top of page

Lucy McPhee

CoDI Lead logo.png

INVISIBLE, TO YOU

Invisible, to you explores the concept of an invisible disability or illness. As of December 2020, around 21% of adults in the UK reported having a disability. It is estimated (by UK Government) that approximately 70% of these disabilities are invisible.


The spoken elements of my piece explore what those with a disability, invisible or not, want non-disabled people to know. Musically, it explores the concept of tinnitus, a condition where you can hear noises within one or both ears, rather than from an outside source. The piece creates musical representations of the types of tinnitus experienced by members of the group, and aims to show how the condition can appear in many guises and can interrupt a person’s hearing, and life, in different ways.

Mae Invisible, to you yn ymdrin â’r cysyniad o anabledd neu salwch anweledig. Ym mis Rhagfyr 2020, roedd oddeutu 21% o oedolion yn y DU yn adrodd bod ganddynt anabledd. Amcangyfrifir (gan Lywodraeth y DU) fod tua 70% o’r anableddau hyn yn anweledig.


Mae elfennau llafar fy narn yn ymdrin â beth mae’r rheini sydd ag anabledd, boed yn anweledig ai peidio, eisiau i bobl abl ei wybod. Yn gerddorol, mae’n ymdrin â’r cysyniad o dinitws, cyflwr lle gallwch glywed synau yn un neu ddau o’ch clustiau, yn hytrach na sŵn sy’n tarddu o’r tu allan. Mae’r darn yn creu darluniau cerddorol o’r mathau o dinitws a brofir gan aelodau o’r grŵp a’i nod yw dangos sut y gall y cyflwr ei amlygu ei hun ar aml i ffurf gan amharu ar glyw a bywyd rhywun mewn ffyrdd gwahanol.

> Lucy McPhee

> CoDI Lead

bottom of page