top of page

Ailddechrau

Restart (red).png

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

Restart

Tŷ Cerdd Lottery Grants

Cronfa Frys

Emergency Funding

CEISIADAU I GYD AR GAU | ALL APPLICATIONS CLOSED

£250 at £2,000

£250 to £2,000

ENGLISH

Drwy Ailddechrau rydyn ni am gefnogi dathliad Cymru gyfan wrth ddychwelyd i gerddora cymunedol – gan edrych ymlaen at yr adeg pryd y daw hynny’n bosibl i’ch grŵp. Gall fod yn gyfle i ddangos eich creadigrwydd a gwneud rhywbeth gwahanol i ddod â’ch cymuned at ei gilydd. Efallai’ch bod am gydweithio â grŵp arall i gydgomisiynu cyfansoddwr neu â chanolfan i gynnal digwyddiad yn y gymuned, neu roi cynnig ar rywbeth hollol newydd gyda’ch grŵp. Neu hwyrach eich bod am greu prosiect digidol cyn i chi allu cwrdd eto yn y cnawd hyd yn oed. Rydyn ni’n methu aros i glywed eich syniadau.

 

Gall Ailddechrau gefnogi’r syniadau hyn gyda chyllid yn amrywio o £250 i £2,000.

 

Pethau i’w hystyried:

 

Er y gall Ailddechrau ddarparu cyllid o hyd at £2,000, y disgwyl yw y bydd y rhan fwyaf o geisiadau am symiau rhwng £250 a £500.

 

 • Gallwch wneud cais i Ailddechrau yn ogystal ag i Achub ac Adnodd, os yw’ch anghenion a’ch gweithgarwch yn gweddu i’r canllawiau a’r blaenoriaethau. Cofiwch y bydd y panel yn awyddus i gyrraedd cymaint o gymunedau ag y bo modd drwy’r cronfeydd hyn.

 

 • Os mai comisiynu cyfansoddwr neu grëwr sain yw’ch prosiect: Rhaid i grewyr cerddoriaeth fod naill ai â’u cartref yng Nghymru (am flwyddyn o leiaf cyn gwneud cais) neu fod wedi’u geni yng Nghymru.

 

 • Blaenoriaeth glir i ni yw bod crewyr cerddoriaeth yn derbyn tâl priodol ac rydyn ni’n barod i roi cyngor os nad ydych yn siŵr faint o ffi i’w gynnig.

 

 • Gallwn helpu os bydd angen cyngor arnoch chi ynglŷn ag adnabod a chysylltu â chyfansoddwyr neu grewyr cerddoriaeth.

 

 •  Dylech sicrhau’ch bod yn adnabod y crëwr cerddoriaeth rydych am gydweithio ag ef/hi mewn da bryd gan fod rhaid iddo gael ei enwi yn y cais gyda gwybodaeth am ei waith yn cael ei hatodi.

Through Restart we want to support a nationwide celebration of the return to community music-making – looking forward to when that becomes possible for your group. It may be an opportunity to show off your creativity and do something different to bring your community together. Perhaps you want to team up with another group to co-commission a composer, join forces with a venue to mount a community event, or try something completely new with your group. Alternatively, you may want to create a digital project even before you can meet again in person. We can’t wait to hear your ideas.

 

Restart can help support these ideas with funds ranging from £250 to £2,000.

 

Things to consider:

 

 • While Restart can provide funding of up to £2,000, we expect most applications to be for between £250 and £500.

 

 • You can apply to Resource in addition to Rescue and Restart, if your needs and activity fit the guidelines and priorities. Please be mindful that the panel will have a keen eye on reaching as many communities as possible through these funds.

 

 • If your project is to commission a composer or sound-creator: Music-creators must either be Wales-based (for at least a year before application) or have been born in Wales.

 

 • It’s a clear priority for us that music-creators receive appropriate payment, and we’re happy to advise if you’re not sure how to pitch the fee.

 

 • We can help if you need advice on identifying and connecting with composers or music-creators.

 

 • You should make sure you identify the music-creator you want to work with in good time, as they must be named in the application, and background information on their work attached.

DS Yn wahanol i’n helfennau Loteri eraill, mae’r gronfa argyfwng yma yn digwydd unwaith yn unig ac na fydd ailadroddiad ar ôl y dyddiad cau, 5yp 29 Ionawr.

Canllawiau Cronfa Frys

Achub

Adnodd

Cronfa Frys

Cronfa Loteri

NB Unlike our other Lottery strands, this is a once only emergency fund which will not be repeated after the deadline of 5pm on 29 January.

Emergency Funding Guidelines

Rescue

Resource

Emergency Funding

Lottery Funding

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page