Ysbrydoli

hyd at £2,000

Inspire

up to £2,000

Bwriad yr elfen hon yw’ch cefnogi i gysylltu â phobl ifainc – o’u geni nes iddynt gyrraedd 25 –drwy gerddoriaeth. Dylai cyfranogi danategu unrhyw gais – ond eich dychymyg creadigol sydd biau hi o ran fformat y gweithgarwch a’r genre hefyd.

 

Gall grant Ysbrydoli gefnogi’ch prosiect hyd at £2,000.

 

Pethau i’w hystyried:

 

  • Bydd y panel yn ystyried cynhysgaeth bosibl eich prosiect a bydd ei ddiddordeb pennaf mewn prosiectau arloesol sy’n galluogi pobl ifainc i weithredu ynddynt.

 

  • Dylech sicrhau bod eich cais yn ateb gofynion y meini prawf a nodir yn y canllawiau.

This strand is to support you to connect with young people – from birth to 25 – through music. Participation should underpin any application – but the format of the activity is down to your creative imagination, and the genre is too.

 

An Inspire grant can support your project with up to £2,000.

 

Things to consider:

 

  • The panel will consider the potential legacy of your project, and will be most interested in innovative projects that give agency to young people.

 

  • You should ensure that your application meets the criteria laid out in the guidelines.

Y dyddiad cau nesaf: 5yp 22 Ionawr 2021

Canllawiau

Cyllid Loteri

Creu

Ymgysylltu

Ysbrydoli

Sut i wneud cais

Ffurflen gais ar gael 7 Ionawr 2021

Cronfa Frys

Next deadline: 5pm 22 January 2021

How to make an application

Guidelines

Lottery Funding

Create

Engage

How to make an application

Application form available from 7 January 2021

Emergency Funding

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853