Rydyn ni am gynnig cyfle gyda chyflog i 10 o gyfansoddwyr / crewyr cerddoriaeth / artistiaid sain  i gymryd rhan yn CoDI DIY – llwybr i artistiaid sydd heb gael addysg gerdd ôl-ysgol ffurfiol.

Mae croeso i geisiadau gan grewyr cerddoriaeth o unrhyw genre cerddorol. Bydd pob artist a ddetholir yn cael ei dywys drwy’r broses ddatblygu gan fentor arweiniol (a ddetholir i weddu steil yr artist) dros gyfres o weithdai a sesiynau stiwdio (Caerdydd a Bangor, ynghyd â lleoliad yng nghanolbarth Cymru o bosib). 

 

Bwriedir mai penllanw’r prosiect fydd digwyddiad / perfformiad / rhannu syniadau / gweithdy tîm yng ngwanwyn 2021, er bydd yr union fanylion yn dibynnu ar ffactorau gan gynnwys diddordebau’r artistiaid cyfranogol a’r sefyllfa sy’n datblygu o ran Covid-19.

 

Yn goruchwylio’r llwybr ochr yn ochr â Thŷ Cerdd bydd Pwyll ap Siôn, artist arweiniol CoDI DIY, sy’n ben ar yr holl broses o baru crewyr cerddoriaeth a mentoriaid. Mae profiad Pwyll fel cyfansoddwr a cherddor yn helaeth – o bop i glasurol – ac erbyn hyn mae’n gweithio fel rhan o’r tîm yn Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor.

 

YN YSTOD COVID-19

Oherwydd yr ansicrwydd a achosir gan Covid-19, bydd gofyn i Dŷ Cerdd a’r cyfranogwyr fod ag agwedd hyblyg ac arloesol tuag at y broses a’r cyflwyno. Bydd y gweithdai a’r ymgysylltu cychwynnol yn debygol o ddigwydd yn ddigidol, yn y gobaith yn y pen draw y gellir cynnal y gweithgarwch yn stiwdio Tŷ Cerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ac yn yr Ysgol Gerdd ym Mhrifysgol Bangor (gall cyfranogwyr ddewis y lleoliad agosaf iddynt a’n gobaith yw ychwanegu lleoliad yng nghanolbarth Cymru os bydd angen).

MANYLION CYFLWYNO A CHOMISIYNU

 • Ffi’r pen i’r cyfansoddwyr: £500 (i gynnwys treuliau a’r holl gostau)

 • Yn agored i grewyr cerddoriaeth Cymreig a rhai sy’n breswyl yng Nghymru. (At ddibenion y cynllun hwn, diffinnir crëwr cerddoriaeth sy’n breswyl yng Nghymru fel artist sy’n byw yng Nghymru ers 12 mis fan leiaf.)

 • Dylid gwneud cais drwy’r ffurflen (gweler gwaelod y dudalen hon) a CV, ynghyd ag anfon 2 enghraifft o’ch gwaith drwy ddolen SainGwmwl (peidiwch ag anfon ffeiliau sain atodedig).

 • Anogir yr ystod ehangaf bosibl o artistiaid i gyflwyno ceisiadau – rydyn ni eisiau sicrhau bod y cyfle yma’n hygyrch i bawb. Croesawn geisiadau drwy ddulliau eraill (e.e. ceisiadau fideo).

MYNEDIAD

Os oes unrhyw rwystrau rhag i chi wneud cais neu rhag cyfranogi yr hoffech siarad â ni amdanynt, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org) a fydd yn falch o drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon dros y ffôn, drwy e-bost neu alwad fideo.


PANEL DETHOL

 • Pwyll ap Siôn, artist arweiniol

 • Steph Power, cyfansoddwraig ac awdur; cadeirydd Tŷ Cerdd

 • Deborah Keyser, Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd

 

AMSERLEN

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'i ymestyn: 5yp, dydd Llun 6 Gorffennaf

 • Hysbysu’r cyfranogwyr llwyddiannus: erbyn diwedd mis Gorffennaf

 • Adnoddau’n cael eu hanfon at y cyfranogwyr: diwedd mis Gorffennaf

 • Gweithdai cychwynnol: mis Medi

 • Y perfformiad olaf/recordio: gwanwyn 2021

FFURFLEN GAIS (PDF)

FFURFLEN GAIS MS WORD)

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853