top of page

Bwrdd Rheolaeth Tŷ Cerdd

Steph Power

Steph Power (Cadeirydd)

Cyfansoddwraig, awdur a beirniad yw Steph Power, Cadeirydd Tŷ Cerdd, sy’n byw yng nghanolbarth Cymru. Ar ôl graddio o Brifysgol Caer Efrog ym 1987, bu’n gweithio’n llawrydd fel perfformwraig am sawl blwyddyn, gan arbenigo mewn cerddoriaeth gyfoes a’r 20fed ganrif (gitarau / offerynnau taro / llefaru). Yn un o aelodau sefydlu Icebreaker a Jane Manning’s Minstrels, bu hefyd yn perfformio gyda Gemini a Lontano, Innererklang, Theatr Gerdd Gogledd Lloegr a mwy. 

Yn fwy diweddar, mae ei cherddoriaeth wedi cael ei pherfformio gan Xenia Pestova, Yfat Soul Zisso, Explorations in Sound, Llŷr Williams, y Deuawd Bridge a PM Ensemble ymhlith eraill. Yn 2017, gwelwyd y perfformiad cyntaf yn y byd o gomisiwn gan Ŵyl Bro Morgannwg o ddarn i Driawd Marsyas. 

Mae Steph hefyd yn ysgrifennu’n eang am gerddoriaeth gan gynnwys nodiadau ar gyfer cloriau recordiau NMC, yr arbenigwyr mewn cerddoriaeth newydd. Mae ei herthyglau, adolygiadau a barddoniaeth wedi’u cyhoeddi mewn amryw o gyfnodolion o Opera Magazine  a TEMPO i Poetry Wales a Wales Arts Review y mae hi’n olygydd cyfrannol iddo. Mae’n feirniad i’r Independent a The Stage, BBC Music Magazine ac Opera Now. Ym mis Hydref 2017 gwelwyd cyhoeddi The Music of Simon Holt  (Boydell a Brewer), astudiaeth bwysig y cyfrannodd ddwy bennod iddi.

A hithau ar dân dros allgymorth ac addysg, mae Steph wedi cynnal llawer o weithdai cyfansoddi ac ysgrifennu caneuon ac mae’n mwynhau gweithio gyda phobl ifainc fel arholwr i Goleg y Drindod, Llundain. Mae’n eistedd ar banel cynghori ISCM Cymru ac yn deall pwysigrwydd cerddora cymunedol lawr gwlad yn ogystal â’r angen i hyrwyddo rhagoriaeth ar lwyfannau rhyngwladol.

Gareth Churchill

Gareth Churchill

Gareth is a composer and collaborative artist based in Cardiff. As someone who identifies as disabled, his musical voice is deeply rooted in his personal, lived experiences of the mechanical interacting with the organic, and his artistic point-of-view, as the embodiment of these experiences, is both highly personal and unique.

His work makes a feature of collaboration, with the intention of empowering communities and individuals to give musical voice and artistic expression to their lived experiences. This reflects an ambition to create poignant, truly contemporary works, capturing the here and now and preserving sonic moments in time.

Giselle Dugdale

Giselle Dugdale

Symudodd Giselle i Gymru yn 2017 i astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac aeth ymlaen i gwblhau cwrs MA Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Giselle wedi gweithio gyda sefydliadau celf amrywiol ar leoliadau proffesiynol gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, BBC Canwr y Byd Caerdydd a Thŷ Cerdd. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Gweinyddwr y Wasg a Chyfathrebu i Opera Cenedlaethol Cymru. Y tu allan i’w gwaith, mae Giselle yn aelod gweithgar o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC.

Rachel Ford-Evas

Rachel Ford-Evans

Yn gyfreithiwr cyflogaeth wrth ei gwaith bob dydd, mae Rachel yn dod ag arbenigedd cyfreithiol ac Adnoddau Dynol i’r Bwrdd.

Astudiodd Rachel y gyfraith ym Mhrifysgol Caergrawnt (Coleg y Drindod). Ar ôl graddio yn 2012, symudodd yn ôl i Gaerdydd i ddilyn cwrs ôl-radd ymarfer y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunodd Rachel â Darwin Gray LLP, cwmni cyfreithiol masnachol wedi’i leoli yng Nghaerdydd, fel cyfreithiwr dan hyfforddiant yn 2014, gan gymhwyso yn gyfreithiwr yn 2016. Mae’n arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth ac mae wedi datblygu arbenigedd penodol yn y meysydd cydraddoldeb a gwahaniaethu, gan deimlo’n angerddol am y rhain. Mae hi wrthi’n rheolaidd yn hyfforddi cyflogwyr, rheolwyr a thimau AD ar bynciau fel cydraddoldeb, amrywiaeth a rhagfarn anymwybodol, yn ogystal â materion eraill yn amrywio o GDPR i lywodraethu. Mae Rachel wedi gweithredu ar ran nifer o sefydliadau a mudiadau yn y sectorau celfyddydol ac elusennol ar faterion yn ymwneud â’r rhain.

Yn ogystal â chynghori cleientiaid sy’n gyflogwyr ar arfer gorau a datrys anghydfodau, mae Rachel hefyd yn gweithredu yn y Tribiwnlys Cyflogaeth ar gyfer gweithwyr sydd wedi cael eu trin yn annheg yn y gwaith.

Daw Rachel o Benarth a mynychodd Ysgol Stanwell, lle datblygodd ddiddordeb brwd mewn cerddoriaeth.

Claire Foster

Mae Claire yn arbenigwr ar amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant, ac yn frwd i wneud pethau’n well. Ar hyn o bryd mae Claire yn gweithio fel arolygydd gofal iechyd, ac mae ganddi 20 mlynedd o brofiad yn y sector gwirfoddol yn arbenigo mewn iechyd meddwl a chydraddoldeb rhyw. Mae hi wedi darparu gwasanaeth ymgynghori ar amrywiaeth a chynhwysiant i sefydliadau rhyngwladol ac wedi gweithio gyda llawer o fusnesau yn y Deyrnas Unedig i hyrwyddo mentrau lles ac iechyd meddwl ar gyfer eu staff.

Mae Claire yn aelod unwaith eto o fand pres, ar ôl bwlch o chwarter canrif. Ar ôl dysgu’r tiwba yn yr ysgol, rhoddodd y gorau i chwarae yn 16 oed ar ôl cyrraedd uchelfannau gradd 4. Rhyw 25 mlynedd yn ddiweddarach, ymunodd Claire â band pres Cymunedol Melin Gruffydd ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny. Mae hi wrth ei bodd yn chwarae carolau Nadolig mewn archfarchnad ac yn diddanu’r cyhoedd o fandstand yn y parc yn ystod misoedd yr haf. Ar ôl cael profiad personol o sylweddoli pa mor fanteisiol i iechyd meddwl a lles yw chwarae cerddoriaeth mewn ensemble ar lefel gymunedol, mae’n awyddus i agor cyfleoedd i lawer rhagor o bobl a sicrhau bod cerddoriaeth gymunedol yn cael ei chlywed gan gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru. Mae Claire yn aelod o bwyllgor band pres Melin Gruffydd ac yn rheolwr band Ieuenctid M3.

Mae Claire yn gadeirydd llywodraethwyr profiadol mewn ysgol leol a hefyd yn aelod o fwrdd elusen cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Claire Foster
Graham Howe

Graham Howe

Treuliodd Graham y rhan gyntaf o’i yrfa fel peiriannydd mecanyddol yn y diwydiant modurol gan arwain timau prosiect wrth gynllunio, datblygu a gwneud y cynhyrchion ar draws y byd. Fe raddiodd o Brifysgol Abertawe a chwblhau ei MBA yn 2011. Bellach yn darlithio mewn Peirianneg Weithgynhyrchu ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae ei gyfrifoldebau’n cynnwys datblygu rhaglenni peirianneg newydd ac addysgu myfyrwyr llawn- a rhan-amser.

 

Fel Cadeirydd Band Tref Porth Tywyn, Graham oedd yn arwain wrth ffurfio ei ensembles iau ac ieuenctid gan ganolbwyntio ymdrechion ar gynyddu niferoedd cynulleidfaoedd a chyfranogiad drwy ei gynllun nawdd. Gyda’i gred gadarn mewn datblygu ieuenctid, roedd Graham yn rhan o’r tîm a gyflwynodd ddigwyddiad blynyddol llwyddiannus Diwrnod Unawd ac Ensemble Gorllewin Cymru.

Christina Macaulay

Mae Christina Macaulay yn Olygydd Comisiynu yn BBC Cymru a chanddi gyfrifoldeb am allbwn ffeithiol, gan gynnwys cerddoriaeth a’r celfyddydau. Mae ei briff yn cynnwys Canwr y Byd Caerdydd; Wales: Music Nation gyda Huw Stephens; Yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â rhaglenni sy’n ymdrin â byd natur (Iolo Williams), rhaglenni dogfen (Our Lives; Wales: Who Do We Think We Are gyda Huw Edwards; A Special School), y celfyddydau (The Story of Welsh Art), gwir drosedd (Dark Land, 43 Rookie Cops, Crash Detectives) a hanes (Aberfan: The Fight for Justice). Mae hi wedi bod yn ymddiriedolwr i Ffilm Cymru ac Amgueddfa Cymru yn y gorffennol. Mae hi wedi byw yng Nghaerdydd ers 1993 ac yn canu gyda chôr siambr Cymreig Camerata.

Christina Macaulay

John Hywel Morris

Wedi’i eni ym Mangor a chyda gradd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Caerdydd, mae John yn gweithio i’r PRS i Gerddoriaeth (PRSfM) ers 25 o flynyddoedd ac mae ganddo brofiad helaeth o’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru a Llundain. Ar hyn o bryd, ac yntau’n Uwch-reolwr Cysylltiadau ag Aelodau i Gymru, mae’n gwasanaethu holl gyfansoddwyr, cyhoeddwyr ac awduron PRS ac MCPS Cymru. Cyn ymgymryd â’i rôl aelodaeth, bu John yn gweithio ar draws sawl maes gwahanol gan amrywio o repertoire a hawlfraint i bob agwedd ar drwyddedu.

 

Cychwynnodd y trwyddedu cyntaf ar y cyd ar gyfer repertoire MCPS a PPL a bu’n allweddol wrth ddyfeisio trwyddedu cynhwysfawr ar gyfer repertoire a ddefnyddir gan gwmnïau cynhyrchu annibynnol i S4C hyd heddiw. Sefydlodd John grŵp hawlfraint cyhoeddwyr cerddoriaeth Cymru a fu’n trafod materion yn ymwneud â thrwyddedu repertoire cyfrwng Cymraeg yn bennaf ar S4C. Hefyd dyfeisiodd y ffeil offerynnau (dros 1000 o offerynnau wedi’u rhestru) sy’n dal i gael ei defnyddio’n rhannol gan yr MCPS.

Ar ôl symud yn ôl i Gymru o Lundain yn 2013, mae rôl bresennol John ar gyfer y PRSfM yn cynnwys ymdrin â materion aelodaeth ar ran cyfansoddwyr a chyhoeddwyr o Gymru. Mae’n cynnal digwyddiadau i’r PRSfM, yn trefnu seminarau a gwyliau ac yn cwrdd yn rheolaidd â chyfansoddwyr, cyhoeddwyr a phrif randdeiliaid o Gymru ar draws pob genre.

John Hywel Morris

Niamh O'Donnell

Yn wreiddiol o Aberystwyth ac wedi graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae Niamh yn archwilio cerddoriaeth electro-acwstig a nodiant. Mae gwaith Niamh wedi ehangu i ensembles a grwpiau, gan gyfansoddi gosodiadau digidol ar gyfer dau gyngerdd Curate Sinfonia Cymru a chyfansoddi darn hybrid ar gyfer CoDI SAIN Tŷ Cerdd. Mae Niamh wedi cyfansoddi ar gyfer ensembles fel The Hermes Experiment, y Gallos Trio, ensemble Berkeley ac UPROAR dan diwtoriaeth y cyfansoddwyr Prydeinig poblogaidd Mark Bowden, Lynne Plowman a Mark D. Boden. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio fel trefnydd a golygydd sgôr, ac mae Niamh hefyd yn rhan o Fforwm Ieuenctid Anthem.

Niamh O'Donnel

Kiko Shao

Mae Kiko Shao yn gyfansoddwraig sy’n byw yng Nghaerdydd, gan hanu’n wreiddiol o Hong Kong. Ar hyn o bryd mae hi’n ddarlithydd cerdd ym Mhrifysgol Caerdydd, ar ôl dysgu gynt ym Mhrifysgol Hong Kong, Academi Celfyddydau Perfformio Hong Kong, ac Ysgol Gerdd Xinghai. Mae’r rhan fwyaf o’i gwaith wedi’i ysbrydoli gan gelf a diwylliant Tsieina ac mae’n arbrofi â galluoedd offerynnau Tsieineaidd yn ei cherddoriaeth.

Yn fwy diweddar mae ei cherddoriaeth wedi’i dewis gan raglen CoDI Arwain Tŷ Cerdd a phrosiect galwad agored Treephonia: Live 2022, ynghyd â rhaglen ‘Composing for…’ Psappha. Hi oedd y cyfansoddwr ifanc a ddewiswyd yng ngŵyl gerddoriaeth siambr Tsieina Ifanc: Deg Cyfansoddwr Dawnus yn yr Almaen a derbyniodd y drydedd wobr yn seithfed Cystadleuaeth Cyfansoddi Cerddoriaeth Siambr Newydd ConTempo, a gyflwynwyd gan yr Ysgol Gerdd Ganolog yn Tsieina. Mae hi hefyd wedi cydweithio â gwahanol ensembles rhyngwladol, gan gynnwys Ensemble Cerddoriaeth Newydd Hong Kong, Cerddorfa Academi Celfyddydau Perfformio Hong Kong, Ensemble Cerddoriaeth Tsieineaidd Pibellau Chwyth, Ensemble Cerddoriaeth Tsieineaidd Yuanyang yr Ysgol Gerdd Ganolog, Cerddorfa Tsieineaidd Hong Kong, Pedwarawd Szymanowski Quartet, a phedwarawd Sonar yn yr Almaen.

A hithau’n teimlo’n angerddol ynghylch pwysigrwydd addysg, mae gan Kiko ddiploma ôl-raddedig mewn Addysg ynghyd â statws athro cymwysedig yn y Deyrnas Unedig. Mae hi hefyd wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn nifer o weithdai cyfansoddi, gan weithio a rhannu ei cherddoriaeth gyda phobl ifanc.

Kiko Shao
Tumi Williams

Tumi Williams

Mae Tumi Williams (aka Skunkadelic) yn artist creadigol, yn asiant bwcio ac yn drefnydd digwyddiadau. Mae Emcee Skunkadelic yn llais hawdd ei adnabod yng nghanol tirlun sain bythol ffrwythlon Hip-Hop y Deyrnas Unedig. Ac yntau â threftadaeth gerddorol sydd wedi’i llunio gan oes aur hip hop ac wedi’i gwreiddio ym mro ei deulu yn Nigeria, mae’n arllwys angerdd, profiad a dyfeisgarwch amrwd i bob rhigwm. Yn dilyn ei albwm cyntaf ‘Musically Drifting’, mae Skunkadelic wedi ennill cryn ganmoliaeth am ei sioeau byw ochr yn ochr â Talib Kweli, Chali 2na, The Pharcyde, Jehst, Rag n Bone Man, Blackalicious, Ugly Duckling, Jungle Brothers ac Ocean Wisdom. Mae wedi cydweithio’n eang â llu o artistiaid gan gynnwys The Allergies, Mr Woodnote, Dr Syntax, TY, Sparkz, Truthos Mufasa, Abstract Soundz, Twogood, Unchained XL a Band Pres Llaregubb, ymhlith llu o rai eraill.

Yn ogystal â gwaith unigol, mae gan Skunkadelic swydd breswyl yn arwain grŵp ffync 9-darn Afro Cluster ac mae wedi ysgrifennu, recordio a theithio’n helaeth gyda’r grŵp mewn digwyddiadau a gwyliau gan gynnwys Glastonbury, Womad, Greenman, Boomtown a Gŵyl y Llais ac wedi teithio gydag Ibibio Sound Machine, Craig Charles, Gilles Peterson a Hot 8 Brass Band.

Mae Tumi wedi hogi ei sgiliau rhwydweithio fel asiant bwcio gyda thîm hyrwyddo ‘Starving Artists’ Caerdydd ac asiantaeth ‘Fiesta Bombarda’ Lerpwl. Mae hefyd yn dod i’r amlwg fel addysgwr wrth gynnal cyfres o weithdai cerdd/celf mewn ysgolion ac yn ei gymuned leol, gan ddangos ymroddiad nid yn unig i gynnyrch artistig ond i’r diwydiant sy’n tyfu a’r hyfforddiant sy’n sail iddo.

Harriet Wybor

Harriet Wybor

Harriet yw Rheolwr y Berthynas Glasurol yn y PRS i Gerddoriaeth, gan ddarparu cymorth busnes i gyfansoddwyr a chyhoeddwyr cerddoriaeth a meithrin cysylltiadau â’r sector clasurol ehangach. Mae hi’n curadu ac yn rheoli portffolio o gyfleoedd datblygu i gyfansoddwyr gan gynnwys seminarau, gweithdai, sioeau arddangos a phartneriaethau comisiynu ac yn ymweld yn rheolaidd â cholegau, prifysgolion ac ysgolion cerdd i godi ymwybyddiaeth am y PRS i Gerddoriaeth ymysg myfyrwyr a chyfansoddwyr ar draws y DU.


Cyn ymuno â’r PRS i Gerddoriaeth, treuliodd Harriet y rhan gyntaf o’i gyrfa yn gweithio ym maes cyhoeddi cerddoriaeth yn y Music Sales Group a Manner McDade, gyda phrofiad mewn hawlfraint, breindaliadau, trwyddedu a gweithrediadau rhyngwladol. 


Yn gyfansoddwraig a chanddi radd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Durham, derbyniodd Harriet LLM mewn Cyfraith Eiddo Deallusol o Brifysgol Caeredin yn 2009, gan arbenigo mewn hawlfraint a’r diwydiant cerddoriaeth. Yn 2019, cwblhaodd MBA o Brifysgol Durham gan ymddiddori’n arbennig mewn strategaeth, diwylliant sefydliadol, amrywiaeth a chynhwysiant. 

Klaudia Zawadka

Mae Klaudia Zawadka yn byw yn y Gogledd, ac mae’n drefnydd digwyddiadau, yn hyrwyddwr ac yn gyd-berchennog ar label recordiau electronig High Grade Grooves. Yn wreiddiol o Wlad Pwyl, ysgogwyd ei brwdfrydedd mewn cerddoriaeth a digwyddiadau byw yn ôl yn 2014 pan ymunodd â chriw stryd clybiau nos lleol pan oedd wrthi’n cwblhau ei gradd mewn Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Bangor. Datblygodd ei rôl yn gyflym o ddosbarthu taflenni i drefnu, cynllunio a rheoli’r digwyddiadau wythnosol rheolaidd. Ar ôl cwblhau ei gradd Meistr mewn Cyfrifeg yn 2018, daeth yn weithgar iawn gyda High Grade Events, gan helpu Endaf Roberts gyda materion ariannol, cynllunio a rheoli prosiectau, yn brosiectau newydd a rhai rheolaidd.

Klaudia Zawadka
bottom of page