top of page
Mentoring Circle page image_edited.png

CoDI Mentoring Circle

We are very pleased to announce that the following composers have been selected for CoDI Mentoring Circle 2023/24:

Richard Baker

Joseph Davies

Eloise Gynn

Ashley John Long

Francesca Simmons

Lleuwen Steffan

CoDI Mentoring Circle will bring together the six Wales-based, mid-career composers to share practice and learning over three months (July - September 2023).

 

The participants will receive £1,000 each,  representing  around 40 hours of shared time/responsive writing and reflection across the period (sessions to be arranged collaboratively by the group). It is envisaged that participants will blend online sessions with sharing through email and (eg) Slack, alongside some face-to-face meetings. A small travel bursary will be available, to support participants to meet in person.

CYM

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y cyfansoddwry canlynol wedi cael eu dethol ar gyfer Cylch Mentora CoDI 2023/24:

Richard Baker

Joseph Davies

Eloise Gynn

Ashley John Long

Francesca Simmons

Lleuwen Steffan

Mae Cylch Mentora CoDI am ddwyn ynghyd chwe chyfansoddwr o Gymru sydd ar ganol eu gyrfa er mwyn iddynt rannu ymarfer a dysgu dros dri mis (Gorffennaf i Fedi 2023).

Bydd y cyfranogwyr yn cael £1,000 yr un, sy’n cynrychioli tua 40 awr o amser wedi’i rannu ag eraill/gwaith ysgrifennu ymatebol ac adfyfyrio dros y cyfnod (sesiynau i’w trefnu ar y cyd gan y grŵp). Rhagwelir y bydd cyfranogwyr yn cyfuno sesiynau ar-lein â rhannu trwy e-bost ac (ee) Slack, ynghyd â rhai cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Bydd bwrsariaeth teithio bach ar gael, i gynorthwyo cyfranogwyr i gwrdd yn bersonol.

bottom of page