top of page

Adnodd

£50 at £1,000

Resource (red).png

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

Resource

Tŷ Cerdd Lottery Grants

£50 to £1,000

ENGLISH

Cronfa Frys

Emergency Funding

CEISIADAU I GYD AR GAU | ALL APPLICATIONS CLOSED

Gall mynd yn ôl i ymarfer a pherfformio gyda’ch gilydd olygu gwariant ychwanegol i’ch grŵp – efallai y bydd angen i chi logi gofodau ymarfer mwy o faint a mwy costus, neu brynu offer (fel sgriniau), efallai y bydd angen cyngor arbenigol arnoch, er enghraifft ar yr awyru yn eich adeilad.

 

Bydd Adnodd yn eich helpu i dalu am ychydig o’r costau hynny a gall ceisiadau amrywio o £50 i £1,000.

 

Pethau i’w hystyried:

 

  • Gallwch wneud cais i Adnodd yn ogystal ag i Achub ac Ailddechrau, os yw’ch anghenion a’ch gweithgarwch yn gweddu i’r canllawiau. Cofiwch y bydd y panel yn awyddus i gyrraedd cymaint o gymunedau ag y bo modd drwy’r cronfeydd hyn.

DS Yn wahanol i’n helfennau Loteri eraill, mae’r gronfa argyfwng yma yn digwydd unwaith yn unig ac na fydd ailadroddiad ar ôl y dyddiad cau, 5yp 29 Ionawr.

Canllawiau Cronfa Frys

Achub

Ailddechrau

Cronfa Frys

Cronfa Loteri

Going back to rehearse and perform together may require additional expenditure for your group – you may need to hire larger, more costly rehearsal spaces, or purchase equipment (such as screens), you may need some expert advice, for example about the ventilation in your premises.

 

Resource will help you cover some of those costs, and bids can range from £50 to £1,000.

 

Things to consider:

 

  • You can apply to Resource in addition to Rescue and Restart, if your needs and activity fit the guidelines. Please be mindful that the panel will have a keen eye on reaching as many communities as possible through these funds.

Unlike our other Lottery strands, this is a once only emergency fund which will not be repeated after the deadline of 5pm on 29 January.

Emergency Funding Guidelines

Rescue

Restart

Emergency Funding

Lottery Funding

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page