top of page
ISCM logo.png

International Society of Contemporary Music

Yn galw cyfansoddwyr!​

   
Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM:
Tórshavn, Faroe
Islands
22 – 30 Mehefin 2024

Mae Tŷ Cerdd – Adran Cymru swyddogol International Society for Contemporary Music (ISCM) – yn gwahodd cyfansoddwyr Cymreig/sy’n byw yng Nghymru i gyflwyno eu sgorau i Ddiwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd Tórshavn, Faroe Islands 2024.

         
Sioe arddangos ryngwladol flynyddol ar gyfer cerddoriaeth newydd yw
Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM – yn cynrychioli gwaith cyfoes o bedwar ban byd ac eleni fe’i cynhelir ym mis Mehefin (2024). Ceir 18 categori y gwahoddir cyflwyniadau ar eu cyfer i’w cyflwyno yn yr Ŵyl. Gallwch gyflwyno gweithiau drwy anfon fersiwn PDF o’r sgôr ynghyd â recordiad sain neu fideo o’r gwaith (os yw ar gael), neu ddogfennaeth sain/fideo os nad oes gan y gwaith sgôr ysgrifenedig.

         

Mae'r broses gyflwyno i Adran Gymraeg ISCM yn rhad ac am ddim a bydd panel Adran Cymru’r ISCM yn asesu’r cyflwyniadau gan roi gerbron chwech o weithiau fel y cyflwyniad swyddogol i’r ISCM. Fel Aelod Cyswllt ISCM, rhaid i'n cyflwyniad gwmpasu o leiaf pedwar o'r categorïau penodedig. Bydd un fan leiaf o’r chwech yma’n cael ei ddethol gan DCNB 2024 i’w berfformio.

   

Bydd panel eleni yn cynnwys: Lynne Plowman – Cadeirydd Adran Cymru’r ISCM, Deborah Keyser – Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd ac Ashley John Long – Cyfansoddwr detholedig, ISCM 2021.

 

Sut i wneud cyflwyniad swyddogol drwy Adran Cymru ISCM:

Gweler isod am wybodaeth bellach am y gofynion, categorïau a’r canllawiau. Dylech eu darllen yn ofalus gan sicrhau bod eich cyflwyniad yn cyflawni’r gofynion ac yn cydymffurfio â’r wybodaeth am y categorïau a’r canllawiau.

* Categorïau 8+9 i gynnwys corn Ffrengig

Dylech gyflwyno’ch cais gyda’r holl ddogfennau cysylltiedig erbyn 17:00,
Dydd Llun 18 Medi 
drwy ein ffurflen ar-lein. (Mae'r adnoddau yma ar gael yn Saesneg yn unig.)

Dylid nodi:
         

  • Dim ond un gwaith y caiff pob cyfansoddwr ei gyflwyno drwy naill ai cyflwyniad unigol neu gyflwyniad swyddogol.

  • Rhoddir blaenoriaeth i weithiau sy’n fyrrach na 10 munud o hyd ac eithrio lle y nodir yn benodol yn y disgrifiad o’r categori, ac a gyfansoddwyd ar ôl 2014, a rhoddir y flaenoriaeth uchaf i weithiau a gyfansoddwyd ar ôl 2019.

  • Rhoddir blaenoriaeth hefyd i weithiau o dan hyd penodedig. Dylid edrych yn ofalus i wirio hyn gan fod pob categori’n wahanol.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 17:00, Dydd Llun 18 Medi 2024

Nid ystyrir ceisiadau hwyr. Hysbysir pob ymgeisydd erbyn 4 Hydref a yw ei waith wedi cyrraedd y rhestr fer. Bydd DCNB 2024 yn cyhoeddi’r gweithiau a ddetholir yn y man.
       

Am ymholiadau, cysylltwch ag Shakira Mahabir yn Tŷ Cerdd: shakira.mahabir@tycerdd.org neu 029 2063 5649.

Nodiadau
 

Mae galwadau artist gan ein cydweithwyr yn adrannau ISCM Prydain, Iwerddon a'r Alban hefyd:
 

Sound and Music 
https://soundandmusic.org/compose/iscm/      

 

CMC Iwerddon

https://www.cmc.ie/iscm/iscm2024-call-for-works


New Music Scotland 
TBA

Cyflwyniad Unigol

Rhaid i Gyflwyniad Unigol gael ei gyflwyno gan gyfansoddwr annibynnol neu gynrychiolydd awdurdodedig y cyfansoddwr. Dylid cyflwyno cyflwyniadau trwy Ffurflen Cyflwyno Unigol ISCM 2024. Mae ffi mynediad o €53.50 yn berthnasol i Gyflwyniadau Unigol, yn daladwy ar adeg cyflwyno gan Paypal gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir ar wefan ISCM.

Nid yw cyflwyniadau unigol yn sicr o berfformiad. Mae lle yn yr ŵyl ar gyfer Cyflwyniadau Unigol yn gyfyngedig, ond byddwn yn ystyried yr holl gyflwyniadau ac yn perfformio'r rhai y gellir eu cynnwys.

Bydd ddolen ar gyfer cyflwyno'r ffurflen unigol yma pan fydd ISCM yn gwneud y system ymgeisio unigol yn fyw ym mis 1 Medi.

Adran Cymru’r ISCM
Mae ISCM Cymru yn bodoli er mwyn hyrwyddo amcanion yr ISCM, yng Nghymru ac mewn cydweithrediad ag adrannau Prydain, Iwerddon, Yr Alban ac adrannau rhyngwladol eraill. Nod y Gymdeithas yw hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes a chodi’i phroffil cyhoeddus drwy rwydweithio effeithiol yn fyd-eang, cyfathrebu a hwyluso gweithgareddau amlochrog rhwng yr aelodau. Ei chenhadaeth yw:

Codi proffil cerddoriaeth gyfoes drwy nerth torfol rhwydwaith byd-eang y Gymdeithas a chyfansoddiad ei haelodaeth.

Hyrwyddo amlygu, perfformio ac ymchwilio i gerddoriaeth gyfoes drwy fentrau gan ei haelodaeth, yn ogystal â chydweithredu â chyrff cysylltiedig.

Arddangos amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes yn fyd-eang drwy Ŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd.

     

Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd
Cyfarfod blynyddol i’r ISCM yw Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd a drefnir a’i ariannu yn unig gan wahanol adrannau bob blwyddyn, fel llwyfan ar gyfer cyfnewid cerddorol a sioe arddangos i gerddoriaeth gyfoes y byd, heb na rhagfarn na gogwydd o ran gwahanol fathau o fynegiant, arddulliau, genres neu gyfryngau cerddorol. Ei nod yw bod yn fan cyfarfod i sefydliadau, perfformwyr a chyfansoddwyr o gwmpas y byd. Mae Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd yn digwydd ar ddyddiau olynol yn y wlad lle y’u cynhelir a gellir eu trefnu ar unrhyw fformat sy’n gweddu i ddewisiadau artistig ac ymarferol y trefnydd yn unol â Statudau’r ISCM, gan adlewyrchu amrywiaeth cerddoriaeth gyfoes. Mae’r Ŵyl yn ymdrechu i gynrychioli holl aelodau dilys yr ISCM rywsut neu’i gilydd drwy weithgareddau ei rhaglenni, gan gynnwys perfformiadau, seminarau, arddangosfeydd a rhwydweithio.

bottom of page