28.04.20

 

Mae Tŷ Cerdd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cyhoeddi partneriaeth Celfyddydau ac Iechyd cyn i Ysbyty Athrofaol y Grange gael ei agor.

 

Y prosiect CoDI Grange yw’r gainc ddiweddaraf ym menter CoDi Tŷ Cerdd sydd wedi darparu cyfleoedd datblygu creadigol i ddwsinau o gyfansoddwyr ers iddi gael ei lansio yn 2018. Bydd CoDI Grange yn comisiynu chwe artist sain / cyfansoddwr / crëwr cerddoriaeth ar draws gwahanol genres i greu cerddoriaeth a gosodweithiau sain ar gyfer gofod y capel amlffydd yn Ysbyty Athrofaol newydd y Grange yn Llanfrechfa. Bydd y capel amlffydd, ynghyd â’r gosodweithiau sain, yn agor yng ngwanwyn 2021.

 

Bydd y gyfansoddwraig/artist sain Cymreig arobryn Jo Thomas yn cyfansoddi ei gwaith ei hun i’r gofod gan gydweithio â Thŷ Cerdd i ddarparu arweinyddiaeth artistig a thechnegol i’r pum artist sy’n cymryd rhan (a ddetholir drwy alwad agored). Bydd pob un o’r pum artist yn cydweithio â grŵp cerddoriaeth cymunedol yn un o awdurdodau lleol y Bwrdd Iechyd (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, De Powys) yn ystod y broses o greu ei ddarn.

Galw ar artistiaid

Mae galwad i gyfansoddwyr / artistiaid sain / crewyr cerddoriaeth bellach yn agored. Bydd yr artistiaid dethol yn derbyn ffi gyffredinol o £2000 am eu cyfranogiad (i gynnwys treuliau) a bydd pob un yn cael ei baru â grŵp cerddoriaeth cymunedol i gydweithio ag o yn nes ymlaen yn y broses gyfansoddi (bydd union natur y gwaith hwn yn cael ei diffinio wrth i’r prosiect ddatblygu ac yn unol â’r mesurau sydd mewn grym ar y pryd o ran Covid-19).

 

Mae’r comisiynau’n syrthio i gyd-destun ehangach Strategaeth a Rhaglen Gelfyddydau’r Grange sy’n anelu at hybu llesiant emosiynol cleifion, ymwelwyr, staff a’r gymuned gyfan. Bydd pob comisiwn celfyddyd yn cyfrannu at greu gofodau sy’n gysylltiedig, yn gynhwysol ac sy’n rhoi’r cyfle i ddefnyddwyr i brofi amgylchedd iachaol arbennig sy’n hybu llesiant drwy gelfyddyd.

 

Canolfan Gofal Critigol fydd yr ysbyty a chan amlaf bydd ymwelwyr â’r capel amlffydd yn chwilio am gysur, sicrwydd, lloches a heddwch. Dylai’r gosodweithiau ymateb i’r cyd-destun a naws y lle ac mae o ddiddordeb i ni gael clywed am weledigaeth yr artistiaid sy’n cyflwyno o ran cynnwys thematig a’u syniadau ynglŷn â ffordd addas o fynd ati.

 

Gair bach gan Jo Thomas: “Bydd gan y stafell system sain dda – mae’n dawel, yn syml ac yn ofod perffaith ar gyfer myfyrio. Fel cyfansoddwr, mi gerddais i’r stafell a theimlo neu ddychmygu cerddoriaeth oedd yn mynd i gyffwrdd â’r croen ar fy ngwegil, gwaith sy’n cynnwys curiadau a thonau meddal.”

 

Yn ystod Covid-19

Mewn ymateb i’r sefyllfa fyd-eang bresennol, bydd rhan gyntaf y prosiect yn digwydd ar-lein: bydd Jo Thomas yn arwain sesiynau drwy gynadledda fideo a bydd brasluniau a syniadau sain yn cael eu rhannu’n ddigidol.

 

Ar ôl i’r cyfyngiadau symud gael eu codi (hydref 2020 o bosib) disgwylir y bydd pob cyfansoddwr yn ymgysylltu â grŵp cymunedol fel rhan o’r broses gyfansoddi – er ei bod yn ddigon posibl y bydd yr ymgysylltu yma’n digwydd yn ddigidol hefyd. Oherwydd yr ansicrwydd a achosir gan Covid-19, bydd gofyn i Dŷ Cerdd a’r cyfansoddwyr cyfranogol fabwysiadu agwedd hyblyg ac arloesol at brosesu a chyflwyno.

 

Manylion cyflwyno a chomisiynu

  • Ffi i bob cyfansoddwr: £2000 (i gynnwys treuliau a’r holl gostau)

  • Bydd yr artistiaid dethol yn creu gwaith 18-20 munud ar ei hyd a fydd yn cael ei gyflwyno drwy system sain y capel ond yn gallu cynnwys samplau, recordiadau sain (ee performiadau), sain hapgael ac yn y blaen.

  • Croesewir cyflwyniadau gan gyfansoddwyr / crewyr sain o unrhyw genre.

  • Dylid cyflwyno drwy ffurflen gais (ar waelod y tudalen hwn), ynghyd â 2 enghraifft o waith drwy ddolen soundcloud.

  • Mae croeso arbennig i gyflwyniadau gan gyfansoddwyr yn nalgylch y Bwrdd Iechyd.

  • Anogir cyflwyniadau gan yr amrywiaeth ehangaf o artistiaid – rydym eisiau sicrhau bod y cyfle yma ar gael i bawb. Croesawn geisiadau drwy ddulliau amgen (e.e. ceisiadau fideo).

  • Bydd angen i artistiaid fod â sgiliau mewn defnyddio Gweithfan Sain Ddigidol (GSDd) – neu, yn achos artistiaid sy’n gweithio gyda chynorthwyydd personol, rhaid i’r cynorthwyydd hwnnw allu gweithio gyda GSDd. Mae llawer o Weithfannau o’r fath yn addas, gan gynnwys ProTools, Cubase, Audacity, Reaper, Ableton Live, FL Studio, a Logic. Os mai sain acwstig sy’n cael ei recordio, dylai’r gosodiad gynnwys rhyngwyneb sain allanol a microffonau addas.

  • Rhaid i artistiaid cyfranogol fod wedi cael gwiriadau manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (neu eu cael erbyn dechrau'r cyfnod ymgysylltu â’r gymuned) a byddant yn gweithio’n unol â pholisi diogelu.

 

Mynediad

Os oes unrhyw rwystrau rhag i chi wneud cais neu gymryd rhan yr hoffech siarad amdanynt gyda ni, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org) a fydd yn falch o drafod unrhyw gwestiynau neu bryderon dros y ffôn, drwy e-bost neu alwad fideo.

 

Y panel dethol

Jo Thomas, artist arweiniol

Steph Power, cyfansoddwraig ac awdur; cadeirydd Tŷ Cerdd

Deborah Keyser, Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

James Clarke, Cynhyrchydd Recordio, Tŷ Cerdd

Julian Hayman, Ymddiriedolaeth Bwrdd Iechyd AB

Jo Breckon, Ymgynghoriaeth Studio Response

 

Amserlen

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 29 May, 10yb
Hysbysu’r ymgeiswyr llwyddiannus: 12 Mehefin
Cyfarfod cychwynnol: Mehefin hwyr

Cyflwyno’r gwaith: Rhagfyr 2020

Agor yr ysbyty: gwanwyn 2021

Ffurflen Gais CoDI Grange

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853