Cornerstone logo.png

Conglfeini

Community logo (broader).png

Artistiaid

Rydym yn rhoi artistiaid yng nghanol ein gwaith. Rydym yn gwerthfawrogi eu harloesedd, eu creadigrwydd a’u hamrywiaeth. Rydym yn ymrwymedig i hybu cyfleoedd i greu cerddoriaeth Gymreig, ar draws ystod o genres.

 ​

Cymunedau

Y cymunedau sy’n cerddora ar draws Cymru yw ein heneidfaeth. 

 

​Amrywiaeth

Rydym yn dathlu ac yn cofleidio amrywiaeth pobl Cymru gan werthfawrogi’r gwahaniaethau.

 ​

Cydraddoldeb

Rydym ar dân dros gydraddoldeb, i artistiaid a chynulleidfaoedd, gan ymdrechu i gael gwared â rhwystrau, boed ar sail hil, rhywedd, hunaniaeth rywedd, anabledd, oedran, daearyddiaeth, rhywioldeb, crefydd, iaith neu dlodi.

Caredigrwydd

Mae caredigrwydd a thrugaredd yn ganolog i ddiwylliant ein sefydliad ac i’n holl weithgarwch ymgysylltu.

 

 ​

Partneriaethau

Rydym yn cydweithredu ar draws y conglfeini yma â sefydliadau a phartneriaid i ddatblygu cyfleoedd a gwella mynediad i artistiaid a chynulleidfaoedd.

 ​

Cynaliadwyedd

Mater sylfaenol yw amddiffyn yr amgylchedd ac rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i ymateb i’r argyfwng hinsawdd byd-eang.