top of page

Bwthyn Sonig is Tŷ Cerdd’s partnership approach to working with and enabling learning-disabled music-creators – run in partnership with Canolfan Gerdd William Mathias (Caernarfon), Touch Trust (Cardiff), lead artists Teifi Emerald and Elin Taylor, and Glasgow-based partner Sonic Bothy. It began as an ACW-funded Connect & Flourish project, in which music-creator Jo Thomas also partnered.

Bwthyn Sonig – putting disabled music-creators centre-stage

A day of exploration and learning – FREE TO ATTEND

  • Wednesday 2 November 10am-4pm, CGWM, Galeri, Caernarfon

  • Thursday 3 November 10am-4pm, Wales Millennium Centre, Cardiff

Join us for a day discussing approaches to meaningful music making, for, with and led by learning-disabled music creators. There will be talks, discussions, and practical sessions to explore these ideas.

We will share learning from the first pilot phase of Bwthyn Sonig, with opinions and feedback from music-creators involved so far, plus discussions on working flexibly, decision making, navigating payment and accreditation for disabled artists’ work, terminology, creating safe spaces, and more…

Talks and workshops from:

Sarah Fisher, community musician and facilitator

Music creators & session leaders from CGWM (on 2 November)

Music creators & session leaders from Touch Trust (on 3 November)

Claire Docherty, Creative Director at Sonic Bothy

Innovative inclusive ensemble based in Glasgow

Teifi Emerald, musician and facilitator

REGISTER HERE

 

This short video (made by Elin Taylor, one of the Bwthyn Sonig enabling artists) captures some of Canolfan Gerdd William Mathias's online and in-person activity from the pilot phase of the project.

Mae’r fideo byr hwn (a wnaed gan Elin Taylor, un o artistiaid galluogi Bwthyn Sonig) yn dal rhywfaint o'r gweithgarwch ar-lein ac mewn-person gan Canolfan Gerdd William Mathias o gyfnod peilot y prosiect.

Bwthyn Sonig yw partneriaeth Tŷ Cerdd i weithio gyda, a galluogi, crewyr cerddoriaeth ag anabledd dysgu – sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chanolfan Gerdd William Mathias (Caernarfon), Touch Trust (Caerdydd), yr artistiaid arweiniol Teifi Emerald ac Elin Taylor, a phartner o Glasgow sef Sonic Bothy. Dechreuodd fel prosiect Cysylltu a Ffynnu a ariannwyd gan CCC, lle bu'r crëwr cerddoriaeth Jo Thomas hefyd yn bartner.

Bwthyn Sonig – rhoi sylw i bobl anabl sy’n creu cerddoriaeth

Diwrnod o archwilio a dysgu – AM DDIM

  • Dydd Mercher 2 Tachwedd, 10am-4pm, CGWM, Galeri, Caernarfon

  • Dydd Iau 3 Tachwedd, 10am-4pm, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Ymunwch â ni am ddiwrnod yn trafod dulliau o greu cerddoriaeth ystyrlon, ar gyfer, ar y cyd, ac yn cael ei arwain gan bobl sy’n creu cerddoriaeth ag anableddau dysgu. Ceir sgyrsiau, trafodaethau a sesiynau ymarferol i archwilio’r syniadau hyn.

 

Byddwn yn rhannu’r hyn a ddysgwyd o gam peilot cyntaf Bwthyn Sonig, gyda barn ac adborth gan gerddorion cerddoriaeth sy’n rhan o'r cynllun hyd yma, yn ogystal â chynnal trafodaethau ar weithio’n hyblyg, gwneud penderfyniadau, llywio taliadau ac achrediad ar gyfer gwaith artistiaid anabl, terminoleg, creu mannau diogel, a mwy...

Sgyrsiau a gweithdai gan:

Sarah Fisher, cerddor cymunedol a hwylusydd

Pobl sy’n creu cerddoriaeth ac arweinwyr sesiynau o CGWM (ar 2 Tachwedd)

Pobl sy’n creu cerddoriaeth ac arweinwyr sesiynau o Touch Trust (ar 3 Tachwedd)

Claire Docherty, Cyfarwyddwr Creadigol yn Sonic Bothy

Ensemble cynhwysol arloesol wedi’i leoli yn Glasgow

Teifi Emerald, cerddor a hwylusydd

 

COFRESTRWCH YMA

Cymraeg
Bwthyn Sonig logo set copy.png
bottom of page