top of page

Achub

£250 at £5,000

Rescue (red).png

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

Rescue

Tŷ Cerdd Lottery Grants

£250 to £5,000

ENGLISH

Cronfa Frys

Emergency Funding

CEISIADAU I GYD AR GAU | ALL APPLICATIONS CLOSED

Rydym yn gwybod bod yna grwpiau y mae pandemig COVID-19 wedi peryglu eu gallu i aros yn solfent. Mae gan rai sefydliadau gostau parhaus, fel perchnogi adeilad, neu gontractau gydag artistiaid proffesiynol (e.e. arweinydd, pianydd). I lawer, heb gyfleoedd i godi arian drwy weithgarwch, mae’r sefyllfa ariannol wedi mynd yn ansicr.

 

Cronfa yw Achub i ysgafnu peth o’r pwysau ariannol i’r grwpiau hynny. Gall ceisiadau amrywio o £250 i £5,000 a sefyll ar wahân neu ochr yn ochr â chais am gyllid Adnodd  a/neu Ailddechrau.

 

Ar gyfer yr elfen hon bydd angen gwybodaeth ychydig yn wahanol gynnoch chi y gellir ei lanlwytho yn ei chrynswth ar ddogfen Word. Dylai ceisiadau gynnwys manylion:

 

  • Faint o incwm rydych chi wedi’i golli?

  • Faint rydych chi wedi’i arbed drwy beidio â chwrdd?

  • Beth oedd eich trosiant am y 2 flynedd cyn i COVID-19 daro?

  • Faint o arian sydd yn eich cronfa wrth gefn?

  • Soniwch yn fras am eich sefyllfa. Pam mae angen y cyllid arnoch chi?

DS Yn wahanol i’n helfennau Loteri eraill, mae’r gronfa argyfwng yma yn digwydd unwaith yn unig ac na fydd ailadroddiad ar ôl y dyddiad cau, 5yp 29 Ionawr.

We know that there are groups for whom the COVID-19 pandemic has thrown into question their ability to remain solvent. Some organisations have ongoing costs, such as owning premises, or contracts with professional artists (eg conductor, pianist). For many, without opportunities to raise funds through activity, the financial situation has become precarious.

 

Rescue is a fund to relieve some of the financial pressure for those groups. Applications can range from £250 to £5,000, and can stand alone, or sit alongside a Resource and/or Restart bid.

 

We’ll be needing slightly different information from you for this strand, that can all be uploaded on the supporting document. Applications should detail:

 

  • How much income have you lost?

  • How much have you saved while not meeting?

  • What was your turnover for the 2 years before COVID-19 struck?

  • How much do you hold in your reserves?

  • Please provide a simple narrative about your situation. Why do you need the funds?

NB Unlike our other Lottery strands, this is a once only emergency fund which will not be repeated after the deadline of 5pm on 29 January.

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page