top of page

Sam Buttler

CoDI Lead logo.png

Chariots, Death, Jewels and the Moon

This piece explores how cultures throughout history have mythologised and worshipped the sun. Common themes appear across the world, such as the sun being pulled across the sky by a chariot or cart, the idea of the sun dying at night or in winter, spring coming when the sun is offered precious gems, and the sun and the moon being two interlinked entities. In Chariots, Death, Jewels, and the Moon, these four ideas are depicted in the piece, each with its own motif. These motifs are passed around the ensemble, with each coming and going from the foreground of the piece. These eventually build into a ritualistic section at the middle of the piece, with all four combining into a sun-worship ceremony.

Mae’r darn hwn yn edrych ar sut mae diwylliannau ar hyd y canrifoedd wedi mytholegu ac addoli’r haul. Mae themâu cyffredin yn ymddangos ar draws y byd, fel yr haul yn cael ei dynnu ar draws yr awyr gan gerbyd neu gert, y syniad o’r haul yn marw gyda’r nos neu yn ystod y gaeaf, y gwanwyn yn dod pan offrymir gemau gwerthfawr i’r haul, a’r haul a’r lleuad fel dau endid cysylltiedig. Yn Chariots, Death, Jewels, and the Moon, darlunir y pedwar syniad hyn yn y darn, pob un â’i fotiff ei hun. Mae’r motiffau hyn yn cael eu pasio o gwmpas yr ensemble, gyda phob un yn mynd a dod o flaendir y darn. Yn y pen draw, mae’r rhain yn dod ynghyd i greu adran ddefodol ar ganol y darn, gyda phob un o’r pedwar yn cyfuno i ffurfio seremoni addoli’r haul.

> Sam Buttler

> CoDI Lead

bottom of page