top of page

Grantiau Loteri
Tŷ Cerdd
Lottery Grants

Creu

Create / Creu

up to £2,000

 

This strand can support your organisation to team-up with a Welsh or Wales-based composer or music-creator of any genre to create a new work. You may be a male voice choir or a brass band wanting a bespoke composition; perhaps you’re a community centre hoping to work with a local artist on a residency; you may have an ambitious multi-artform project in the pipeline…

 

An application to Create can support your project by up to £2,000.

 

Things to consider:

 

 • While we welcome applications that engage music with other artforms, music is the primary consideration in the scheme.

 

 • Music-creators must either be Wales-based (for at least a year before application) or have been born in Wales.

 

 • It’s a clear priority for us that music-creators receive appropriate payment, and we’re happy to advise if you’re not sure how to pitch the fee.

 

 • We prefer Create applications that target as much of the grant as possible to the artist’s fee, although if it’s necessary a small proportion of expenditure can go towards other costs incurred.

 

 • We can help if you need advice on identifying and connecting with composers or music-creators.

 

 • You should make sure you identify the music-creator you want to work with in good time, as they must be named in the application, and background information on their work attached.

 

 • An application to Create does not necessarily have to include a performance of the new work, although the panel will be interested in your plans for its legacy.

 

 • You may apply to Engage (simultaneously or at a later date) to support your new composition to reach an audience. Please be mindful that the panel will have a keen eye on reaching as many communities as possible through these funds.

 

 • You should ensure that your application meets the criteria laid out in the guidelines.

Deadline(s) for future rounds:


17 July
16 October
22 January (2025)

▶ How to apply

▶ Guidelines

▶ Lottery Funding

▶ Engage

▶ Inspire

CYMRAEG

hyd at £2,000

 

Gall yr elfen hon gefnogi’ch sefydliad i gydweithio â chyfansoddwr neu grëwr cerddoriaeth o unrhyw genre o Gymru neu sy’n byw yng Nghymru i greu gwaith newydd. Efallai mai côr meibion neu fand pres ydych chi sydd eisiau cyfansoddiad pwrpasol; efallai mai canolfan gymunedol ydych chi sy’n gobeithio gweithio gydag artist preswyl lleol; gall fod gynnoch chi brosiect uchelgeisiol ar y gweill sy’n cynnwys sawl ffurf ar gelfyddyd…

 

Gall cais i Creu gefnogi’ch prosiect hyd at £2,000.

 

Pethau i’w hystyried:

 

 • Er ein bod yn croesawu ceisiadau sy’n cysylltu cerddoriaeth â ffurfiau eraill ar gelfyddyd, cerddoriaeth yw’r brif ystyriaeth yn y cynllun.

 

 • Rhaid i grewyr cerddoriaeth fod naill ai â’u cartref yng Nghymru (am flwyddyn o leiaf cyn gwneud cais) neu fod wedi’u geni yng Nghymru.

 

 • Blaenoriaeth glir i ni yw bod crewyr cerddoriaeth yn derbyn tâl priodol ac rydyn ni’n barod i roi cyngor os nad ydych yn siŵr faint o ffi i’w gynnig.

 

 • Mae’n well gynnon ni geisiadau Creu sy’n targedu cymaint o’r grant ag sy’n bosibl at ffi’r artist, er, os bydd angen, gall cyfran fach o’r gwariant fynd tuag at gostau eraill sy’n codi.

 

 • Gallwn helpu os bydd angen cyngor arnoch chi ynglŷn ag adnabod a chysylltu â chyfansoddwyr neu grewyr cerddoriaeth.

 

 • Dylech sicrhau’ch bod yn adnabod y crëwr cerddoriaeth rydych am gydweithio ag ef/hi mewn da bryd gan fod rhaid iddo gael ei enwi yn y cais gyda gwybodaeth am ei waith yn cael ei hatodi.

 

 • Nid yw cais i Creu o anghenraid yn gorfod cynnwys perfformiad o’r gwaith newydd, er y bydd gan y panel ddiddordeb yn eich cynlluniau o ran ei gynhysgaeth.

 

 • Gallwch wneud cais i Ymgysylltu (ar yr un pryd neu’n ddiweddarach) i gefnogi’ch cyfansoddiad newydd i gyrraedd cynulleidfa. Cofiwch y bydd y panel yn awyddus i gyrraedd cymaint o gymunedau ag y bo modd drwy’r cronfeydd hyn.

 

 • Dylech sicrhau bod eich cais yn ateb gofynion y meini prawf a nodir yn y canllawiau.

Dyddiad(au) cau ar gyfer rowndiau nesaf: 

17 Gorffennaf
16 Hydref
22 Ionawr (2025)

▶ Sut i wneud cais

▶ Canllawiau

▶ Cyllid Loteri

▶ Ymgysylltu

▶ Ysbrydoli

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page