top of page

Shortlist for ISCM World New Music Days 2025

Portugal, 30 May – 7 June 2025

(L-R) Ethan Davies, Nathan James Dearden, Joseph Graydon, Andrew Lewis, Sarah Lianne Lewis, Ashley John Long

Tŷ Cerdd is pleased to announce the composers and works chosen by the Welsh section of the ISCM (International Society for Contemporary Music) to represent Wales at its World New Music Days 2025 in Portugal. The panel selected a shortlist of six composers’ works/proposals as the official submission to the international jury:

Ethan Davies

More Is Less (2023) (ISCM category: Small-size audio/video installation)

"It’s such a privilege to have my work selected to be put forward to the international jury for World New Music Days 2025 – and for it to represent Wales in the company of such strong composer colleagues is a real treat. The prospect of this distorted slice of Welsh culture being platformed to an international audience greatly excites and amuses me."

Nathan James Dearden

Everything about us (2022) for SATB choir (ISCM category: Youth choir)

 

"To be selected to represent Wales at the ISCM in 2025 is such a testament to the hard work and commitment of the National Youth Choir of Wales and Tim Rhys-Evans MBE. Everything about us is a work of ritual, of coming together. It is written by young people, for young people, as a message for the future and showcases the immense talent of our young singers in Wales. A heartfelt thank you for recognising this work."

Joseph Graydon

Antiquities (2023-24) for solo strings, piano & percussion (ISCM category: Large ensemble – Remix Ensemble Casa da Música)

"Receiving the opportunity to be shortlisted to represent Wales at ISCM 2025 means a huge amount due to the opportunity to showcase recent work to international audiences at this early stage of my career. I’m very excited to be working with Tŷ Cerdd and wish the other shortlisted composers the best of luck in their respective categories."

Andrew Lewis

In Memory (2021) for orchestra & electronics (ISCM category: Orchestra – Porto Symphony Orchestra)

"The ISCM New World Music Days are a great opportunity to show the world the strength and vitality of new music across Wales, and I’m delighted to have been included in Wales’s selection this year."

Sarah Lianne Lewis

Sunflowers in Autumn (2019) open instrumentation, consisting of winds and/or brass instruments, and strings (ISCM category: Medium ensemble)

"I am delighted that my work ‘Sunflowers in Autumn' has been selected for the Wales Section shortlist for the ISCM's World New Music Days in Portugal 2025. The piece was devised and developed through Tŷ Cerdd’s CoDI: Chamber programme in 2018-19, and is one that I feel truly represents my compositional voice. It’s an honour to represent Wales alongside other talented composers showcasing the variety and vibrancy of Welsh music on a global stage."

Ashley John Long

Beyond the Haze of Winter's Edge (2020) for piano trio (ISCM category: Trio)

"I am delighted to have been shortlisted to participate in ISCM's World Music Days. This forum is such a significant annual event for contemporary music worldwide, and it is wonderful opportunity to be able to give my work further exposure."

ISCM Welsh Section
ISCM Welsh exists to promote the aims of the ISCM, both within Wales, and in co-operation with the British, Irish, Scottish and other, international Sections. The Society aims to promote contemporary music and raise its public profile, through effective global networking, communication and facilitation of multilateral activities between the members.

Its mission is to:

  • Raise the profile of contemporary music through the collective strength of the Society’s global network and  membership makeup.

  • Pursue exposure, research and performance of contemporary music through initiatives by its membership, as well as collaboration with affiliated bodies.

  • Showcase the diversity of contemporary music worldwide through the World New Music Days Festival.
               

World New Music Days
The World Music Days Festival is an annual meeting of the ISCM, organised and solely funded by different sections each year, as a platform for musical exchange and a showcase of world contemporary music, without prejudice or bias on differences in musical expressions, styles, genres or media. It aims to be a meeting place for organisations, performers and composers around the world. World Music Days takes place in consecutive days in the host country and can be organised in any format which suits the artistic and practical preferences of the organiser in accordance with ISCM Statutes, reflecting the diversity of contemporary music. The festival strives to represent all legitimate members of the ISCM in one way or another through the activities of its programmes, including performances, seminars, exhibitions, and networking.

CYM

Rhestr fer Dyddiau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM 2025


Portiwgal, 30 Mai – 7 Mehefin 2025

Mae’n bleser gan Tŷ Cerdd gyhoeddi’r cyfansoddwyr a’r gweithiau a ddewiswyd gan Adran Gymreig yr ISCM (Y Gymdeithas Ryngwladol Cerddoriaeth Gyfoes) i gynrychioli Cymru yn Niwrnod Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM 2025 ym Mhortiwgal. Dewisodd panel Cymru restr fer o chwe gwaith cyfansoddwr / cynigion fel y cyflwyniad swyddogol i'r rheithgor rhyngwladol:

Ethan Davies

More Is Less (2023) (Categori ISCM: Gosodiad sain/fideo bach)

"Mae’n fraint cael fy ngwaith wedi dewis i’w gyflwyno i’r rheithgor rhyngwladol ar gyfer Dyddiau Cerddoriaeth Newydd y Byd 2025 – ac mae'r ffaith bod e'n cynrychioli Cymru yng nghwmni cyfansoddwyr mor gryf yn bleser enfawr. Mae’r posibilrwydd y bydd y darlun gwyrgam hwn o ddiwylliant Cymru yn cael ei lwyfannu i gynulleidfa ryngwladol yn fy nghyffroi a’m difyrru’n fawr. ."

Nathan James Dearden

Everything about us (2022) ar gyfer côr SATB (Categori ISCM: Côr ieuenctid)

 

"Mae cael fy newis i gynrychioli Cymru yn yr ISCM yn 2025 yn dyst i waith caled ac ymrwymiad Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Tim Rhys-Evans MBE. Mae Everything About Us yn waith defodol, o ddod at ein gilydd. Fe’i hysgrifennwyd gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc, fel neges ar gyfer y dyfodol ac mae’n arddangos talent aruthrol ein cantorion ifanc yng Nghymru. Diolch o galon am gydnabod y gwaith hwn."

Joseph Graydon

Antiquities (2023-24) ar gyfer llinynau, piano ac offerynnau taro (Categori ISCM: Ensembl mawr – Remix Ensemble Casa da Música)

"Mae derbyn y cyfle i fod ar y rhestr fer i gynrychioli Cymru yn ISCM 2025 yn golygu llawer iawn oherwydd y cyfle i arddangos gwaith diweddar i gynulleidfaoedd rhyngwladol yn y cyfnod cynnar hwn yn fy ngyrfa. Rwy’n gyffrous iawn i fod yn gweithio gyda Tŷ Cerdd ac yn dymuno pob lwc i’r cyfansoddwyr eraill ar y rhestr fer yn eu categorïau priodol."

Andrew Lewis

In Memory (2021) ar gyfer cerddorfa ac electroneg (Categori ISCM: Cerddorfa – Porto Symphony Orchestra)

"Mae Dyddiau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM yn gyfle gwych i ddangos i’r byd gryfder a bywiogrwydd cerddoriaeth newydd ledled Cymru, ac rwy’n falch iawn o fod wedi cael fy nghynnwys yn newisiadau Cymru eleni."

Sarah Lianne Lewis

Sunflowers in Autumn (2019) offeryniaeth agored, yn cynnwys chwyth a/neu offerynnau pres, a llinynnau (Categori ISCM: Ensemble canolig)

"Rwy’n falch iawn bod fy ngwaith ‘Sunflowers in Autumn’ wedi’i ddewis ar gyfer rhestr fer Adran Cymru ar gyfer Dyddiau Cerddoriaeth Newydd y Byd yr ISCM ym Mhortiwgal 2025. Dyfeisiwyd a datblygwyd y darn drwy raglen CoDI Siambr Tŷ Cerdd yn 2018-19, ac mae'n un rydw i'n teimlo sy'n cynrychioli fy llais gwir cyfansoddiadol. Mae’n anrhydedd cynrychioli Cymru ochr yn ochr â chyfansoddwyr dawnus eraill sy’n arddangos amrywiaeth a bywiogrwydd cerddoriaeth Gymreig ar lwyfan byd-eang."

Ashley John Long

Beyond the Haze of Winter's Edge (2020) ar gyfer triawd piano (ISCM category: Trio)

"Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cyrraedd y rhestr fer i gymryd rhan yn Niwrnodau Cerddoriaeth y Byd ISCM. Mae'r fforwm hwn yn ddigwyddiad blynyddol mor arwyddocaol ar gyfer cerddoriaeth gyfoes ledled y byd, ac mae'n gyfle gwych i allu rhoi sylw pellach i'm gwaith."

Adran Cymru’r ISCM
Mae ISCM Cymru yn bodoli er mwyn hyrwyddo amcanion yr ISCM, yng Nghymru ac mewn cydweithrediad ag adrannau Prydain, Iwerddon, Yr Alban ac adrannau rhyngwladol eraill. Nod y Gymdeithas yw hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes a chodi’i phroffil cyhoeddus drwy rwydweithio effeithiol yn fyd-eang, cyfathrebu a hwyluso gweithgareddau amlochrog rhwng yr aelodau. Ei chenhadaeth yw:

  • Codi proffil cerddoriaeth gyfoes drwy nerth torfol rhwydwaith byd-eang y Gymdeithas a chyfansoddiad ei haelodaeth.

  • Hyrwyddo amlygu, perfformio ac ymchwilio i gerddoriaeth gyfoes drwy fentrau gan ei haelodaeth, yn ogystal â chydweithredu â chyrff cysylltiedig.

  • Arddangos amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes yn fyd-eang drwy Ŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd

Dyddiau Cerddoriaeth Newydd y Byd
Mae Gŵyl Dyddiau Cerddoriaeth y Byd yn gyfarfod blynyddol o’r ISCM, sy’n cael ei drefnu a’i ariannu’n gyfan gwbl gan wahanol adrannau bob blwyddyn, fel llwyfan ar gyfer cyfnewid cerddorol ac arddangos cerddoriaeth gyfoes y byd, heb ragfarn na rhagfarn ar wahaniaethau mewn ymadroddion, arddulliau, genres cerddorol. neu gyfryngau. Ei nod yw bod yn fan cyfarfod i sefydliadau, perfformwyr a chyfansoddwyr ledled y byd. Mae Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd yn digwydd mewn diwrnodau olynol yn y wlad sy’n croesawu a gellir eu trefnu mewn unrhyw fformat sy’n gweddu i ddewisiadau artistig ac ymarferol y trefnydd yn unol â Statudau ISCM, gan adlewyrchu amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes. Mae’r ŵyl yn ymdrechu i gynrychioli holl aelodau cyfreithlon yr ISCM mewn rhyw ffordd neu’i gilydd trwy weithgareddau ei rhaglenni, gan gynnwys perfformiadau, seminarau, arddangosfeydd, a rhwydweithio.

bottom of page