top of page
Eloise on the Beach_edited.jpg

Eloise Gynn i gynrychioli Cymru yn Niwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM

Mae gwaith ar gyfer soddgrwth unawdol gan Eloise Gynn wedi’i ddewis gan y Gymdeithas Ryngwladol Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM) i gynrychioli Cymru yn Niwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd eleni. Bydd y darn yn cael ei berfformio fel rhan o ŵyl yr ISCM a gynhelir yn Ynysoedd y Faroe rhwng 22-30 Mehefin 2024.

Dywedodd Eloise Gynn, "It’s such a privilege that my piece Quietening has been selected to be performed at ISCM World New Music Days 2024 in the Faroe Islands – I’m delighted and honoured to be representing Wales with my music.

The piece is written for solo cello, and is a musical reflection on the quietening of the human world during lockdown... For it to be performed in the Faroe Islands, a place of extraordinary beauty and remoteness, feels perfect, and I couldn’t be happier. I’m grateful to Tŷ Cerdd and to the ISCM for this wonderful opportunity."

▶ Gwyliwch perfformiad of 'Quietening' gan Eloise Gynn

▶ Prynwch y cerddoriaeth ddalen

Roedd Eloise yn un o chwe chyfansoddwr y dewiswyd eu gwaith gan y panel Cymreig i fynd gerbron y rheithgor rhyngwladol. Y pum artist arall oedd:

Andrew Lewis, Andrew Wilson-Dickson, David Roche,  John Metcalf a Leona Jones

Andrew Lewis

Fantazia Upon One Note (2021) ar gyfer ffidil unawdol gydag electroneg cyfrwng sefydlog

"Rwy’n falch iawn o gael fy nghynnwys yng nghyfraniad Cymru i Ddiwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd 2024. Mae Cymru’n bwerdy o dalent gerddorol a chreadigedd, ac mae’r WNMD yn gyfle perffaith i arddangos ehangder a dyfnder cerddoriaeth newydd Cymru i gynulleidfa fyd-eang."

Andrew Wilson-Dickson

'String Quartet no. 2' (2020) ar gyfer pedwarawd llinynnol

"Rwyf wrth fy modd i gael fy ail bedwarawd llinynnol ar restr fer yr ISCM WNMD. Mae cael fy nghynnwys ar restr fer Cymru yn gwneud i mi deimlo o'r diwedd yn Gymro, er gwaethaf fy hynafiaeth Albanaidd. Mae’n rhyfeddol cael y posibilrwydd o gydnabyddiaeth gan fudiad sydd wedi hybu cerddoriaeth fy arwyr a’m dylanwadau cyfansoddiadol, yn ystod a chyn fy oes, rhy niferus i’w henwi."

David Roche

A Prayer at the Edge of Silence (2021) ar gyfer pedwarawd llinynnol

“Rwy’n falch iawn o gael y cyfle i gynrychioli Cymru fel hyn. Mae ISCM yn cynnig llwyfannau rhyngwladol anhygoel ar gyfer cerddoriaeth newydd, ac mae eu hangen arnom yn fwy nag erioed. Mae ‘A Prayer on the Edge of Silence’ yn ddarn arbennig o bwysig i mi, felly mae gweld e’n derbyn cydnabyddiaeth fel hyn yn arbennig o wych - mae’n ddarn rwy’n ei garu’n fawr.”

John Metcalf

Towards Silence (2020) ar gyfer pedwarawd llinynnol

"Rwy’n arbennig o ddiolchgar am, ac yn gwerthfawrogi’n fawr, yr enwebiad hwn o fy mhedwarawd llinynnol ‘Towards Silence’ i’w ystyried ar gyfer perfformiad yn Niwrnod Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM ym mis Mehefin 2024. Mae’n rhoi’r cyfle i mi ailadrodd fy niolch i gomisiynydd preifat y gwaith, Carol Nixon - yr oedd ei chefnogaeth a’i hymrwymiad yn ganolog i lunio’r darn. Ar ei chais hi, roedd un amod – sef bod y gwaith mewn rhyw ffordd yn adlewyrchu’r pwnc brys o ddiflannu rhywogaethau. Agenda prudd yn sicr. Help mawr oedd perfformiad bendigedig Pedwarawd Llinynnol Solem, gyda'u grefft gerddorol wych yn rhan annatod wrth ddod â’r gwaith newydd hwn yn fyw."

Leona Jones

in(ex)teriors (2020) - gosodwaith sain 4-sianel

"Rwyf wedi bod yn edmygydd ers tro o’r awdur arswyd/uwch-naturiol a aned yng Ngwent, Arthur Machen, a’i arddull gerddorol eithriadol. Crëwyd in(ex)teriors yn wreiddiol ar gyfer symposiwm o gyfansoddiadau arbrofol a ysbrydolwyd gan lên hudol a gwerinol Cymru, ond rhwystrodd y pandemig i’r gwaith gael ei gyflwyno yn y ffurf gosodiad sain fel y bwriaded. Roedd yn wefreiddiol cael gwybod ei fod bellach wedi'i ddewis i'w gyflwyno i ISCM. Roeddwn bob amser yn ei ragweld fel profiad sonig aml-sianel ymdrochol ac efallai y daw’r cyfle nawr i greu’r fersiwn 4-sianel y gallwn ei ‘glywed’ bob amser. Mae nofel Machen, 'The Hill of Dreams', yn un rydw i wedi dychwelyd ati droeon, ac roedd gwneud recordiadau sain o leoliadau y byddai wedi cerdded – ac wedi meddwl – ynddynt yn ysbrydoledig. Mae ei themâu o ddadleoliad a chwestiynau dwys yn atseinio trwy ein dyddiau danheddog. Yn fwy nag erioed mae angen i ni wrando ar, a theimlo, cryfder dychymyg dynol a thirwedd naturiol. Rwyf mor falch y bydd y gwaith hwn, a ysgogwyd gan fy ymateb i ysgrifennu pwerus Machen, yn cael ei wrando arno gan aelodau ISCM o bob rhan o’r byd."

Line 1 iscm

Adran Cymru’r ISCM
Mae ISCM Cymru yn bodoli er mwyn hyrwyddo amcanion yr ISCM, yng Nghymru ac mewn cydweithrediad ag adrannau Prydain, Iwerddon, Yr Alban ac adrannau rhyngwladol eraill. Nod y Gymdeithas yw hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes a chodi’i phroffil cyhoeddus drwy rwydweithio effeithiol yn fyd-eang, cyfathrebu a hwyluso gweithgareddau amlochrog rhwng yr aelodau. Ei chenhadaeth yw:

  • Codi proffil cerddoriaeth gyfoes drwy nerth torfol rhwydwaith byd-eang y Gymdeithas a chyfansoddiad ei haelodaeth.

  • Hyrwyddo amlygu, perfformio ac ymchwilio i gerddoriaeth gyfoes drwy fentrau gan ei haelodaeth, yn ogystal â chydweithredu â chyrff cysylltiedig.

  • Arddangos amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes yn fyd-eang drwy Ŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd

bottom of page