Hijinx ar gyfer dawns y perfformwyr. Symudiadau 'rholio' - llais yn rholio 🌊 A video of me (Teifi) and Mani L-Wells improvising on vocals and sax for Hijinx Academy 1's session, with Karol Cysewski as choreographer, for CoDI MOVE. Dwi basically yn caru bore dydd llun ar hyn o bryd! Shwd gymaint o bosibiliadau... I love this work! The doors of possibility are open... Video here - fideo yma: https://www.facebook.com/hijinxtheatre/videos/544708746388596/UzpfSTQwNjQ4MzkwMDE1OTY2Njo2NDUyOTQ0NjYyNzg2MDc/?modal=admin_todo_tour
2
0
19