top of page

Christopher Painter 1962

website icon.png

Ganwyd Christopher Painter ym Mhort Talbot a bu'n astudio cerddoriaeth yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. Yn gyntaf, roedd ei astudiaethau cyfansoddi gyda Timothy Taylor a Richard Elfyn Jones ac ym 1984, dechreuodd astudio gydag Alun Hoddinott. Astudiodd yn llawn-amser gyda Hoddinott tan 1989 ac ategu'r astudiaethau hyn gydag ymgynghoriadau a dosbarthiadau meistr gyda Samuel Adler (Ysgol Gerddoriaeth Eastman, Efrog Newydd); George Benjamin; John McCabe; Edward Gregson; Robert Simpson a Marek Stachowski (Prifysgol Warsaw). Yn ogystal â'i astudiaethau cyfansoddi, bu Christopher hefyd yn astudio gydag Edward Gregson; Stanley Saunders (Prifysgol Guelph, Canada); Rod Walker (Prifysgol Texas, UDA); ac yn olaf, gyda Christopher Adey ac Alun Francis.

 

Ar ôl cwblhau ei astudiaethau ffurfiol, bu Christopher yn gweithio i'r BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru cyn penderfynu gadael ei yrfa ar ei liwt ei hun. Ef oedd arweinydd sefydlu Cerddorfa Siambr Richmond a chyfarwyddwr cerdd cyntaf Gweithdy Opera Abertawe.

 

Christopher Painter oedd derbynnydd cyntaf Gwobr Cyfansoddwr Afan Thomas ac mae hefyd wedi ennill Gwobr Cyfansoddi'r Eisteddfod Genedlaethol (Casnewydd 1988) ac fe'i gwelwyd yn "Fforwm Cyfansoddwr Ifanc Cymru" Cyngor Celfyddydau Cymru ym 1987. Yn 1997, Christopher Painter oedd y cyntaf Enillydd Cymreig "Gwobr Cyfansoddwr Gregynog o Gymru" a roddwyd ar gyfer ei Sonata ar gyfer Delyn, a gafodd ei darlledu ar Fehefin 28ain yng Ngwyl Gregynog 1997 gan Elinor Bennett.

 

Fe'i penodwyd fel Cyfansoddwr yng nghymdeithas Ensemble Cymru yng Ngogledd Cymru ym mis Hydref 1997, ysgrifennodd Christopher nifer o weithiau ar gyfer yr ensemble hon, gan gynnwys gwaith dawnsio'r plant, Yggdrasil, comisiwn Comisiwn y Mileniwm / Techniquest fel rhan o'r "Sounds for Science" prosiect.

 

Yn 1999 roedd Christopher Painter yn Gyfansoddwr Preswyl gyda Cherddorfa Ieuenctid Cenedlaethol a Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Cafodd ei waith, Invisible Cities, ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, bedwar perfformiad ac fe'i rhyddhawyd ar CD gan y gerddorfa. Dychwelodd i weithio gyda CGIC yn 2014 pan gomisiynwyd a chychwynnodd Bugles Sang, gwaith i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Mawr.

 

Ym mis Rhagfyr 2003, enillwyd Christopher Painter yn Gymrodoriaeth Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

 

Ym mis Awst 2005, enillodd Christopher Tlws y Cerddor (Medal Cerddorion) yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru am ei waith siambr, Yr Hanes Swynol. Enillodd y wobr am yr ail dro yn 2010 ar gyfer Syniadau Serch, cylch o ganeuon ar gyfer baritone, ffidil a delyn.

 

Rhwng Hydref 2005 a Gwanwyn 2006 roedd Christopher yn Gyfansoddwr Preswyl gyda Philharmonie Thueringen yn Gotha, yr Almaen. Yma bu'n gweithio'n agos gyda chyfarwyddwr Cymru, Alun Francis, a daeth ei ddaliadaeth i ben gyda'r prif berfformiad o waith mawr i'r gerddorfa, Forest of Dreams, a gafodd ddau berfformiad a'i ddarlledu ar deledu Almaeneg. Yn ddiweddarach, derbyniodd y gwaith ei berfformiad cyntaf yn y Deyrnas Unedig gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan gyfarwyddyd Jac van Steen, ym mis Ebrill 2009.

 

Yn 2010, cynhaliodd y Pedwarawd Sacsoffon Lunar ei Lunar Seas ar eu taith "Y Weithiau" hyn a rhyddhawyd y gwaith ar Signum Classics. Dilynodd hyn recordiad cynharach, hefyd ar Signum, o'i Sonata ar gyfer Alto Sacsoffon, a gomisiynwyd gan sacsoffonydd Cymreig, Lara James.

 

Derbyniodd ei Symffoni Rhif 3 "Tân yn yr Eira" gyntafbwynt yn Ninas Mecsico ym mis Mehefin 2010 lle cafodd Orchesta Filharmonico de la UNAM ei berfformio ddwywaith dan gyfarwyddyd Alun Francis a'i ddarlledu ar deledu cenedlaethol Mecsico. Roedd hefyd yn berfformio cyntaf o waith gan gyfansoddwr Cymreig ym Mecsico.

 

Ym mis Mawrth 2011, cynhyrchwyd Ffwrnais o Lliwiau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a'r soprano Claire Booth, a gynhaliwyd gan Jac van Steen, a'i ddarlledu ar BBC Radio 3.

 

Am flynyddoedd lawer, dysgodd Christopher gyfansoddi yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, oedd yn Ysgrifennydd Urdd Cerddoriaeth Gymreig a llyfrgellydd cerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

 

Mae'n Aelod Bywyd o Urdd Cerddoriaeth Cymru a Chymdeithas Band Pres De Ddwyrain Cymru.

 

Mae'n byw yn y Barri ym Mro Morgannwg ac mae bellach yn neilltuo rhan fwyaf o'i amser i gyfansoddi.

 

Cyhoeddir ei waith gan Oriana Publications, Maecenas Music a Vanderbeek & Imrie.

ENGLISH

Christopher Painter was born at Port Talbot and studied music at University College, Cardiff. His composition studies were initially with Timothy Taylor and Richard Elfyn Jones and in 1984 he began to study with Alun Hoddinott. He studied full-time with Hoddinott until 1989 and complemented these studies with consultations and masterclasses with Samuel Adler (Eastman School of Music, New York); George Benjamin; John McCabe; Edward Gregson; Robert Simpson and Marek Stachowski (Warsaw University). In addition to his composition studies, Christopher also studied conducting with Edward Gregson; Stanley Saunders (University of Guelph, Canada); Rod Walker (University of Texas, USA); and latterly, with Christopher Adey and Alun Francis.

 

After completing his formal studies, Christopher worked for both the BBC and the Welsh National Opera before deciding to leave to further his freelance career. He was the founding conductor of the Richmond Chamber Orchestra and the first musical director of the Swansea Opera Workshop.

 

Christopher Painter was the first recipient of the Afan Thomas Composer's Award and has also won the National Eisteddfod Composition Prize (Newport 1988) and was featured in the Welsh Arts Council's "Young Welsh Composer Forum" in 1987. In 1997, Christopher Painter was the first Welsh winner of the "Gregynog Composer Award of Wales" which was given for his Sonata for Harp which was premiered on June 28th at the 1997 Gregynog Festival by Elinor Bennett.

 

Appointed as Composer-in-Association with North Wales based Ensemble Cymru in October 1997, Christopher wrote a number of works for this ensemble, including the children’s dance work, Yggdrasil, a Millennium Commission/Techniquest commission as part of the “Sounds for Science” project.

 

In 1999 Christopher Painter was Composer-in-Residence with both the National Youth Orchestra and National Youth Brass Band of Wales. His work, Invisible Cities, for the National Youth Orchestra of Wales, received four performances and was subsequently released on CD by the orchestra. He returned to work with the NYOW in 2014 when they commissioned and premiered Bugles Sang, a work to commemorate the centenary of the Great War.

 

In December 2003, Christopher Painter was awarded a Fellowship of the Royal Society of Arts.

 

In August 2005, Christopher won the prestigious Tlws y Cerddor (Musicians Medal) at the National Eisteddfod of Wales for his chamber work, Yr Hanes Swynol (A History of Charms). He won the award for a second time in 2010 for Syniadau’r Serch (Thoughts on Love), a cycle of songs for baritone, violin and harp. 

 

Between Autumn 2005 and Spring 2006 Christopher was Composer-in-Residence with the Thueringen Philharmonie in Gotha, Germany. Here he worked closely with Welsh conductor Alun Francis and his tenure ended with the premiere of a major work for the orchestra, Forest of Dreams, which received two performances and was broadcast on German television. The work subsequently received its United Kingdom premiere with the BBC National Orchestra of Wales, under the direction of Jac van Steen, in April 2009. 

 

In 2010, the Lunar Saxophone Quartet premiered his Lunar Seas on their “These Visions” tour and the work was released on Signum Classics. This followed an earlier recording, also on Signum, of his Sonata for Alto Saxophone, commissioned by Welsh saxophonist, Lara James. 

 

His Symphony No.3 “Fire in the Snow” received its premiere in Mexico City in June 2010 where it was twice performed by the Orchesta Filharmonico de la UNAM under the direction of Alun Francis and broadcast on Mexican national television. It was also the first performance of a work by a Welsh composer in Mexico.

In March 2011, Furnace of Colours was premiered by the BBC National Orchestra of Wales and soprano Claire Booth, conducted by Jac van Steen, and broadcast on BBC Radio 3.

 

For many years, Christopher taught composition at the Royal Welsh College of Music & Drama, was Secretary of the Welsh Music Guild and music librarian of the BBC National Orchestra of Wales.   

 

He is a Life Member of both the Welsh Music Guild and the South East Wales Brass Band Association.

 

He lives in Barry in the Vale of Glamorgan and now devotes most of his time to composition.

 

His works are published by Oriana Publications, Maecenas Music and Vanderbeek & Imrie.

bottom of page