Bwrdd Rheolaeth Tŷ Cerdd

 

Steph Power (Cadeirydd)

Cyfansoddwraig, awdur a beirniad yw Steph Power, Cadeirydd Tŷ Cerdd, sy’n byw yng nghanolbarth Cymru. Ar ôl graddio o Brifysgol Caer Efrog ym 1987, bu’n gweithio’n llawrydd fel perfformwraig am sawl blwyddyn, gan arbenigo mewn cerddoriaeth gyfoes a’r 20fed ganrif (gitarau / offerynnau taro / llefaru). Yn un o aelodau sefydlu Icebreaker a Jane Manning’s Minstrels, bu hefyd yn perfformio gyda Gemini a Lontano, Innererklang, Theatr Gerdd Gogledd Lloegr a mwy. 

Yn fwy diweddar, mae ei cherddoriaeth wedi cael ei pherfformio gan Xenia Pestova, Yfat Soul Zisso, Explorations in Sound, Llŷr Williams, y Deuawd Bridge a PM Ensemble ymhlith eraill. Yn 2017, gwelwyd y perfformiad cyntaf yn y byd o gomisiwn gan Ŵyl Bro Morgannwg o ddarn i Driawd Marsyas. 

Mae Steph hefyd yn ysgrifennu’n eang am gerddoriaeth gan gynnwys nodiadau ar gyfer cloriau recordiau NMC, yr arbenigwyr mewn cerddoriaeth newydd. Mae ei herthyglau, adolygiadau a barddoniaeth wedi’u cyhoeddi mewn amryw o gyfnodolion o Opera Magazine  a TEMPO i Poetry Wales a Wales Arts Review y mae hi’n olygydd cyfrannol iddo. Mae’n feirniad i’r Independent a The Stage, BBC Music Magazine ac Opera Now. Ym mis Hydref 2017 gwelwyd cyhoeddi The Music of Simon Holt  (Boydell a Brewer), astudiaeth bwysig y cyfrannodd ddwy bennod iddi.

A hithau ar dân dros allgymorth ac addysg, mae Steph wedi cynnal llawer o weithdai cyfansoddi ac ysgrifennu caneuon ac mae’n mwynhau gweithio gyda phobl ifainc fel arholwr i Goleg y Drindod, Llundain. Mae’n eistedd ar banel cynghori ISCM Cymru ac yn deall pwysigrwydd cerddora cymunedol lawr gwlad yn ogystal â’r angen i hyrwyddo rhagoriaeth ar lwyfannau rhyngwladol.

Gillian Green (Is-Gadeirydd)

Daw Gillian o Griccieth ac roedd yn un o’r myfyrwyr cerdd gyntaf i fynychu Ysgol Gerdd Chetham ym Manceinion. Parhaodd gyda’i hastudiaethau yn Adran Gerdd Prifysgol Cymru, Caerdydd gan dderbyn hyfforddiant ar y delyn gan Elinor Bennett, Ann Griffiths ac Aileen MacArdle. Bu’n athrawes delyn ar gyfer Awdurdod Morgannwg Ganol am nifer o flynyddoedd ac ym 1988 derbyniodd nawdd oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru i ddilyn cwrs gweinyddu’r celfyddydau ym Mhrifysgol City yn Llundain. Ym 1990 fe’i penodwyd yn Gyfarwyddyd Cymru o gynllun Yehudi Menuhin, Live Music Now. Ymddeolodd o’r swydd yn 2014 ar ôl trefnu dros bum mil o berfformiadau ar gyfer y mudiad. Ers 2002 bu’n Gyfarwyddyd Clyweliadau ar gyfer  y cynllun ac mae hi’n parhau gyda’r swydd hon. 

Roedd Gillian yn Gyfarwyddyd Artistig o Ŵyl Criccieth o 2003 tan 2007, yn Is-gadeirydd Arpa Viva Cymru yn 2007 ac yn Gyd-gyfarwyddodd Gŵyl Ryngwladol Abergwaun ar hyn o bryd gyda Peter Donohoe. Yn Rhagfyr 2012 fe’i hapwyntiwyd i gynrychioli Cymru ar fwrdd The Royal Society of Musicians of Great Britain.

Derbyniodd Gillian MBE ar Restr Pen-blwydd y Frenhines  yn 2015  ac yn ddiweddarach y flwyddyn honno yng Ngwobrau Gofal Cymru derbyniodd Wobr Sefydliad Bryn Terfel am hyrwyddo’r celfyddydau mewn gofal cymdeithasol.

 
 

Sara Beer

Mae Sara Beer yn gweithio gyda Chelfyddydau Anabledd Cymru er 2007 fel Swyddog Rhanbarthol De Cymru gyda diddordeb penodol yn y celfyddydau perfformio. Mae Sara yn cynorthwyo artistiaid anabl i gymryd rhan yn y celfyddydau yn y ffordd y dymunant gan gynnig gwybodaeth a chyngor. Ynghynt, fel actor, bu Sara yn gweithio gyda chwmnïau fel Hijinx, Theatr Iolo a Grease. 

Yn ystod yr Olympiad Diwylliannol, cafodd Sara ei secondio i National Theatre Wales i weithio ar brosiect Unlimited Kaite O’Reilly, ‘In Water I’m Weightless’, a gyfarwyddwyd gan John McGrath. Mae Sara’n ffodus iawn o gael amser i ffwrdd o’i swydd gyda Chelfyddydau Anabledd Cymru i ddychwelyd at waith perfformio. Yn 2016, ymddangosodd yn ‘Cosy’ yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ac mae ganddi flwyddyn brysur o’i blaen yn 2018 yn gweithio unwaith eto gyda Grŵp Llannarth ar ‘Richard III Redux’ a’r ‘Singapore ‘d’ monologues’. Bu Sara yn aelod o Gôr Cadeirlan Tyddewi am flynyddoedd lawer ac erbyn hyn mae’n canu gyda’r côr merched lleol Only Menopause Aloud. Bydd holl brofiad a llwyddiant Sara gyda pherfformwyr ar draws Cymru yn helpu Tŷ Cerdd i gyrraedd y cynulleidfaoedd ehangaf posibl.

Graham Howe

Treuliodd Graham y rhan gyntaf o’i yrfa fel peiriannydd mecanyddol yn y diwydiant modurol gan arwain timau prosiect wrth gynllunio, datblygu a gwneud y cynhyrchion ar draws y byd. Fe raddiodd o Brifysgol Abertawe a chwblhau ei MBA yn 2011. Bellach yn darlithio mewn Peirianneg Weithgynhyrchu ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae ei gyfrifoldebau’n cynnwys datblygu rhaglenni peirianneg newydd ac addysgu myfyrwyr llawn- a rhan-amser.

 

Fel Cadeirydd Band Tref Porth Tywyn, Graham oedd yn arwain wrth ffurfio ei ensembles iau ac ieuenctid gan ganolbwyntio ymdrechion ar gynyddu niferoedd cynulleidfaoedd a chyfranogiad drwy ei gynllun nawdd. Gyda’i gred gadarn mewn datblygu ieuenctid, roedd Graham yn rhan o’r tîm a gyflwynodd ddigwyddiad blynyddol llwyddiannus Diwrnod Unawd ac Ensemble Gorllewin Cymru.

 

John Hywel Morris

Wedi’i eni ym Mangor a chyda gradd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Caerdydd, mae John yn gweithio i’r PRS i Gerddoriaeth (PRSfM) ers 25 o flynyddoedd ac mae ganddo brofiad helaeth o’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru a Llundain. Ar hyn o bryd, ac yntau’n Uwch-reolwr Cysylltiadau ag Aelodau i Gymru, mae’n gwasanaethu holl gyfansoddwyr, cyhoeddwyr ac awduron PRS ac MCPS Cymru. Cyn ymgymryd â’i rôl aelodaeth, bu John yn gweithio ar draws sawl maes gwahanol gan amrywio o repertoire a hawlfraint i bob agwedd ar drwyddedu.

 

Cychwynnodd y trwyddedu cyntaf ar y cyd ar gyfer repertoire MCPS a PPL a bu’n allweddol wrth ddyfeisio trwyddedu cynhwysfawr ar gyfer repertoire a ddefnyddir gan gwmnïau cynhyrchu annibynnol i S4C hyd heddiw. Sefydlodd John grŵp hawlfraint cyhoeddwyr cerddoriaeth Cymru a fu’n trafod materion yn ymwneud â thrwyddedu repertoire cyfrwng Cymraeg yn bennaf ar S4C. Hefyd dyfeisiodd y ffeil offerynnau (dros 1000 o offerynnau wedi’u rhestru) sy’n dal i gael ei defnyddio’n rhannol gan yr MCPS.

Ar ôl symud yn ôl i Gymru o Lundain yn 2013, mae rôl bresennol John ar gyfer y PRSfM yn cynnwys ymdrin â materion aelodaeth ar ran cyfansoddwyr a chyhoeddwyr o Gymru. Mae’n cynnal digwyddiadau i’r PRSfM, yn trefnu seminarau a gwyliau ac yn cwrdd yn rheolaidd â chyfansoddwyr, cyhoeddwyr a phrif randdeiliaid o Gymru ar draws pob genre.

 
 

Christopher Parsons

Ar ôl graddio mewn Hanes o Brifysgol Warwick ym 1983, ymunodd Chris â chwmni cyfrifwyr. Cymhwysodd fel Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig ym 1990 a bu’n rhedeg ei gwmni ei hun am 12 mlynedd, gan ei werthu yn 2008.

Ymunodd Chris ag adran gyllid Opera Cenedlaethol Cymru yn 2012 gan wireddu uchelgais oes i weithio’n llawn amser yn sector y Celfyddydau. Mae’n cydlynu ceisiadau i Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru am gyllid craidd, gan dynnu at ei gilydd wybodaeth am gyflawniadau a chynlluniau i’r dyfodol i sicrhau bod Opera Cenedlaethol Cymru’n parhau i gyflwyno achos cryf am gyllid.

 ​

Rhwng 2009 a 2012 bu’n gweithio yn nhîm gwybodaeth fusnes Cymdeithas Adeiladu’r Principality. Roedd y cyfnod hwn yn digwydd yr un pryd â chynnydd aruthrol yng ngalluoedd sefydliadau i fynd at ddata a’u defnyddio, a sicrhaodd y tîm y gellid mewnforio, profi a chynnal y data oedd ar gael i wella prosesau penderfynu grŵp y Principality. Mae Chris wedi dod â’r syniadaeth newydd yma ynglŷn â phosibiliadau a maglau defnyddio data i’w rôl gydag Opera Cenedlaethol Cymru gan gredu’n gryf y gall sefydliadau celfyddydol eraill elwa ar well data yn yr un modd.

 

Rhwng gwerthu’i fusnes ac ymuno â’r Principality, bu’n gweithio i’r tîm blaen tŷ yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gan ehangu’i wybodaeth am fyd y celfyddydau yng Nghymru.

 

Tumi Williams

Tumi Williams (aka Skunkadelic) is a creative artist, booking agent and event organiser. Emcee Skunkadelic is an instantly recognisable voice amidst the ever-fertile soundscape of UK Hip-Hop. Bearing a musical heritage shaped by the golden era of hip hop and rooted in his family domain of Nigeria, he channels raw passion, experience and ingenuity into every rhyme. Following his debut album ‘Musically Drifting’ Skunkadelic has racked up an impressive number of accolades for live shows alongside Talib Kweli, Chali 2na, The Pharcyde, Jehst, Rag n Bone Man, Blackalicious, Ugly Duckling, Jungle Brothers, Ocean Wisdom. He has collaborated widely with a host of artists including The Allergies, Mr Woodnote, Dr Syntax, TY, Sparkz, Truthos Mufasa, Abstract Soundz, Twogood, Unchained XL, Band Pres Llaregubb amongst a host of others. 

Aside from solo work, Skunkadelic has a resident post at the helm of 9-piece monster funk collective Afro Cluster and has written, recorded and toured extensively with the group at events and festivals including Glastonbury, Womad, Greenman, Boomtown and Festival Of Voice and toured alongside the likes of Ibibio Sound Machine, Craig Charles, Gilles Peterson and Hot 8 Brass Band. 
 
Tumi has honed his networking skills as a booking agent with Cardiff’s ‘Starving Artists’ promo team and Liverpool’s ‘Fiesta Bombarda’ agency. He is also emerging as an educator, running a series of music/art workshops in schools and within his local community, demonstrating a dedication not only to artistic output but to the burgeoning industry and training that underpins it.

 

 

Harriet Wybor

Harriet yw Rheolwr y Berthynas Glasurol yn y PRS i Gerddoriaeth, gan ddarparu cymorth busnes i gyfansoddwyr a chyhoeddwyr cerddoriaeth a meithrin cysylltiadau â’r sector clasurol ehangach. Mae hi’n curadu ac yn rheoli portffolio o gyfleoedd datblygu i gyfansoddwyr gan gynnwys seminarau, gweithdai, sioeau arddangos a phartneriaethau comisiynu ac yn ymweld yn rheolaidd â cholegau, prifysgolion ac ysgolion cerdd i godi ymwybyddiaeth am y PRS i Gerddoriaeth ymysg myfyrwyr a chyfansoddwyr ar draws y DU.


Cyn ymuno â’r PRS i Gerddoriaeth, treuliodd Harriet y rhan gyntaf o’i gyrfa yn gweithio ym maes cyhoeddi cerddoriaeth yn y Music Sales Group a Manner McDade, gyda phrofiad mewn hawlfraint, breindaliadau, trwyddedu a gweithrediadau rhyngwladol. 


Yn gyfansoddwraig a chanddi radd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Durham, derbyniodd Harriet LLM mewn Cyfraith Eiddo Deallusol o Brifysgol Caeredin yn 2009, gan arbenigo mewn hawlfraint a’r diwydiant cerddoriaeth. Yn 2019, cwblhaodd MBA o Brifysgol Durham gan ymddiddori’n arbennig mewn strategaeth, diwylliant sefydliadol, amrywiaeth a chynhwysiant.