Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

lottery ball.png

CANLLAWIAU

Pwy all wneud cais?

Unrhyw sefydliad, o grwpiau gwirfoddol neu gymunedol i gyrff proffesiynol ac elusennau, cyhyd â bod gynnoch chi:

 • dogfen lywodraethu / cyfansoddiad ysgrifenedig

 • cyfrif banc

 • o leiaf tri o bobl nad ydynt yn perthyn ar eich corff llywodraethu

 

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau gan:

 • unigolion ac unig fasnachwyr

 • sefydliadau sy’n gwneud elw (er enghraifft cwmni cyfyngedig drwy gyfranddaliadau)

 • sefydliadau a leolir y tu allan i’r DU

 • y naill sefydliad yn gwneud cais am gyllid ar ran un arall

 

Beth na allwn ei ariannu?

 • gweithgareddau sy’n statudol neu a fydd yn cymryd lle cyllid statudol (e.e. gweithgareddau ar gwricwlwm ysgol neu sy’n digwydd yn ystod oriau cwricwlwm)

 • unrhyw weithgarwch neu wariant sy’n digwydd cyn 5 wythnos ar ôl dyddiad cau’r cais

 • unrhyw wariant cyfalaf (ee. offerynnau neu offer arall)

 • gweithgareddau sy’n digwydd yn bennaf y tu allan i Gymru

 • ceisiadau sydd i ariannu costau teithio’n unig

 • ceisiadau i dalu costau gwneud recordiad masnachol

 • y costau staff presennol; gallwn dalu am unigolion i gyflwyno gweithgareddau tymor byr

 • gorbenion sefydliadol (er enghraifft biliau cyfleustodau, treth gyngor, rhent ac yswiriant)

 • gweithgarwch codi arian

 • TAW adenilladwy

Pryd y gallwn wneud cais?

Ceir pedwar dyddiad cau y flwyddyn ar gyfer ceisiadau – ym mis Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref; cyhoeddir yr union ddyddiadau ar brif dudalen y Loteri.

 

Eich cyllideb

Bydd angen i chi gyflwyno cyllideb gan ddefnyddio’r templed yma (cliciwch yma i’w lawrlwytho). Mae’r gyllideb yn cynnwys gwariant (costau cyflwyno’r prosiect) ac incwm a rhaid iddi fod yn fantoledig.

 

Ni allwn ariannu ond hyd at 90% o gostau’r prosiect cyfan, felly bydd angen i chi ddangos y 10% o’r incwm sy’n dod o ffynonellau eraill (e.e. incwm o docynnau, eich arian eich hun, rhoddion). DS: ni chaiff eich 10% o gyllid cyfatebol ddod o ffynonellau’r Loteri.

 

Ar gyfer y cronfeydd Ymgysylltu ac Ysbrydoli, gall y 10% cyfatebol fod yn gymorth mewn nwyddau a gwasanaethau. Cyfraniad nad yw’n arian yw’r math yma o gymorth i’ch prosiect (e.e. canolfan yn cael ei darparu’n ddi-dâl). Ar gyfer y gronfa Creu, ni ellir defnyddio cyllid cyfatebol mewn nwyddau a gwasanaethau tuag at ffioedd artistiaid.

 

Os oes angen help arnoch chi

Os oes angen cymorth o unrhyw fath wrth wneud eich cais, cysylltwch â lottery@tycerdd.org neu ffonio 029 2120 2640.

 

Sut byddwn ni’n asesu’ch cais?

Cyflwynir eich cais gerbron panel o gynghorwyr; rydyn ni’n ymrwymo i sicrhau bod ein paneli’n amrywiol gan gynrychioli ystod o gefndiroedd a dulliau/ genres cerddorol.

 

Wrth asesu’ch cais, bydd aelodau’r panel yn ystyried sut y bydd eich prosiect yn gwneud gwahaniaeth i artistiaid a chynulleidfaoedd a sut rydych yn bwriadu cyrraedd cymunedau a chyfranogwyr. Byddant am weld menter gyffrous sydd wedi’i meddwl drwodd i’r pen ac a gefnogir gan gyllideb fantoledig (a realistig).

Blaenoriaethau ar gyfer cyllid

Bydd y panel yn edrych i ariannu prosiectau sy’n cynnig cyfleoedd ardderchog i artistiaid / cyfranogwyr / cynulleidfaoedd. Ochr yn ochr â hyn, dylech ddangos eich bod yn ymateb i o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

 • Meithrin cerddoriaeth newydd.

 • Creu partneriaethau rhwng artistiaid a sefydliadau.

 • Helpu i ddod â chymunedau ynghyd.

 • Ysbrydoli pobl ifainc.

           

Ar ben hynny, bydd ganddynt ddiddordeb arbennig os bydd eich gweithgarwch wedi’i dargedu i gael ei gyflwyno yn unrhyw rai o’r meysydd canlynol:

 • Gweithio gyda a thros unigolion a chymunedau a dangynrychiolir neu sydd wedi’u hesgeuluso a’u heithrio.

 • Cefnogi datblygu’r Gymraeg

 • Hyrwyddo iechyd a llesiant yn strategol (e.e. mewn partneriaeth â sefydliad/corff iechyd).

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rhown ni wybod i chi beth yw ein penderfyniad o fewn pum wythnos i ddyddiad cau’r ceisiadau.

 

Os na fydd eich cais yn llwyddiannus, dywedwn ni wrthoch chi pam.

 

Os byddwn yn cynnig cyllid i chi, mi wnawn ni gysylltu â chi drwy e-bost, gan roi manylion unrhyw amodau sydd ynghlwm â’r grant (lle bo’n berthnasol). Rhaid i chi ddychwelyd y cytundeb aton ni o fewn 28 diwrnod i’r e-bost ynghyd â chadarnhad y gallwch gyflawni unrhyw amodau. Ar dderbyn y cytundeb, byddwn yn rhyddhau 75% o’r cyllid i chi.

Wrth i’ch prosiect nesáu at ei derfyn, anfonwn ni adroddiad prosiect atoch i’w gwblhau. Bydd hwn yn ein helpu i gael gwybod sut aeth o, beth wnaeth weithio a beth wnaeth ddim a beth oedd y canlyniadau. Bydd y 25% sy’n weddill o’ch grant yn cael ei ryddhau ar ôl i’r adroddiad gael ei gymeradwyo a rhown ni wybod i chi unwaith iddo gael ei dalu.

Sut i wneud cais

Grantiau Loteri

Creu

Ymgysylltu

Ysbrydoli

WG lottery & ACW logos.png