Aeth galwad allan i recriwtio chwe artist i CoDi: Opera – llwybr datblygu ar gyfer cyfansoddwyr.

 

Yn arwain y chwe artist dethol drwy’r broses bydd y cyfansoddwr Robert Fokkens a’r awdur/dramodydd Sophie Rashbrook, wedi’u cefnogi gan y soprano/cyfansoddwraig Sarah Dacey.

Drwy gyfres o weithdai, rhoddir i gyfansoddwyr yr arfau i weithio’n hyderus gyda thestun a naratif – gan symud o senario, drwy libreto i ysgrifennu i’r llais. 

 

AMLINELLIAD O'R LLWYBR

Sesiwn 1: SENARIO A LIBRETO
Sesiwn ar senarios, gan edrych ar sut maent yn cael eu dyfeisio a’u llunio ac ystyried y berthynas rhwng y senario, y libreto a’r sgôr.


Sesiwn 2: O SENARIO I LIBRETO
Yn edrych ar ddulliau o ysgrifennu libretos a’r defnydd ehangach o destun mewn theatr gerdd.  


Sesiwn 3: LIBRETO A CHERDDORIAETH
Sesiwn ymarferol fydd yn edrych yn gyntaf ar y libretos y mae’r cyfranogwyr wedi’u creu ac yna’n gweithio gyda’r soprano Sarah Dacey ar y deunydd cerddorol y maent wedi’i greu hyd yn hyn.


Sesiwn 4: CERDDORIAETH A LLWYFANNU
Yn rhoi’r gerddoriaeth at ei gilydd gan ystyried sut gellid llwyfannu’r darn.


Sesiwn 5: YMARFER A PHERFFORMIO

 

YN YSTOD COVID-19

Oherwydd yr ansicrwydd a achosir gan Covid-19, bydd gofyn i Dŷ Cerdd a’r cyfranogwyr fod ag agwedd hyblyg ac arloesol tuag at y broses a’r cyflwyno. Bydd y gweithdai a’r ymgysylltu cychwynnol yn debygol o ddigwydd yn ddigidol, yn y gobaith yn y pen draw y gellir cynnal y gweithgarwch yn stiwdio Tŷ Cerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. 

MANYLION CYFLWNO A CHOMISIYNU

 • Ffi’r pen i’r cyfansoddwyr: £500 (i gynnwys treuliau a’r holl gostau).

 • Yn agored i gyfansoddwyr Cymreig a rhai sy’n breswyl yng Nghymru. (At ddibenion y cynllun hwn, diffinnir cyfansoddwr sy’n breswyl yng Nghymru fel artist sy’n byw yng Nghymru ers 12 mis fan leiaf.)

 • Bydd yr artistiaid dethol yn creu gwaith hyd at 10 munud ar ei hyd.

 • Dylid gwneud cais drwy’r ffurflen (gweler gwaelod y dudalen hon), ynghyd ag anfon CV a 2 enghraifft o’ch gwaith drwy ddolen SainGwmwl (DS: dim mwy na 2 ddolen –  peidiwch ag anfon ffeiliau sain atodedig).

 • Anogir yr ystod ehangaf bosibl o artistiaid i gyflwyno ceisiadau – rydyn ni eisiau sicrhau bod y cyfle yma’n hygyrch i bawb. Croesawn geisiadau drwy ddulliau eraill (e.e. ceisiadau fideo).

 

MYNEDIAD

Os oes unrhyw rwystrau rhag i chi wneud cais neu rhag cyfranogi yr hoffech siarad â ni amdanynt, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org) a fydd yn falch o drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon dros y ffôn, drwy e-bost neu alwad fideo.


PANEL DETHOL

 • Robert Fokkens a Sophie Rashbrook, yr artistiaid arweiniol

 • Steph Power, cyfansoddwraig ac awdur; cadeirydd Tŷ Cerdd

 • Deborah Keyser, Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

 

AMSERLEN

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yp, dydd Mawrth 30 Mehefin

 • Hysbysu’r cyfranogwyr llwyddiannus: erbyn canol mis Gorffennaf 

 • Gweithdai cychwynnol: mis Medi (i'w gadarnhau)

 • Y perfformiad olaf/recordio: mis Chwefror 2021 (i'w gadarnhau)

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853