WG lottery & ACW logos.png

We distribute lottery funds on behalf of the Arts Council Wales / Rydym yn dosbarthu arian Loteri ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru

Lottery Oct 2021 (isolated).png

Tŷ Cerdd Lottery Grants
Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd distributes Lottery funds on behalf of Arts Council of Wales, to help organisations develop music-making of all genres in communities around Wales.

 

Three strands – Create, Engage & Inspire – support a range of work. Your organisation can apply to one, two or even three pots at once if you have activity that fits the priorities and guidelines.

 

Priorities

  • To nurture new music

  • To create partnerships between artists and organisations

  • To help bring communities together

  • To inspire young people

 

And we’re most interested in projects that provide opportunities for individuals and communities that are under-represented or have been neglected and excluded. 
 

Create

A fund to support the creation of new work by composers and music-creators of any genre. Apply for up to £2,000 from Create to commission a composer, work with an artist in residence, or join forces with a music-creator to write a new piece for your group.

 

Engage

Funding a range of activity – from live performances to online productions, from workshops to community collaborations – Engage offers grants of between £250 and £2,000 towards activity that reaches out to audiences and communities.

 

Inspire

With young people at its heart, Inspire can support your organisation up to the tune of £2,000 for a music project for participants aged under 26.

Guidelines

How to apply

​Deadlines for future rounds (5pm):

19/10/2022
18/01/2023

​For more information contact us on: 029 2120 2640  /  lottery@tycerdd.org

 

Mae Tŷ Cerdd yn dosbarthu cyllid y Loteri ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru i helpu sefydliadau i ddatblygu cerddora ym mhob genre mewn cymunedau ledled Cymru.

 

Mae tair elfen – Creu, Ymgysylltu ac Ysbrydoli – yn cefnogi amrywiaeth o waith. Caiff eich sefydliad wneud cais i un, dau neu dri photyn ar yr un pryd os oes gynnoch chi weithgarwch sy’n gweddu i’r blaenoriaethau a’r canllawiau.

 

Blaenoriaethau

  • Meithrin cerddoriaeth newydd

  • Creu partneriaethau rhwng artistiaid a sefydliadau

  • Helpu i ddod â chymunedau ynghyd

  • Ysbrydoli pobl ifainc

 

Ac mae ein diddordeb pennaf mewn prosiectau sy’n cynnig cyfleoedd i unigolion a chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli neu sydd wedi’u hesgeuluso a’u heithrio.

 

Creu

Cronfa i gefnogi creu gwaith newydd gan gyfansoddwyr a chrewyr cerddoriaeth mewn unrhyw genre. Gallwch wneud cais am hyd at £2,000 gan Creu i gomisiynu cyfansoddwr, cydweithio ag artist preswyl neu ymuno â chrëwr cerddoriaeth i gyfansoddi darn newydd i’ch grŵp.

 

Ymgysylltu

Gan ariannu amrywiaeth o weithgarwch – o berfformiadau byw i gynyrchiadau ar-lein, o weithdai i gydweithrediadau cymunedol – mae Ymgysylltu yn cynnig grantiau rhwng £250 a £2,000 tuag at weithgarwch sy’n ymestyn allan at gynulleidfaoedd a chymunedau.

 

Ysbrydoli

Gyda phobl ifainc yn ganolog iddo, mae Ysbrydoli yn gallu cefnogi’ch sefydliad hyd at gyfanswm o £2,000 am brosiect cerdd i gyfranogwyr o dan 26 oed.

Canllawiau

Sut i wneud cais

Dyddiad(au) cau ar gyfer rowndiau nesaf (5yp):

19/10/2022
18/01/2023

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: 029 2120 2640  /  lottery@tycerdd.org

 

 

 

 

 

 

 

 

WG lottery & ACW logos.png