We distribute lottery funds on behalf of the Arts Council Wales / Rydym yn dosbarthu arian Loteri ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru

WG lottery & ACW logos.png

Grantiau Loteri

Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd

Lottery Grants

3 ball image with text.png

Mae Tŷ Cerdd yn dosbarthu cyllid y Loteri ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru i helpu sefydliadau i ddatblygu cerddora ym mhob genre mewn cymunedau ledled Cymru.

 

Mae tair elfen – Creu, Ymgysylltu ac Ysbrydoli – yn cefnogi amrywiaeth o waith. Caiff eich sefydliad wneud cais i un, dau neu dri photyn ar yr un pryd os oes gynnoch chi weithgarwch sy’n gweddu i’r blaenoriaethau a’r canllawiau.

 

Blaenoriaethau

  • Meithrin cerddoriaeth newydd

  • Creu partneriaethau rhwng artistiaid a sefydliadau

  • Helpu i ddod â chymunedau ynghyd

  • Ysbrydoli pobl ifainc

 

Ac mae ein diddordeb pennaf mewn prosiectau sy’n cynnig cyfleoedd i unigolion a chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli neu sydd wedi’u hesgeuluso a’u heithrio.

 

Creu

Cronfa i gefnogi creu gwaith newydd gan gyfansoddwyr a chrewyr cerddoriaeth mewn unrhyw genre. Gallwch wneud cais am hyd at £2,000 gan Creu i gomisiynu cyfansoddwr, cydweithio ag artist preswyl neu ymuno â chrëwr cerddoriaeth i gyfansoddi darn newydd i’ch grŵp.

 

Ymgysylltu

Gan ariannu amrywiaeth o weithgarwch – o berfformiadau byw i gynyrchiadau ar-lein, o weithdai i gydweithrediadau cymunedol – mae Ymgysylltu yn cynnig grantiau rhwng £250 a £2,000 tuag at weithgarwch sy’n ymestyn allan at gynulleidfaoedd a chymunedau.

 

Ysbrydoli

Gyda phobl ifainc yn ganolog iddo, mae Ysbrydoli yn gallu cefnogi’ch sefydliad hyd at gyfanswm o £2,000 am brosiect cerdd i gyfranogwyr o dan 26 oed.

Tŷ Cerdd distributes Lottery funds on behalf of Arts Council of Wales, to help organisations develop music-making of all genres in communities around Wales.

 

Three strands – Create, Engage & Inspire – support a range of work. Your organisation can apply to one, two or even three pots at once if you have activity that fits the priorities and guidelines.

 

Priorities

  • To nurture new music

  • To create partnerships between artists and organisations

  • To help bring communities together

  • To inspire young people

 

And we’re most interested in projects that provide opportunities for individuals and communities that are under-represented or have been neglected and excluded.

 
 

Create

A fund to support the creation of new work by composers and music-creators of any genre. Apply for up to £2,000 from Create to commission a composer, work with an artist in residence, or join forces with a music-creator to write a new piece for your group.

 

Engage

Funding a range of activity – from live performances to online productions, from workshops to community collaborations – Engage offers grants of between £250 and £2,000 towards activity that reaches out to audiences and communities.

 

Inspire

With young people at its heart, Inspire can support your organisation up to the tune of £2,000 for a music project for participants aged under 26.

 

DYDDIAD CAU:   14.07.2021 @ 17:00

dyddiad(au) cau ar gyfer rowndiau nesaf:

13.10.2021
19.01.2022

DEADLINE:   14.07.2021 @ 17:00

 

deadline(s) for future rounds: 13.10.2021
19.01.2022

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar:
029 2120 2640  /  lottery@tycerdd.org  

For more information contact us on:
029 2120
 2640  /  lottery@tycerdd.org

WG lottery & ACW logos.png