top of page

Grantiau Loteri

Tŷ Cerdd

Cronfa Frys

Tŷ Cerdd

Lottery Grants

Emergency Funding

Rescue (red).png

CEISIADAU AR GAU

Resource (red).png
Restart (red).png

APPLICATIONS CLOSED

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i gael cyllid i grwpiau perfformio cymunedol ac amser hamdden yng ngoleuni pandemig COVID-19: i ddarparu cymorth brys lle bo angen ac ariannu adnoddau i ailddechrau cerddoriaeth gymunedol pan ddaw hynny’n bosibl i’ch grŵp. Yn wahanol i’n helfennau Loteri eraill, mae’r gronfa argyfwng yma yn digwydd unwaith yn unig ac na fydd ailadroddiad ar ôl y dyddiad cau, 29 Ionawr.

 

Ceir tair elfen - caiff eich grŵp wneud cais am un, dwy neu’r tair i gyd os bydd eich angen a’ch gweithgarwch yn gweddu i’r blaenoriaethau.

 

Achub

Ar gyfer grwpiau sydd mewn gwir angen ariannol ac mewn perygl o fynd yn ansolfent – e.e. y rheini â’u hadeilad eu hunain, neu sydd â chostau sefydlog parhaus na allant eu talu. Cyllid o £250 hyd at £5,000

 

Adnodd

Yn helpu i dalu’r bil am gostau ychwanegol a all fod gan grwpiau sy’n ailddechrau gweithgarwch – fel ffioedd llogi am ofodau ymarfer mwy o faint, sgriniau, costau ymgynghori ac yn y blaen. Cyllid o £50 hyd at £1,000

 

Ailddechrau

Yn cefnogi cymunedau yng Nghymru i ailddechrau cerddora – cyllid i gefnogi gweithgarwch artistig, e.e. creu cerddoriaeth, perfformio, cydweithredu. Cyllid o £500 hyd at £2,000

We’re working with Arts Council of Wales and Welsh Government to get funds to community and leisure-time performing groups in the light of the COVID-19 pandemic: to provide emergency support where it’s needed, and to resource a restart for community music, when that becomes possible for your group. Unlike our other Lottery strands, this is a once only emergency fund which will not be repeated after the deadline of 29 January.

 

There are three strands – your group can apply for one, two, or all three if your need and activity fits the priorities.

 

Rescue

For groups in real financial need and in danger of becoming insolvent – eg for those with their own premises, or with ongoing fixed costs they can’t cover. Funds from £250 to £5,000

 

Resource

Helping to fit the bill for additional costs that may be incurred by groups restarting activity – such as hire fees for larger rehearsal spaces, screens, consultancy costs, etc. Funds from £50 to £1,000

 

Restart

Supporting communities in Wales to restart music making – a fund to support artistic activity, eg music-creation, performance, collaboration. Funds from £500 to £2,000

ENGLISH

Dyddiad cau: 5yp 29 Ionawr 2021

Canllawiau Cronfa Frys

Cronfa Loteri

Deadline: 5pm 29 January 2021

Emergency Funding Guidelines

Lottery Funding

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page