top of page
WOMEX sign 2.png

Update: Watch our information session on Zoom here.

Watch Manchester Music City's information session here.

Why take part in WOMEX 2024?

WOMEX is the most internationally and culturally diverse music meeting in the world and the biggest conference of the global music scene. WOMEX takes place every year in a different European city, Cardiff hosted it 10 years ago, A Coruña in 2023, in 2024 it returns for its third UK edition at Manchester (set to take place from October 23 to 27) where it will also celebrate its 30th edition overall. 

It presents artists from England, Ireland, Northern Ireland, Scotland and Wales with a unique opportunity to perform on their doorstep at the official Showcase Festival in front of international music industry professionals. performing artists.

Proposals can be submitted in four categories - Showcase, Club Summit, Film and Conference. You can find more details here.

Submit your music showcase proposal from 25 January here.  

Deadline for all proposals is Friday 01 March 2024.

What type of music is considered by WOMEX?

The spectrum of music showcases at WOMEX span everything from traditional forms of music to contemporary styles, including hip-hop, jazz, folk, dance, acoustic, electronic, roots and alternative.

 

What is the showcase selection process?

The Showcase Festival (and Conference) selection is made each year by a group of seven jury members. While official places will be in high demand, there will be further opportunities to take part on the Horizons Regional Stage – a platform for showcasing the best folk, roots, traditional and language based music talent from England, Ireland, Northern Ireland, Scotland and Wales. 

If you are an artist from Wales who submits a bid to the WOMEX Showcase Festival, you will have an additional chance to secure a valuable performance slot on the Horizons Regional Stage. 

Artists from the Horizons nations not selected for showcase by the WOMEX jury, will automatically be eligible for consideration for the Horizons Stage. 

The Horizons partnership is brought to you by Arts Council England, Arts Council Northern Ireland, Culture Ireland, Creative Scotland, Wales Arts International, Arts Council of Wales, British Council and British Underground.

The deadline for Music Festival Showcase proposals is Friday 01 March 2024. 

More on Showcase Festival proposals here: www.womex-apply.com

Calling all potential conference speakers and mentors...

Expert speakers from around the world are invited to present your topics, projects and passions to the WOMEX delegates. Proposals highlighting every aspect of the UK scene are encouraged. 

In 2024 WAI lead a discussion as part of the Gwrando programme on making international events a safe space for indigenous music as part of the Pan Indigenous Music Network, a theme that will be developed in 2024.

 The 2023 Conference saw more than 96 speakers from 45 countries in 18 conference sessions, 9 networking sessions and six mentoring sessions. Topics included everything from Artificial Intelligence in the Music Industry to Exploring Indigenous Languages.

The deadline for all Conference proposals is Friday 1 March 2024.

More on Conference proposals here: www.womex-apply.com

Calling all music filmmakers…

You are invited to show your work at WOMEX – the top platform for world music in audio-visual media. The film screenings will include outstanding documentaries featuring musicians from all around the globe or those focused on music-related topics.

The deadline for all Film proposals is Friday 01 March 2024.

More on Film proposals here: www.womex-apply.com

WOMEX and Wales, some context…

WOMEX takes place every year in a different European city, WOMEX Manchester will be the third UK edition. Cardiff hosted it 10 years ago, this article by Jo Frost WOMEX in Wales - 10 years on  aims to provide a comprehensive, but by no means exhaustive, overview of Wales’s journey from the initial concept, the preparation and the legacy WOMEX has left behind.

In the article, a dozen key figures within the Welsh music industry reflect on the build-up to Cardiff, share their memories of the event and their views on its impact, and how the Welsh music scene has changed over the last decade.

▶ Road to WOMEX 2024 online info session 09.02.24

 

 

 

Pam cymryd rhan yn WOMEX 2024?

Yn rhyngwladol ac yn ddiwylliannol, WOMEX yw digwyddiad cerddorol mwyaf amrywiol y byd, a dyma gynhadledd fwyaf y sîn gerddoriaeth fyd-eang. Cynhelir WOMEX mewn dinas Ewropeaidd wahanol bob blwyddyn. Caerdydd oedd yn cynnal y digwyddiad ddeg mlynedd yn ôl, ac A Coruña yn 2023. Yn 2024, bydd yr ŵyl yn dychwelyd am y trydydd tro i’r Deyrnas Unedig a hynny ym Manceinion (rhwng 23 a 27 Hydref), lle bydd yn dathlu ei 30fed gŵyl hefyd.  

Mae’r digwyddiad yn gyfle unigryw i artistiaid o Gymru, Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon a’r Alban berfformio ar garreg eu drws yn arddangosfa swyddogol yr ŵyl, a hynny gerbron gweithwyr o’r diwydiant cerddoriaeth proffesiynol.

Gellir cyflwyno cynigion mewn pedwar categori – ‘Showcase’, ‘Club Summit’, ‘Film’ a ‘Conference’. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yma.

Cyflwynwch eich cynnig arddangos cerddoriaeth o 25 Ionawr yma.

​​​​​​

Y dyddiad cau ar gyfer pob cynnig yw dydd Gwener 01 Mawrth 2024

 

Mae partneriaeth Horizons wedi’i threfnu gan Arts Council England, Arts Council Northern Ireland, Culture Ireland, Creative Scotland, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, British Council a British Underground. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion i’r ŵyl arddangos cerddoriaeth (y ‘Music Festival Showcase’) yw dydd Gwener 01 Mawrth 2024. 

Mae rhagor o fanylion am gyflwyno cynigion i’r ŵyl arddangos fan hyn: www.womex-apply.com

 

Yn galw ar yr holl fentoriaid a’r siaradwyr posibl i’r gynhadledd...

Mae gwahoddiad i siaradwyr arbenigol o bob rhan o’r byd gyflwyno eu pynciau, eu prosiectau a’u diddordebau brwd i gynrychiolwyr WOMEX. Anogir cynigion sy’n rhoi sylw i bob agwedd ar y sîn yn y Deyrnas Unedig. 

Yn 2024, bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cyflwyno trafodaeth fel rhan o’r rhaglen Gwrando. Y pwnc fydd gwneud digwyddiadau rhyngwladol yn ofodau diogel i gerddoriaeth frodorol, a hynny fel rhan o Rwydwaith Cerddoriaeth Gynhenid y Byd, thema a fydd yn cael ei datblygu yn 2024.

Yng Nghynhadledd 2023, ymddangosodd dros 96 o siaradwyr o 45 o wledydd mewn 18 o sesiynau yn y gynhadledd, yn ogystal ag mewn naw o sesiynau rhwydweithio a chwech o sesiynau mentora. Roedd y pynciau trafod yn cynnwys popeth o Ddeallusrwydd Artiffisial yn y Diwydiant Cerddoriaeth i Archwilio Ieithoedd Brodorol.

Y dyddiad cau ar gyfer pob cynnig ar gyfer y gynhadledd yw dydd Gwener 1 Mawrth 2024.

Mae rhagor o wybodaeth am gyflwyno cynigion i’r gynhadledd ar gael fan hyn: www.womex-apply.com

 

Yn galw ar yr holl wneuthurwyr ffilmiau cerddorol...

Mae gwahoddiad i chi ddangos eich gwaith yn WOMEX – y prif lwyfan ar gyfer cerddoriaeth y byd drwy gyfryngau clyweledol. Bydd y dangosiadau ffilmiau’n cynnwys rhaglenni dogfen rhagorol sy’n rhoi sylw i gerddorion o bob cwr o’r byd, neu’r rheini sy’n canolbwyntio ar bynciau sy’n ymwneud â cherddoriaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer pob cynnig ar gyfer ffilmiau yw dydd Gwener 01 Mawrth 2024.

Mae rhagor o wybodaeth am gyflwyno cynigion ar gyfer ffilmiau fan hyn: www.womex-apply.com

 

WOMEX a Chymru, a rhywfaint o gyd-destun...

Cynhelir WOMEX bob blwyddyn mewn gwahanol ddinas Ewropeaidd. WOMEX Manceinion fydd y trydydd tro i’r digwyddiad gael ei gynnal yn y Deyrnas Unedig.  Cynhaliodd Caerdydd WOMEX 10 mlynedd yn ôl. Mae’r erthygl hon gan Jo Frost – WOMEX in Wales - 10 years on – yn ceisio rhoi darlun manwl, ond heb fod yn gyflawn mewn unrhyw fodd, o siwrnai Cymru o’r cysyniad cychwynnol, i’r gwaith paratoi, i’r gwaddol y mae WOMEX wedi’i greu.

Yn yr erthygl, mae dwsin o unigolion amlwg o’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru yn cnoi cil am y paratoadau cyn y digwyddiad yng Nghaerdydd, yn rhannu eu hatgofion o’r digwyddiad a’u barn am ei effaith, ac yn sôn am sut y mae’r sîn gerddoriaeth yng Nghymru wedi newid dros y degawd diwethaf.

▶ sesiwn gwybodaeth ar-lein 09.02.24 Ffordd i WOMEX 2024 

CYM
WOMEX 2024 logo strip.png
bottom of page