top of page
Swn y Ddinas.png

Galw cerddorion yng Nghaerdydd

 

Mae Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru (mewn partneriaeth â Clwb Ifor Bach a Tŷ Cerdd – Canolfan Cerddoriaeth Cymru) yn cynnig comisiynau i 2 grëwr/berfformiwr cerddoriaeth yng Nghaerdydd - fel rhan o broses ddatblygu bresennol Dinas Gerdd Caerdydd. Cynigir y comisiynau i gydnabod sîn gerddoriaeth ffyniannus Caerdydd, gyda'r nod o feithrin a chynnal datblygiad yn y sector.

 

Bydd y ddau artist sy’n cael eu dewis yn derbyn ffi fyd-eang o £4000 yr un (i dalu am amser creu, costau cynhyrchu, treuliau) am gyfnod creu/preswyl o bedair wythnos o ddiwedd mis Mawrth. Bydd y berthynas breswyl yn cael ei thrafod a'i sefydlu gan y partneriaid, mewn ymgynghoriad â'r artistiaid.

 

Rydym eisiau herio artistiaid i archwilio gwneud gwaith sy'n datblygu eu portffolio perfformiad neu gynhyrchu, gyda'r bwriad o berfformio'r gwaith gorffenedig mewn lleoliad yn y ddinas yn nhymor yr hydref 2024 (mewn digwyddiad i gael ei drafod gan y partneriaid).

 

Diben y comisiynau hyn yw annog cerddorion i arbrofi ac archwilio syniadau newydd. Rydym wedi gadael y brîff mor agored â phosibl yn bwrpasol, er mwyn caniatáu bod mor greadigol â posibl ac osgoi cyfyngu ar ddychymyg artistiaid. Byddem yn disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus gyflwyno syniadau sy'n ceisio arloesi a gwthio ffiniau creu a pherfformio cerddoriaeth.

 

Mae'r cyfleoedd hyn i gefnogi Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd. Ein cenhadaeth yw datblygu hunaniaeth unigryw o gerddoriaeth ddinesig sy'n sefydlu mudiad cerddorol blaengar, amrywiol yng Nghaerdydd, gan gefnogi cerddorion a chreu cerddoriaeth, lleoliadau cerddoriaeth llawr gwlad a thalent cartref.

 

I wneud cais…

lanlwythwch y wybodaeth ganlynol i'n porth

 1. Manylion personol: eich enw, eich cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol, cyfeiriad, cadarnhad eich bod dros 18 oed

 2. Dywedwch wrthym am eich arferion:  Dywedwch wrthym yn fras am eich gyrfa fel crëwr cerddoriaeth a'r hyn yr ydych wedi bod yn fwyaf balch ohono. Rhowch wybodaeth i ddangos eich cyfnod gyrfa, a thystiolaeth o bresenoldeb ar-lein.  (Uchafswm o 200 o eiriau)

 3. Amlinellwch syniad eich prosiect: Dywedwch wrthym am eich syniad creadigol ar gyfer y comisiwn – pa waith ydych chi eisiau ei wneud, pam a sut? Dylech gynnwys cyllideb gryno ar gyfer eich gweithgaredd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym a oes gennych unrhyw berthynas gref rhwng lleoliad/stiwdio yr hoffech ei chynnig ar gyfer y cyfnod preswyl. (Uchafswm o 300 o eiriau ynghyd â ffigurau cyllideb)

 4. A oes gennych unrhyw ofynion mynediad? Rhowch wybod i ni os oes angen unrhyw gymorth neu amodau arnoch i’ch galluogi i ymgymryd â'r comisiwn a'r cyfnod preswyl.

 5. Enghreifftiau o'ch gwaith? Atodwch 2 ddolen i'ch cerddoriaeth (ffilm neu sain yn unig). [DS: anfonwch ddolenni yn hytrach na ffeiliau sain neu fideo; os oes angen cymorth arnoch yn creu’r dolenni, rhowch wybod i ni.]

 

Croesewir ceisiadau fideo a sain hefyd. Recordiwch eich atebion i gwestiynau 2, 3 a 4 uchod (hyd at 4 munud o hyd), a lanlwythwch ddolen i'ch recordiad, gan ychwanegu'r wybodaeth y gofynnir amdani yng nghwestiynau 1 a 5 i'r ffurflen lanlwytho. Os oes angen cymorth arnoch i greu dolen i'ch fideo neu ddefnyddio'r ffurflen lanlwytho, e-bostiwch ni am gymorth.

 

Llinell Amser a phroses

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 1700 Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024 [DS bydd y porth yn cau am 1701]

 • Bydd y panel Ruth Cayford a Kieron Jones o Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd; Guto Brychan Clwb Ifor Bach; Deborah Keyser Tŷ Cerdd – Canolfan Cerddoriaeth Cymru yn cyfarfod yn fuan ar ôl y dyddiad cau

 • Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad erbyn Dydd Llun 11 Mawrth

 • Dyddiad cychwyn y cyfnod creu / preswyl: 22 Mawrth

 • Dyddiad gorffen y cyfnod creu / preswyl: 22 Ebrill

 

Ar gyfer pwy mae'r cyfle hwn?

 • Mae'r cyfle hwn yn agored i grewyr cerddoriaeth unigol sy'n perfformio neu'n cynhyrchu eu cerddoriaeth eu hunain, ac sy'n byw yng Nghaerdydd.  

 • Croesewir ymgeiswyr o unrhyw genre cerddorol. 

 • Rydym yn chwilio am gerddorion sydd ag o leiaf dwy flynedd o brofiad perfformio / cynhyrchu proffesiynol, gyda thystiolaeth o enw da.

 • Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol/sydd wedi wynebu esgeulustod neu wedi cael eu hallgáu o gymuned y celfyddydau; rydym yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl, pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig amrywiol, pobl LHDTC+ a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y comisiynau neu'r broses, anfonwch e-bost at Ruth Cayford rcayford@caerdydd.gov.uk

Cefnogir gan Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd

Sound of the City logo strip.png
bottom of page