top of page

Early-career music development bursaries

leading up to *WOMEX, 23-27 October 2024 in Manchester

Watch a recording of the online information session HERE

 

Are you an early-career musician / music-professional based in Wales?…

 

...have you thought about what being a delegate at WOMEX 2024 could do for your career?...

 

This opportunity could be for you!

*WOMEX – Worldwide Music Expo – is the largest gathering of the global music scene, featuring a trade fair, conference, and a programme of showcase concerts. The event takes in a broad range of musical genres, from the most traditional to the new global local underground, embracing folk, roots, jazz, local and diaspora cultures, alongside as urban and electronic sounds from all over the globe. Each year WOMEX is hosted by a different European city, Manchester is the 2024 host – the third time it has been hosted by a UK city in its 30 year history.

Watch this 3-minute video: WOMEX 23 | Impressions from A Coruña

Tŷ Cerdd and Trac Cymru – in partnership with Wales Arts International and FOCUS Wales – are running a mentoring programme for early-career musicians / music-professionals looking to make the most of attending WOMEX 2024 as delegates.

Successful applicants will receive:

 • A bespoke programme of mentoring from sector professionals from May-Sept 2024

 • A place on the Youth Summit, being delivered by Brighter Sounds, Manchester

 • A bursary to attend WOMEX, 23-27 October – & a place in the Cymru delegation

 

Have some questions? Want to hear more?

Reem Muhammed from BBC Horizons is hosting an information Zoom session for us on Wednesday 3 April @ 1600. We’ll hear more about WOMEX the event, and what the bursary opportunity could mean for delegates. And there’ll be plenty of time for your Q&As. Register HERE

What’s the big deal with WOMEX?

Cardiff hosted it in 2013, this article provides a good overview of the developments that followed WOMEX in Wales 10 years on - be part forming the next chapter!

 

Application details and deadline

To apply please upload the following information to our PORTAL by 1700 on 17 April 2024.

 1. Name, address, email address, mobile number, website, social media handles

 2. If you are an artist: 2 audio/audio-visual links to your music.

 3. Short description of your practice/professional work (up to 100 words)

 4. What areas do you think you’d like to cover in the mentoring (up to 250 words)

 5. What would your aims be in attending WOMEX in Manchester? (up to 250 words) 

NB: Video and audio applications are also welcomed. Record your answers to questions 3, 4 & 5 above (up to 4 minutes’ duration), and upload the information requested in questions 1 & 2 to the upload form. If you need help creating links, email us for help.

Other information you need to know….

 • Equality, diversity & inclusion:  We really encourage applications from individuals who are under-represented / have faced neglect or exclusion from the arts community; we particularly welcome applications from disabled people, Black, Asian and ethnically diverse people, LGBTQ+ people, and people from lower socio-economic backgrounds.

 • Access:  If you have any questions or concerns around access, send us an email and we’ll do our best to help or find answers.

 • How many bursaries will be awarded?  The truth is, we’re not sure yet. Budgets are being plumbed, but we’re just keen to get the call out there and get going with the project!

 • Queries:  If you have any queries about the bursaries or the event, and want to discuss a potential application please email and we can arrange a conversation.

 • The selection panel will be Deborah Keyser (Tŷ Cerdd), Rhian Hutchings (Anthem), Danny KilBride (Trac Cymru), Eluned Haf (Wales Arts International).

 • Timeline:  We’ll let all applicants know the decisions by w/b Monday 22 April 2024.

CYM

Bwrsariaethau datblygu cerddoriaeth i’r rheiny ar ddechrau eu gyrfa

yn arwain at *WOMEX, 23-27 Hydref 2024 ym Manceinion

Gwyliwch recordiad o'r sesiwn gwybodaeth ar-lein YMA

Ydych chi yn y byd cerddoriaeth broffesiynol / yn gerddor ar ddechrau eich gyrfa ac wedi’ch lleoli yng Nghymru?…

 

....ydych chi wedi meddwl beth y gallai bod yn gynrychiolydd yn WOMEX 2024 ei wneud i’ch gyrfa?...

Ai dyma’r cyfle i chi?

* WOMEX – Worldwide Music Expo – yw ymgasgliad pennaf y sîn gerddoriaeth fyd-eang, ac mae’n cynnwys ffair fasnach, cynhadledd, a rhaglen o gyngherddau arddangos. Mae’r digwyddiad yn cwmpasu rhychwant eang o genres cerddorol, gan amrywio o’r mwyaf traddodiadol i’r tanddaearol lleol byd-eang newydd ac yn cofleidio gwerin, roots, jazz, diwylliannau lleol ac alltud, ynghyd â synau trefol ac electronig o bob rhan o’r byd. Bob blwyddyn mae WOMEX yn cael ei chynnal gan ddinas Ewropeaidd wahanol, Manceinion yw gwesteiwr 2024 – y trydydd tro iddi gael ei chynnal gan ddinas yn y DU yn ei hanes 30 mlynedd.

Gweler y fideo 3 munud hwn WOMEX 23 | Argraffiadau o A Coruña

Mae Tŷ Cerdd a Trac Cymru – mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a FOCUS Wales –  yn cynnal rhaglen fentora ar gyfer cerddorion/pobl  broffesiynol yn y byd cerdd sydd ar ddechrau eu gyrfa ac sydd am wneud y mwyaf o fynychu WOMEX 2024 fel cynrychiolwyr.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn:

 • Rhaglen bwrpasol o fentora gan weithwyr proffesiynol yn y sector rhwng mis Mai a mis Medi 2024

 • Lle yn yr Uwchgynhadledd Ieuenctid, wedi’i gynnal gan Brighter Sounds, Manceinion

 • Bwrsariaeth i fynychu WOMEX, 23-27 Hydref – yn rhan o ddirprwyaeth Cymru

 

Oes gennych gwestiynau? Hoffech wybod mwy?

I unrhyw un sydd eisiau darganfod mwy am WOMEX, y cyfleoedd mae’n eu cynnig a’r bwrsariaethau rydyn ni’n eu cynnig, rydyn ni’n cynnal sesiwn Zoom ar ddydd Iau 2 Mai am 17:00. Bydd Eluned Haf (Cyfarwyddwr CRhC), Danny KilBride (Cyfarwyddwr Trac Cymru), Reb Sutton (creawdwr cerddoriaeth) a Deborah Keyser (Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd) yn siarad am y digwyddiad a bydd amser ar gyfer eich holi ac ateb. Cofrestrwch yma

 

Neu E-bostiwch ni gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych, a byddwn yn trefnu sgwrs.

Beth yw'r fargen fawr gyda WOMEX?

Fe’i cynhaliwyd gan Gaerdydd yn 2013, ac mae’r erthygl hon yn rhoi trosolwg da o’r datblygiadau a ddilynodd WOMEX in Wales 10 years on – byddwch yn rhan o’r bennod nesaf!

 

Manylion ymgeisio a dyddiad cau

I ymgeisio, lanlwythwch y wybodaeth ganlynol i’n PORTH erbyn 1700 ar 17 Ebrill 2024.

 1. Enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol, gwefan, dolenni i gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol

 2. Os ydych yn artist: 2 ddolen at sain/fideo o’ch cerddoriaeth.

 3. Disgrifiad byr o’ch ymarfer/gwaith proffesiynol (hyd at 100 gair)

 4. Pa feysydd ydych chi’n meddwl yr hoffech i’r mentora ymwneud â nhw (hyd at 250 gair)

 5. Beth fyddai eich amcanion wrth fynychu WOMEX ym Manceinion? (hyd at 250 gair) 

Sylwer: Rydym yn croesawu ceisiadau ar fideo a sain hefyd. Recordiwch eich atebion i gwestiynau 3, 4 a 5 uchod (hyd at 4 munud), a lanlwytho’r wybodaeth y gofynnwyd amdani yng nghwestiynau 1 a 2 i’r ffurflen lanlwytho. Os oes angen help arnoch i greu dolenni, e-bostiwch ni am help.

Gwybodaeth arall sydd angen i chi ei wybod…

 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant: Rydym wir yn annog ceisiadau gan unigolion sy’n cael eu tangynrychioli / sydd wedi’u hesgeuluso neu eu gwahardd o gymuned y celfyddydau; rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl anabl, pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig amrywiol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is..

 • Mynediad: Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch mynediad, anfonwch ebost atom ac fe wnawn ein gorau i helpu neu ddod o hyd i atebion.

 • Sawl bwrsariaeth fydd yn cael eu rhoi?  Dydyn ni ddim yn siŵr eto, i fod yn onest. Mae cyllidebau’n cael eu torri, ond rydyn ni’n awyddus i gael yr alwad allan a dechrau ar y prosiect!

 • Ymholiadau: Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y bwrsariaethau neu’r digwyddiad, ac eisiau trafod cais posibl, anfonwch neges ebost a gallwn drefnu sgwrs ffôn.

 • Y panel dewis fydd Deborah Keyser (Tŷ Cerdd), Rhian Hutchings (Anthem), Danny KilBride (Trac Cymru), Eluned Haf (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru) fydd Deborah Keyser (Tŷ Cerdd), Rhian Hutchings (Anthem), Danny KilBride (Trac Cymru), Eluned Haf (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru)

 • Amserlen: Byddwn yn rhoi gwybod i’r holl ymgeiswyr am ein penderfyniadau erbyn yr wythnos yn dechrau dydd Llun 22 Ebrill 2024.

WOMEX 2024 logo strip.png
bottom of page