DATGANIAD I DDALWYR GRANTIAU LOTERI   

STATEMENT TO LOTTERY GRANT HOLDERS

UPDATED 3/4/20

Deiliaid grantiau cyfredol

I’r sefydliadau hynny yr effeithir ar eu gweithgarwch a ariennir gan y Loteri oherwydd y sefyllfa bresennol, rydyn ni’n llacio’r canllawiau o ran amserlenni a chyflwyno, gan ein bod am roi pob cyfle i chi i ddefnyddio’r grant rydych wedi’i dderbyn. Os yn bosibl, gallech gyflwyno gweithgaredd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ond deallwn yn burion os nad yw hynny bob amser yn bosibl – felly pan na fydd unrhyw ffordd o gynnal gweithgaredd, byddwn yn dal i sicrhau na fydd y rhai sy’n derbyn grantiau ar hyn o bryd ar eu colled gan ryddhau’r taliad olaf o dderbyn gwybodaeth sydd wedi’i chyflwyno’n foddhaol. Yn lle’r adroddiadau cwblhau arferol, er mwyn rhyddhau 25% olaf y grantiau, rydyn ni’n gofyn i dderbynwyr grantiau ddarparu gwybodaeth mewn dogfen brofforma. Mi wnawn ni gysylltu â phob un ohonoch gyda’r ddogfen honno a’ch helpu drwy’r broses os bydd angen.

Os digwyddodd eich gweithgaredd cyn argyfwng COFID-19 – neu’n wir, os yw yn yr arfaeth ar gyfer dyddiad yn nes ymlaen yn y dyfodol gan gael ei gynnal yn unol â’r cais gwreiddiol – bydd angen i chi gyflwyno ffurflen gwblhau yn y ffordd arferol.

Dyddiadau cau’r Loteri i’r dyfodol

Rydyn ni wedi ailddyrannu 50% o’n cyllid Loteri i gronfa frys CCC/Llywodraeth Cymru ac mae ein grantiau Loteri arferol a’u dyddiadau cau wedi’u diddymu dros dro.

Existing grant-holders

For organisations whose Lottery-funded activity is affected by the current situation, we are relaxing guidelines around timescales and delivery, as we want to give you every chance to make use of the grant you’ve received. If possible, you could deliver activity later in the year, but we understand that this is not always possible – so where there’s no way of making activity happen we’ll still ensure current grantees aren’t out of pocket, and will release the final payment on satisfactory submission of information. In the place of completion reports, in order to release the final 25% of grants, we are requesting grantees to provide information on a proforma document. We’ll contact each of you with that document, and help you through the process if necessary.

 

If your activity went ahead before the COVID-19 crisis – or indeed, if it is planned for a future date and takes place as per the original application – we’ll need you to submit a completion form, in the usual way.

 

Future Lottery deadlines

We have repurposed 50% of our Lottery funds to ACW/Welsh Government’s emergency fund, and our normal Lottery grants and deadlines are temporarily suspended.

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853