top of page
Cornerstone logo.png

Conglfeini

artists icon (broader).png
Community logo (broader).png
Welsh speech bubble thicker.png
diversity 2 icon.png
Equality icon.png
Kindness logo.png
Community logo.png
sustainability icon (broader).png

Artistiaid

Rydym yn rhoi artistiaid yng nghanol ein gwaith. Rydym yn gwerthfawrogi eu harloesedd, eu creadigrwydd a’u hamrywiaeth. Rydym yn ymrwymedig i hybu cyfleoedd i greu cerddoriaeth Gymreig, ar draws ystod o genres.

 ​

Cymunedau

Y cymunedau sy’n cerddora ar draws Cymru yw ein heneidfaeth. 

Cymraeg

Mae’r Gymraeg yn rhan hanfodol o’n hunaniaeth a’n mynegiant diwylliannol, ac yn allweddol i’n cofleidiad o bob cymuned ledled Cymru.

 

​Amrywiaeth

Rydym yn dathlu ac yn cofleidio amrywiaeth pobl Cymru gan werthfawrogi’r gwahaniaethau.

 ​

Cydraddoldeb

Rydym ar dân dros gydraddoldeb, i artistiaid a chynulleidfaoedd, gan ymdrechu i gael gwared â rhwystrau, boed ar sail hil, rhywedd, hunaniaeth rywedd, anabledd, oedran, daearyddiaeth, rhywioldeb, crefydd, iaith neu dlodi.

Caredigrwydd

Mae caredigrwydd a thrugaredd yn ganolog i ddiwylliant ein sefydliad ac i’n holl weithgarwch ymgysylltu.

 

 ​

Partneriaethau

Rydym yn cydweithredu ar draws y conglfeini yma â sefydliadau a phartneriaid i ddatblygu cyfleoedd a gwella mynediad i artistiaid a chynulleidfaoedd.

 ​

Cynaliadwyedd

Mater sylfaenol yw amddiffyn yr amgylchedd ac rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i ymateb i’r argyfwng hinsawdd byd-eang.

bottom of page