top of page
Inspire (isolated).png

Grantiau Loteri
Tŷ Cerdd
Lottery Grants

Ysbrydoli / Inspire

up to £2,000

 

This strand is to support you to connect with young people – from birth to 25 – through music. Participation should underpin any application – but the format of the activity is down to your creative imagination, and the genre is too.

 

An Inspire grant can support your project with up to £2,000.

 

Things to consider:

 

  • The panel will consider the potential legacy of your project, and will be most interested in innovative projects that give agency to young people.

 

  • You should ensure that your application meets the criteria laid out in the guidelines.

Deadline(s) for future rounds:

19/04/2023 - 5pm

How to apply

Guidelines

Lottery Funding

Create

Engage

hyd at £2,000

 

Bwriad yr elfen hon yw’ch cefnogi i gysylltu â phobl ifainc – o’u geni nes iddynt gyrraedd 25 –drwy gerddoriaeth. Dylai cyfranogi danategu unrhyw gais – ond eich dychymyg creadigol sydd biau hi o ran fformat y gweithgarwch a’r genre hefyd.

 

Gall grant Ysbrydoli gefnogi’ch prosiect hyd at £2,000.

 

Pethau i’w hystyried:

 

  • Bydd y panel yn ystyried cynhysgaeth bosibl eich prosiect a bydd ei ddiddordeb pennaf mewn prosiectau arloesol sy’n galluogi pobl ifainc i weithredu ynddynt.

 

  • Dylech sicrhau bod eich cais yn ateb gofynion y meini prawf a nodir yn y canllawiau.

Dyddiad(au) cau ar gyfer rowndiau nesaf: 

19/04/2023 - 5yp

Sut i wneud cais

Canllawiau

Cyllid Loteri

Creu

Ymgysylltu

CYMRAEG
WG lottery & ACW logos.png
bottom of page