top of page

Delegate bursaries

for *WOMEX, 23-27 October 2024 in Manchester

WOMEX – Worldwide Music Expo – is the largest gathering of the global music scene, featuring a trade fair, conference, and a programme of showcase concerts. The event takes place this year in Manchester from 23 to 27 October, and Tŷ Cerdd (with support from Wales Arts International) is offering bursaries to support individuals to come as delegates.

Tŷ Cerdd (Music Centre Wales) and Wales Arts International will be managing the Welsh presence at the event – including a Cymru/Wales stand at the expo under the Horizons brand UK & Ireland.

Watch the recording of our online information session HERE.

Application details and deadline

3 bursaries of £1000 are available.

To apply please upload the following information to our PORTAL by 10:00 on Tuesday 28 May:

 1. Name, address, email address, mobile number, website, social media handles or you (or of the organisation you are representing)

 2. 2 audio/audio-visual links to your music (if you are an artist)

 3. Short description of your practice/professional work (up to 100 words)

 4. Have you attended WOMEX before? If yes, what were the outcomes? (up to 100 words)

 5. What would your aims be in attending the 2024 event? (up to 200 words)

NB: Video and audio applications are also welcomed. Record your answers to questions 3, 4 & 5 above (up to 4 minutes’ duration), and upload the information requested in questions 1 & 2 to the upload form. If you need help creating links, email us for help.

 

Notes to applicants

 • Genre WOMEX covers a broad artistic range, ranging from the most traditional to the new global local underground, embracing folk, roots, jazz, local and diaspora cultures as much as urban and electronic sounds from all over the globe

 • Availability Please only apply if you are certain that you are available for the whole of the WOMEX period.

 • Equality, diversity & inclusion We are keen to receive applications from individuals who are under-represented / have faced neglect or exclusion from the arts community; we particularly welcome applications from disabled people, Black, Asian and ethnically diverse people, LGBTQ+ people, and people from lower socio-economic backgrounds.

 • Queries  If you have any queries about the bursaries, the event, any access requirements, and want to discuss a potential application please email and we can arrange a telephone conversation.

 • Panel Deborah Keyser (Tŷ Cerdd), Danny KilBride (Trac), Eluned Haf (Wales Arts  International)

 • Timeline All applicants will be informed of the decisions by w/b Monday 10 June

▶ WOMEX mid-career bursaries

CYM

Bwrsariaethau cynrychiolwyr 

ar gael ar gyfer WOMEX, 23-27 Hydref 2024 ym Manceinion

WOMEX – sef Worldwide Music Expo – yw ymgasgliad mwyaf y sîn gerddoriaeth fyd-eang, ac mae’n cynnwys ffair fasnach, cynhadledd, a rhaglen o gyngherddau arddangos. Cynhelir y digwyddiad eleni ym Manceinion o 23 a 27 Hydref, ac mae Tŷ Cerdd (gyda chymorth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru) yn cynnig bwrsariaethau i gefnogi 4 sefydliad a 4 unigolion i fynychu fel cynrychiolwyr.

Tŷ Cerdd (Canolfan Gerdd Cymru) a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn gofalu am bresenoldeb Cymru yn y digwyddiad – gan gynnwys stondin Cymru/Wales yn yr arddangosfa dan frand Horizons y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Gwyliwch y recordiad o'n sesiwn wybodaeth ar-lein YMA.

 

Manylion ymgeisio a’r dyddiad cau

Mae 3 bwrsariaeth £1000 ar gael.

I ymgeisio, lanlwythwch yr wybodaeth ganlynol i’n PORTH erbyn 10:00 ddydd Mawrth 28 Mai:

 1. Enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol, gwefan, dolenni i gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer chi (neu’r sefydliad yr ydych yn cynrychioli)

 2. Dwy ddolen at sain/fideo o’ch cerddoriaeth (os ydych yn artist/unigolyn)

 3. Disgrifiad byr o’ch ymarfer/gwaith proffesiynol (hyd at 100 gair)

 4. Ydych chi wedi mynychu WOMEX o’r blaen? Os do, beth ddeilliodd o wneud hynny? (hyd at 100 o eiriau)

 5. Beth fyddai eich amcanion wrth fynychu digwyddiad 2024? (hyd at 200 gair) 

 

Sylwer: Rydym yn croesawu ceisiadau ar fideo a sain hefyd. Recordiwch eich atebion i gwestiynau 3, 4 a 5 uchod (hyd at 4 munud), a lanlwythwch ddolen i’ch recordiad, gan ychwanegu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani yng nghwestiynau 1 a 2 i’r ffurflen lanlwytho. Os oes angen help arnoch i greu dolenni, e-bostiwch ni am help.

 

Nodiadau i ymgeiswyr

 • Genre  Mae WOMEX yn cwmpasu rhychwant eang yn artistig, yn amrywio o’r mwyaf traddodiadol i’r tanddaearol lleol byd-eang newydd, gan gofleidio diwylliannau gwerin, roots, jazz, lleol ac alltud cymaint â synau trefol ac electronig o bob rhan o’r byd.

 • Argaeledd Gwnewch gais dim ond os ydych yn sicr eich bod ar gael am gyfnod cyfan WOMEX.

 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sy’n cael eu tangynrychioli / sydd wedi’u hesgeuluso neu eu gwahardd o gymuned y celfyddydau; rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl anabl, pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig amrywiol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

 • Ymholiadau Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y bwrsariaethau, y digwyddiad, gofynion mynediad, neu eisiau trafod cais posibl, e-bostiwch a gallwn drefnu sgwrs ffôn.

 • Panel  Deborah Keyser (Tŷ Cerdd), Danny KilBride (Trac), Eluned Haf (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru)

 • Llinell Amser Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod am y penderfyniadau erbyn dydd Llun 10 Mehefin

▶ Bwrsariaethau canol gyrfa WOMEX

WOMEX 2024 logo strip.png
bottom of page